Veetöötluse operaatorid, masinistid ja lukksepad

Prindi
 • Olulised momendid

  • Veetöötluse alal töötavad operaatorid, masinistid ja lukksepad aitavad kaasa sellele, et kraanist jookseks vesi ning kanalisatsiooni torud ja veesüsteemid oleksid töökorras.
  • Nad töötavad vee- või reovee puhastusega tegelevates ettevõtetes.
  • Veetöötluse operaatori, masinisti ja lukksepana töötamine eeldab tehnilist kutseharidust, kuid paljudel juhtudel toimub õpe ja koolitus ka veemajandusettevõtetes kohapeal.
  • Tähtsad isikuomadused on iseseisvus, vastutustundlikkus, püsivus, kiire otsustusvõime ja keskkonnataluvus.
 • Töö iseloom

  Veetöötluse operaatorid, masinistid ja lukksepad töötavad vee- või reovee puhastusega tegelevates ettevõtetes.

  • Veetöötluse operaatori ülesanne on jälgida puhastusprotsessi vee- või reoveetöötlusjaamas ning hooldada ja reguleerida vastavaid seadmeid.
  • Masinisti ülesanne on tagada pumplate ehk vee edasipumpajate häireteta töö. Masinisti põhilised töökohustused on tehnikaseadmete hooldus ja avariide likvideerimine.
  • Lukksepad paigaldavad, hooldavad, reguleerivad, remondivad ja demonteerivad vee- ja reovee torustikke ning seadmeid. Lukksepa igapäevaste töökohustuste hulka kuuluvad välitorustike paigaldus-, hooldus- ja remonditööd ning nendega kaasnevad kaevetööd, lisaks ühenduste, armatuuri, vee- ja kanalisatsioonitorustike lõikamine, ühendamine, painutamine, monteerimine, isoleerimine, katsetamine ning hooldamine.
 • Töökeskkond

  Veetöötluse operaatorid, masinistid ja lukksepad töötavad nii sise- kui ka välitingimustes ning arvestama peab, et nende töökeskkond ei pruugi olla alati kõige puhtam.

  Tervise ohutegurid on müra, vibratsioon, allergiavõimalus, temperatuur, niiskus ning aeg-ajalt viibimine tiheda liiklusega tänavatel. Seetõttu on väga tähtis täpselt järgida tööohutusnõudeid.

  Tööl kantakse spetsiaalset riietust, jalatseid ja kindaid, vajaduse korral ka teisi isikukaitsevahendeid, näiteks kiiver, kaitseprillid ning kõrvatropid.

  Ametlik tööaeg on enamasti argipäeviti kella 8–17. Ettevõtetes, kus tegeldakse avariiolukordade likvideerimise ja valvega, toimub töö vahetustega ning ööpäev läbi.

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Veetöötluse operaatori, masinisti ja lukksepa töö eeldab iseseisvust, vastutustundlikkust, püsivust, kiiret otsustusvõimet ning keskkonnataluvust.

  Oluline on tunda tehnoloogilisi seadmeid, veepuhatuses kasutatavaid kemikaale ja nende omadusi ning jaamades automaatikaseadmete süsteeme ja nende tööpõhimõtteid.

  Kuna töö käigus võib tekkida oht nii inimestele kui ka loodusele, siis on vaja teada:

  • tööohutuseeskirju;tuleohutuseeskirju;
  • keskkonnakaitse eeskirju;
  • ohtlike kemikaalide käsitsemise korda;
  • avariide likvideerimise korda.

  Lukksepa erioskuste hulka võiksid veel kuuluda:

  • jooniste lugemine;
  • torude ühendamise tehnoloogia ja selleks kasutatavate materjalide tundmine;
  • veevärgi ja kanalisatsiooni ehitus-, hooldus- ja remontimisnõuete ning -normide tundmine;
  • erioskusena keevitamine.
 • Haridus ja väljaõpe

  Veetöötluse operaatori, masinisti ja lukksepana töötamine eeldab tehnilist kutseharidust. Tehnikaharidust saab omandada kutse- ja kõrgkoolis. Paljudel juhtudel toimub õpe ja koolitus veemajandusettevõtetes kohapeal.

  Otsi sobivat kooli Rajaleidja kõrgkoolide andmebaasist ja kutsehariduse andmebaasist.

  Veetöötlusoperaatoritel on võimalik taotleda kutsetunnistust, vaata Kutsekoja kutseregistrist.

 • Töövõimalused

  Suurimad veetöötlusega tegelevad ettevõtted Eestis on AS Tallinna Vesi ja AS Tartu Veevärk.

  Suur osa veevarustuse ja kanalisatsioonitöödega tegelevatest ettevõtetest on ühinenud Eesti Vee-ettevõtete Liiduga.

 • Sissetulek, soodustused

  Veetöötluse operaatorite, masinistide ja lukkseppade tööd võidakse tasustada tükitöö, tunnitöö või ka kindla kuupalga alusel.

 • Lisateave

  Eesti Vee-ettevõtete Liit on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate vee-ettevõtjate ning sama tegevusalaga seotud teiste ettevõtjate ühendus.

  Eesti Veeühing on veemajandusprobleemidega tegelevate isikute ühendus.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Vee-ettevõtete Liiduga.

 • Lähedased ametid

  Keskkonnatehnika lukksepp. Keskkonnatehnika lukksepp paigaldab, hooldab, reguleerib, remondib ja demonteerib ehitiste kütte-, vee- ja kanalisatsioonitorustikke ning -seadmeid. Keskkonnatehnika lukksepp peab olema hea tervisega ja taluma füüsilist koormust. Kutsealal tö&...

  Loe täpsemalt »

  Soojussõlmede käitaja