Veetöötluse operaator

Prindi Veetöötluse operaator
 • Olulised momendid

  • Veetöötluse operaatori ülesanne on jälgida puhastusprotsessi vee- või reoveetöötlusjaamas ning hooldada ja reguleerida vastavaid seadmeid.
  • Veetöötluse operaator puutub kokku kemikaalidega, mistõttu on tähtis kanda spetsiaalset tööriietust ning tunda töö-, tuleohutus- ja keskkonnaeeskirju.
  • Olulisemad isikuomadused on täpsus ja kohusetundlikkus.
 • Töö iseloom

  Veetöötluse operaator töötab vee-, reovee- või keskkonnaettevõtetes ning on spetsialiseerunud tarbe- või reovee töötlemisele. Tema peamised ülesanded:

  • jälgida vee- või reovee töötlusjaama puhastust;
  • hoida kemikaale; tagada doseerimisseadmete järjepidev töö ning nende vastavus tehnoloogia- ja ohutusnõuetele;
  • jälgida veekäitlusjaama tehnoloogiaseadmeid ja mõõteriistu (filtrid jms) ning nende vastavust tehnoloogia- ja ohutusnõuetele;
  • hooldada ja pesta veekäitlusseadmeid graafiku järgi.
 • Töökeskkond

  Töökeskkonnaks on nii sise- kui ka välitingimustes asuvad töötlus- ja veekäitlusjaamad, mistõttu peab arvestama, et töökeskkond ei pruugi olla alati puhas. Tööl kantakse spetsiaalset riietust ja kindaid.

  Ametlik tööaeg on enamasti argipäeviti kella 8–17, kuid paljud ettevõtted töötavad ka ööpäev läbi, pakkudes avariiolukordade likvideerimise teenust.

  Ohutegurid on müra, vibratsioon, allergiavõimalus, temperatuur, niiskus ja tööülesannete täitmine tiheda liiklusega tänavail. Sel puhul on väga tähtis järgida täpselt tööohutusnõudeid.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Veetöötluse operaator peab tundma:

  • vee puhastamisel kasutatavaid kemikaale ja nende omadusi;
  • jaamades kasutatavaid automaatikaseadmesüsteeme ja nende tööpõhimõtteid;
  • töö-, tuleohutus- ja keskkonnaeeskirju;
  • avariide likvideerimise korda.

  Veetöötluse operaatori töö eeldab vastutustunnet, püsivust ja kiiret otsustusvõimet.

  Veetöötluse operaatoritelt eeldatakse normaalset füüsilist vormi, heal tasemel nägemist, kuulmist ja liikumisvõimet ning need põhimeeled ja võimed on selles töös väga tähtsad. Operaator peab suutma vajaduse korral kiiresti liikuda, ka pimedas hästi näha ning edastada või vastu võtta olulist teavet.

 • Haridus ja väljaõpe

  Veetöötluse operaatoritelt eeldatakse tehnilist kutseharidust, kuid otseselt sellel erialal Eestis väljaõpet ei pakuta. Otsi õppimisvõimalusi kutsehariduse andmebaasist.

  Enamasti omandatakse tööks vajalikud teadmised ja oskused ettevõttes kohapeal.

 • Töövõimalused

  Tavaliselt leiavad selles valdkonnas tööd tehnikaharidusega inimesed.

  Suurimad veetöötlusettevõtted Eestis on AS Tallinna Vesi ja AS Tartu Veevärk. Enamik veevarustus- ja kanalisatsioonitööde ettevõtetest on ühinenud Eesti Vee-ettevõtete Liiduga.

 • Sissetulek, soodustused

  Veetöötluse operaatorite tööd tasustatakse tüki- või tunnitöö alusel, ent mõnel pool makstakse ka kindlat kuupalka.

 • Lisateave

  Eesti Vee-ettevõtete Liit (EVEL) on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate vee-ettevõtjate ning sama tegevusalaga seotud teiste ettevõtjate ühendus.

  Eesti Veeühing on veemajandusprobleemidega tegelevate isikute ühendus.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Vee-ettevõtete Liiduga.

 • Lähedased ametid

  Keskkonnatehnika lukksepp. Keskkonnatehnika lukksepp paigaldab, hooldab, reguleerib, remondib ja demonteerib ehitiste kütte-, vee- ja kanalisatsioonitorustikke ning -seadmeid. Keskkonnatehnika lukksepp peab olema hea tervisega ja taluma füüsilist koormust. Kutsealal tö&...

  Loe täpsemalt »

  Soojussõlmede käitaja