Veoautojuhid

Prindi Veoautojuhid
 • Olulised momendid

  • Töö nõuab otsustusvõimet, täpsust, suhtlusoskust ja vastutustunnet.
  • Võimalus sõita kodu- ja välismaal muudab töö väga vaheldusrikkaks.
  • Rahvusvaheliste vedude puhul on vajalik võõrkeelte oskus.
 • Töö iseloom

  Veoautojuhid teostavad nii riigisisest kui ka rahvusvahelist veoste vedu. Nad toimetavad kauba õigel ajal sihtkohta, järgides väga täpselt transpordifirma, kauba tellija ja kauba saaja antud juhiseid, samuti valdkonda puudutavaid seadusi.

  Veoautojuht võtab kauba tehasest või laost peale selle edasitoimetamiseks sihtkohta või edasiseks transportimiseks laeva, lennuki või rongiga. Sihtkohas viib veoautojuht saabunud kauba lattu, poodi või otse kliendile. Ühest piirkonnast teise sõites on otstarbekas peale kauba mahalaadimist sihtkohas võtta peale uus kaup, et mitte tühjalt tagasi sõita.

  Tööd alustades peab kõigepealt üle kontrollima kütusevaru ning auto tehnilise korrasoleku: pidurid, tuled, klaasipuhastid, tulekustutid ja muud ohutusvahendid peavad olema töökorras, peeglid väljareguleeritud ja kaup nõnda kinnitatud, et see liikuma ei pääseks. Samas suuremates transpordiettevõtetes on need tööülesanded jaotatud ning veoautojuhi vastutusala auto tehnilise valmisoleku osas väiksem.

  Kui kõik on korras, teavitavad ettevõtetes töötavad autojuhid vedude eest vastutavale isikule tööks valmisolekust ja teeleasumisest. Kauba transportimisel peavad alati kaasas olema juhi, sõiduki ja veose dokumendid. Veoautod on suured ja rasked, mistõttu on eriti oluline tähelepanelikkus liikluses. Kõige ohutum on pikamaasõitudel hoida ühtlast kiirust ja teha võimalikult vähe manöövreid. Järjest tähtsamal kohal on ka auto keskkonnasäästlikkus.

  Kaugsõiduautojuhid viibivad kodust eemal päevi või nädalaid. Tänapäevased kaugsõiduautod on varustatud magamisasemega kabiini tagaosas.

  Eriveoste puhul peab juht teadma veoste laadimise iseärasusi ja vedaja esindajana vastutama veose ohutu kättetoimetamise eest. Aruandlus toimub ettevõttes kehtestatud korra järgi. Iga päev kaupa laiali vedavate autojuhtide ülesannete hulka võib kuuluda ka müügitöö – klientide tellimuste vastuvõtmine ja ettevõtte esindamine.

 • Töökeskkond

  Enamik tänapäeva veoautosid on mugavad, eriti kaugsõiduautod. Meeldivad istmed, hea ventilatsioon ja nüüdisaegne kabiinisisustus võimaldavad füüsiliselt vähenõudvaid töötingimusi. Kaupade laadimine, pikad sõidutunnid, halvad ilmastiku-, tee- ja liiklusolud võivad osutuda autojuhile küllaltki koormavaks. Tööd raskendavad tegurid on tee- ja ilmastikuolude vaheldumine, ebakorrapärased töö-, sõidu- ja puhkeajad ning kõrgendatud vastutusest ja riskist põhjustatud pinge. Vibratsioon, müra, heitgaasid ja pidev töö istuvas asendis võivad põhjustada tervisekahjustusi, kutsehaigusi (nt radikuliit, kopsuvähk).

  Kohalikke vedusid teostavad veoautojuhid peavad tööpäeva alustama sageli väga vara hommikul, et värske kaup poodide lahtitegemise ajaks kohale jõuaks. Nädalalõpud ja riigipühad võivad samuti olla töised, eriti kehtib see toidukaupu vedavatele veoautojuhtidele. Kaugsõiduautojuhid on teel päevi, misjärel on ettenähtud mitmepäevane puhkus. Tihti tuleb oodata väga pikalt ülepääsu riigipiiridel.

  Töö on seotud teenindamisega, mis eeldab korrektset välimust, suhtlemisvalmidust, sõbralikkust, kannatlikkust, võimet tulla toime erinevate inimestega. Veoautojuht arvestab teiste liiklejatega ja suhtub neisse lugupidavalt.

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Veoautojuhi töös on möödapääsmatu vajaliku kategooria autojuhiluba. Tööle võtmisel eelistatakse eelnevate rikkumisteta ja kogenud autojuhte. Tähtis on ka hea suhtlemisoskus ja teeninduskultuuri tundmine. Kaugsõiduautojuhid peavad olema iseäranis hea tervisega ja kindlasti hoiduma sõitmisest haigena. Veoautojuhtidel tuleb käia regulaarselt arstlikus kontrollis, kus uuritakse nende üldtervislikku seisundit, samuti nägemist ja kuulmist.

  Veoautojuhi üldoskuste ja -teadmiste alla kuuluvad transpordi infrastruktuur ja transpordiökonoomika alused, seadused (kutsealaga seonduvad õigusaktid, tööõigus), töökeskkonna ohutus, keskkonnakaitse (sõidukitest tulenevate ohtude vältimine, keskkonda vähem ohustavad sõiduviisid), suhtlemisoskus ja teeninduskultuur (eesti keel ja kaks võõrkeelt algtasemel), arvuti kasutamine, kindlustus ja kutse-eetika.

  Veoautojuhi põhioskused ja -teadmised on sõiduki üldehitus, tehnoseisund ja varustus, veoste veokorralduse alused ja veoste veokorraldust reguleerivad õigusaktid ning eeskirjad, veose ja sõiduki kasutamisega seonduvad dokumendid, veoste laadimine ja kinnitamine, autojuhi ja asjaomaste ametiisikute õigused, kohustused ja vastutus, töö-, sõidu- ja puhkeaeg, sõidumeeriku kasutamine, maanteekaardi lugemine ning tegutsemine ohu- ja eriolukorras.

  Kasulikud lisaoskused on veoautojuhile kindlasti järgmised kvalifikatsioonid:

  • suuremõõduliste ja raskekaaluliste veoste vedu;
  • ohtlike ainete vedu;
  • kiiresti riknevate ainete vedu.

  Veoautojuhtidele tulevad nende töös kasuks järgmised isikuomadused ja võimed: iseseisvus ja otsustusvõime, suhtlemis- ja teenindusvalmidus, viisakus, tähelepanelikkus, sallivus, loogiline mõtlemine, kohanemisvõime, pinge- ja stressitaluvus, koostöövõime, koostöövalmidus, vastutusvõime (usaldatavus, korrektsus, täpsus, kohusetunne, enesedistsipliin), emotsionaalne stabiilsus, hea mälu, hea väljendusoskus ja selge diktsioon, õpivalmidus, arenemisvalmidus, kontsentreerumisvõime.


  Veoautojuhid peavad oma töös juhinduma järgmistest õigusaktidest ja dokumentidest:

  Euroopa Majandusühenduse määrused

  Veoautojuhina ei saa töötada alkoholi- ja narkosõltlased. Halva nägemise, südamehaiguste ja/või langetõve korral pole samuti soovitatav kutsealal töötada. Mootorsõidukijuhi terviseseisundi ja kutsesobivuse nõuded on reguleeritud sotsiaalministri määrusega. 

  Veoautojuhi kutseoskusnõuded on kinnitatud kutsestandardis  

 • Haridus ja väljaõpe

  Veoautojuhid peavad läbima autoveoseaduses ettenähtud ametikoolituse. Autojuhi ametikoolitust pakuvad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tunnustatud autokoolid.

  Üldhariduskoolis tuleks tulevastel veoautojuhtidel pöörata tähelepanu tööõpetusele ja võõrkeeltele.

 • Töövõimalused

  Veoautojuhid leiavad tööd sise- ja välisvedudega tegelevates transpordifirmades. Tööpõld on väga lai.
  Transpordisektori probleemidena nähakse pingelist konkurentsiolukorda, kvalifitseeritud tööjõu puudust ja sektori madalat populaarsust. Autojuhtide kaadri vananemine avab uusi võimalusi noortele.

 • Sissetulek, soodustused

  Transpordisektori ettevõtetes on kasutusel peamiselt põhi- ja tulemuspalga kombinatsioon ning põhipalk. Lisatasudena võidakse maksta ka tulemuspalka, tingimusel, et see ei ohusta liiklusturvalisust. Tasustamine on valdavalt tunnitasupõhine, millele lisanduvad preemiad tulemusliku töö ja staaži alusel. Rahvusvaheliste vedude puhul lisandub päevaraha.

  Peamised soodustused töötajate motiveerimiseks peale palga on koolitused, mobiiltelefoni kasutamise võimalus ja ületunnitasu.

 • Lisateave


  Uuendatud 2012. aastal koostöös Transpordi Ametiühinguga.

 • Lähedased ametid

  Autolukksepp. Tuleb olla kursis uuendustega autotööstuses, mis nõuab pidevat enesetäiendamist. Töö eeldab tehnilist taipu ja huvi masinate vastu. Vajalik on hea füüsiline vorm ja vastupidavus, täpsus, püsivus ning vastutustun...

  Loe täpsemalt »

  Ühistranspordiveoki juht

  Kraanajuht

  Tõstukijuht. Tõstukijuhtide ülesanne on masinate abil kergendada füüsiliselt keerulist või rasket tööd. Tõstukite juhtimine nõuab head koordinatsiooni, kuulmis- ja nägemismeelt. Tõstukeid juhitakse nüü...

  Loe täpsemalt »

  Logistik. Logistik korraldab ettevõtte veondust ja ladustamist. Logistikatöö on eelkõige meeskonnatöö. Vaid üheskoos tegutsedes saab tagada ettevõttes kaupade sujuv sisse- ja väljaliikumine ning kiire ja täpne transpor...

  Loe täpsemalt »