• Olulised momendid

  • Võrguspetsialist tagab võrgu toimimise, monitoorib ja arendab võrguteenuseid. Samuti jälgib, et telekommunikatsioon ning arvuti jm seadmete infrastruktuur oleksid vastavuses organisatsiooni kommunikatsioonivajadusega.

  • Ametinimetuse alternatiividena on kasutusel: võrguteenuste spetsialist, võrgutugi, võrguadministraator, sidevõrgu spetsialist, mobiilisidevõrgu spetsialist, võrguinsener.

  • Võrguspetsialisti baasharidust saab omandada nii kutse- rakendus- kui ka kõrgharidusena. Samuti on võimalik vajalikud oskused ja teadmised omandada ümberõppe läbimisel.

  • Töö võib sobida ka puudega inimesele, kui ettevõttes on vastavad tingimused loodud.

  • Võrgu spetsialisti ametikoha töötasu sõltub spetsialiseerumisest ja töökogemusest, kuid keskmine töötasu on võrreldav Eesti keskmise palgaga või jääb üle selle.

 • Töö iseloom

  Interneti ja intraneti toel on võrguteenused kasutusel väga mitmetes erinevates seadmetes, nt arvutid, tahvelarvutid, aga ka veebikaamerad, nutiseadmed jm. Võrguspetsialisti pädevusse kuulub oskus eri seadmeid võrguüleselt ühendada ning tagada, et seadmed oleksid omavahel kooskõlas. Samuti peab võrguspetsialist hea seisma selle eest, et ettetulevad võrgukatkestused ja probleemid saaksid kiire lahenduse.

  Tänu võrguspetsialisti tööle on meil tagatud ka e-teenused, kaardimaksevõimalused jms. Ettevõtetes hoolitseb võrguspetsialist nii ettevõtte siseste kui ka klientidele pakutava teenuse võrguühenduste eest. Võrguspetsialisti töö võib kitsamalt olla seotud ka nt mobiil, raadio- jm sidevõrgu haldamisega või ka väga keeruliste süsteemidega, nt riikidevaheliste elektri ülekandevõrkudega jms.

  Peamised tööülesanded:

  • Planeerida ja teostada erinevate seadmete ja infosüsteemide võrguühenduse loomine ja omavaheline ühilduvus
  • Hallata ja hooldada erinevaid andmesidevõrke, sh korraldada regulaarseid ja etteplaneeritud andmesidevõrkude hooldustöid
  • Monitoorida ja teha andmesidevõrkude diagnostikat
  • Reageerida ettetulevatele riketele ning leida neile kiirelt ja operatiivselt toimivad lahendused
  • Ettetulevate võrgutõrgete osas anda kliendile tagasisidet probleemi olemuse kohta, pakkuda konsultatsiooni ja võimalikke lahendusi
  • Arendada olemasolevaid võrguteenuseid ja töötada välja uusi lahendusi
  • Tagada andmesidevõrkude turvalisus, pidades silmas IT-turvalisuse häid tavasid.
  • Igapäevaste tööülesannete automatiseerimine

 • Töötulemus

  Võrguspetsialisti töö täidab eesmärki, kui on tagatud andmesidevõrkude turvaline koostoimimine. Võrguspetsialisti töö muudab inimeste elu oluliselt mugavamaks, nt erinevate e-teenuste kasutamise, automatiseeritud andmeedastuse või terviklike andmesidevõrkude loomise kaudu.

  Andmesidevõrkude infrastruktuuri loomine on alustala teiste IT-valdkondade toimimisele.

 • Töökeskkond

  Võrguspetsialisti töö on küllaltki vaheldusrikas, pakkudes nii tööd arvuti taga kui ka suhtlust erinevate osapooltega (teenuse kasutajad, klienditoe spetsialistid, tehnikud jt) ning vajadusel ka objektide külastamist hooldamise ja rikete parandamise eesmärkidel.

  Kuna riketega tegelemine on võrguspetsialisti töö tähtis osa, peab olema valmis ka ööpäevaringseks reageerimiseks. Puutudes kokku eripalgeliste probleemidega, võib võrguspetsialisti töö olla ka aeg-ajalt pingeline.

  Suuremates ettevõtetes võivad olla eraldi võrguteenuste meeskonnad. Võrguspetsialisti töö sobib ka liikumispuudega inimesele, kuid sõltuvalt töökohast tuleb ette ka liikumist.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Teadmised-oskused ja eeldused

  • Huvi erinevate (uute) tehnoloogiate vastu
  • Teadmised andmesidevõrkude infrastruktuurist
  • Teadmised operatsioonisüsteemidest
  • IT-alased baasteadmised, sh programmeerimisest
  • Tehniline taiplikus
  • Teadmised riistvarast
  • Teadmised infoturbest
  • Oskus silmas pidada ärilisi eesmärke

  Mõtlemisoskused

  • Lahendustele orienteeritud mõtteviis
  • Analüüsioskus
  • Loogika
  • Täpsus
  • Süsteemsus

  Emotsionaalsed soodumused ja suhtlemisoskused

  • Hea suhtlemisoskus
  • Pingetaluvus
  • Koostööoskus
  • Vastutustunne
  • Selge eneseväljendamine

 • Haridus ja väljaõpe

  Võrguspetsialisti baasharidust saab omandada nii kutse- kui ka rakenduskõrgharidusena. Baasteadmiste pinnalt on võimalik ka koheselt tööle asuda või minna edasi õppima. Samuti on võimalik võrguspetsialisti tööks vajalikud oskused omandada ümberõppe raames ja täiendada end töökohal.

  Võrguspetsialisti tööks vajalikku haridust saab omandada näiteks:

  • Tallinna Polütehnikumis IT-süsteemide nooremspetsialisti erialal (kutsekeskharidusõpe), vt http://www.tptlive.ee/erialad/
  • Tallinna Polütehnikumis telekommunikatsiooni nooremspetsialisti erialal (kutsekeskharidusõpe), vt http://www.tptlive.ee/erialad/
  • Rakvere Ametikoolis IT süsteemide spetsialisti õppekaval (kutseharidus), vt http://www.rak.ee/kutsekeskharidusope-pohihariduse-baasil/
  • Tallinna Tehnikaülikoolis IT süsteemide administreerimise õppekaval (bakalaureuseõpe), vt http://www.ttu.ee/sisseastujale
  • Tallinna Tehnikaülikoolis, Infotehnoloogia teaduskonnas, nt Elektroonika ja kommunikatsiooni erialal, vt http://www.ttu.ee/sisseastujale

 • Töövõimalused

  Üha rohkem infot liigub ja talletub digitaalselt, mistõttu vajadus toimivate andmesidevõrkude osas on kasvav. Tänapäeval on ka iga ettevõtte tööks vaja võrke ja ühilduvust seadmetega. Seega on võrguspetsialisti tööpõld lai ning erinevaid võimalusi palju, nt töötada võrguteenust pakkuvas telekommunikatsiooniettevõttes (nt mobiilivõrgud), ministeeriumite haldusalas, aga ka suuremates organisatsioonides, tegeledes nii ettevõtte sise- kui ka välisvõrguga.

  Olenevalt töökohast on võimalik lisaks IT-le puutuda kokku ka erinevate valdkondadega, nt pangandus, haiglad, riigisüsteemid jm. Head võimalused on leida tööd nii Eestist kui ka globaalselt.

 • Karjääritee

  Võttes suuremat vastutust, on võrguspetsialisti rollist võimalik liikuda näiteks IT-võrgu arhitekti, võrguteenuse inseneri või võrgujuhi ametikohtadele, kus tuleb juhtida ka meeskonda ja vastutada keerukamate võrguprobleemide lahendamise eest.

  Võrguspetsialisti rollist on võimalik liikuda edasi ka näiteks järgmistele ametikohtadele:

  • Võrgukonsultant
  • Tehnilise toe spetsialist
  • Süsteemiadministraator
  • Andmebaasiadministraator
  • IT kvaliteedijuht

 • Lisateave

  Loe ka võrguspetsialisti persoonilugu
  Tee läbi võrguspetsialisti test
  Loe Startit.ee veebis täiendavat infot IT hariduse ja võimaluste kohta

  Kirjeldus on koostatud 2016. a Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, SA Innove, Psience OÜ ja PR Strategies OÜ koostöös. Ametikirjeldused on koostatud Euroopa Sotsiaalfondi toel.