• Olulised momendid

  Kaasaegse vanglaametniku töö erineb märkimisväärselt tema eelkäijate tööst läbi ajaloo. Tänapäeval on vanglaametnik oluline osa kinnipeetavate seaduskuulekale teele suunamise protsessist.

  See nõue seab vanglaametniku tööle kõrged professionaalsed ja eetilised nõudmised. Töö eeldab ühelt poolt huvi inimest mõista ja tahtmist teda paremusele suunata, aga teisalt ka võimeid, et sellega toime tulla.

  Märksõna „vanglaametnik” kätkeb endas terve rea erinevaid ameteid, mille hulgast leiab enesele sobiva nii kesk- kui ka kõrghariduse baasilt.

 • Töö iseloom

  Vanglaametniku töö on reeglina põhitöö – see on nii vaimselt kui ka füüsiliselt küllalt pingeline.
  Kuna vangla töötab ööpäev läbi, on osa vanglaametnikke tööl ka õhtusel ja öisel ajal. Tööaja pikkus ei ületa seadusega ettenähtut.

 • Töötulemus

  Vanglaametniku töö on äärmiselt oluline nii kinnipeetavate elu-olu kui ka ühiskonda tervikuna silmas pidades.
  Igapäevaselt on vanglaametniku töö tulemusena vanglas kord majas ning elu rahulik, kinnipeetavad pole ohus ega ohusta ka ise teisi.
  Laiemas plaanis valvab vanglaametnik meie kõigi turvalisust.

 • Töökeskkond

  Vanglaametniku töö keskkonnaks on vangla. Tänapäevane vangla on kaasaegne ja uus. (Aastal 2018 valmib uus Tallinna vangla, mis lahendab viimase vananenud hoonega seotud mured.)
  Vajadusel saadab vanglaametnik kinnipeetavaid ka väljaspool vanglat tehtavatel käikudel – näiteks arsti juurde või kohtusse.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Vanglaametniku töö nõuab arenenud moraali-, õiglus- ja missioonitunnet – selle ameti pidaja on julge, teotahteline ning lojaalne oma riigile.
  Tänapäeva vanglaametniku töö pole okastraatide vahel jalutamine, vaid see tähendab mitmeplaanilist tööd inimestega. Selleks on vaja tunda nii õigusküsimusi kui ka religiooni, kultuuri, psühholoogiat, sotsiaaltööd jm. Neid asju tundmata pole võimalik saavutada seda, et vangid lahkuksid vanglast teadmiste ja arusaamadega, mis lasevad neil elus seadusi järgides hakkama saada.

  Üheks oluliseks eelduseks on soov ennast ühiskonna kaitsel ja sisejulgeoleku suunal teostada. Olulised on ka hea füüsiline vorm – vanglaametnik peab läbima füüsiliste katsete testi! – ning valmidus oma töös palju juurde õppida. Töö nõuab laialdasi teadmisi psühholoogiast, õigusest, enesekehtestamisest, konflikti lahendamisest ja meeskonnatööst.

  Kindlasti peab vanglaametnik olema kõrge eetikatasemega ning valmis töötama väga erinevate inimestega. Samas peab vanglaametnik olema vankumatult aus, tundma hästi oma tööd puudutavaid seadusi ning suutma viisakalt, kuid kindlalt tõrjuda kõik ebaseaduslikud ettepanekud. Kuna kinnipeetavad on sageli keerulise taustaga, samas aga ka heade veenmisoskustega „elukunstnikud”, tuleb vanglaametnikel leida väärikas ja kindel kesktee viisaka vastutulelikkuse ning enesele ja seadustele-määrustele kindlaks jäämise vahel.

  Eesti vanglaametnikul on vähemalt keskharidus ja Eesti kodakondsus. Ta räägib eesti keelt emakeelena või vähemalt C1 tasandil. Palju kasu on vene keele oskusest, mis kuulub ka Sisekaitseakadeemia õppekavasse. Vanglaametniku kõnepruuk on viisakas ka psühholoogiliselt pingelistes olukordades.
  Vanglaametniku minevik on laitmatu ja karistusregister puhas.

 • Haridus ja väljaõpe

  Vanglaametnikuks võib saada lihtsalt tööle kandideerides, omandades vajalikud oskused ja kogemused praktilise töö käigus. Kui töö sobib, teeb tööandja ettepaneku minna aastasele väljaõppele Sisekaitseakadeemiasse.

  Kes soovib saada kõrgharitud vanglaametnikuks, astub samuti Sisekaitseakadeemiasse. Vanglasüsteemis võib aga tööd leida ka muu erialase haridusega – näiteks õigus, personalitöö, sotsiaal- või eripedagoogika, sotsiaaltöö vmt.

 • Töövõimalused

  Vanglaametnik saab tööd seal, kus on vangla. Eestis on vanglad Tallinnas, Tartus ja Jõhvis.

 • Sissetulek, soodustused

  Vanglaametniku sissetulek sõltub tema erialasest haridustasemest. Kui algul võib palk olla alla Eesti keskmist, siis kvalifikatsiooni suurenedes võib see pea poole jagu tõusta. Kui tööandja suunab edasi õppima, siis õppeajal säilib senine palk, pärast erialase hariduse omandamist see tõuseb.
  Vanglaametnik kannab vormi, mille ta saab tööandjalt.

  Vanglaametniku puhkus on vähemalt 35 päeva. Nõutava staaži (7 aastat) täitumisel ja erialase hariduse olemasolul võib tööandja teha makseid kolmandasse pensionisambasse. Sissemaksete suurus on 15 protsenti summast, mida vangla on vanglaametnikule kalendrikuu eest töötasuna ja tulumaksuga maksustatuna maksnud, kuid kõige rohkem 6000 eurot kalendriaastas.
  Kuna töö eeldab vastamist füüsilisele vormile esitatavatele nõuetele, pakuvad vanglad töötajatele ka tasuta sportimisvõimalusi.

 • Karjääritee

  Töö vanglasüsteemis võimaldab märkimisväärset erialast karjääri. Õppimine, enesetäiendamine, visadus ja tahe viivad kindlasti edasi.
  Ilma erihariduseta alustades on kohustus esmalt läbida vanglaametniku kutseõpe, soovi korral omandada ka rakenduskõrgharidus korrektsiooni erialal. Staaž ja haridustaseme tõus võimaldavad karjääriteel stabiilset arengut.

 • Lisateave

 • Lähedased ametid

  Politsei

  Tolliametnik