Turvatöötajad

Prindi
 • Olulised momendid

  • Turvatöötajad on isikud, kes osutavad kliendi tellimusel valveteenust eri objektidel ja olukordades.
  • Valveobjekt võib olla hoone, territoorium, eluruum, üritus, isik, saadetis jm.
  • Turvatöötajale on tähtsaim oskus käituda konfliktiolukorras, tema vajalike isikuomaduste hulgas on esikohal tähelepanelikkus ja kiire reageerimisvõime.
  • Turvatöötajale annab töös eelise hea kehaline vorm.
 • Töö iseloom

  Turvatöötajad tagavad eri olukordades turvalisuse, täites objektide, vara ja/või isikute valve ning kaitsega seotud ülesandeid.

  Turvatöötajal on väljaõpe, vahendid ja õigused, et ohuolukorras vastavalt käituda.

  Turvatöötaja töö võib tegevuse sisu järgi jaotada järgmiselt:

  • juriidiliste ja eraisikute vara ohutuse ning puutumatuse tagamine;
  • inimeste ohutuse tagamine (isikukaitse);
  • valveobjektide ohutuse ja puutumatuse tagamine, korra hoidmine avalikel üritustel ja rahvakogunemistel, et ennetada õigusrikkumisi.

  Turvateenused saab jagada järgmistesse kategooriatesse:

  • mehitatud valve – turvatöötaja valvab objekti kohapeal;
  • patrullteenus – ekipaažid kontrollivad korrapäraselt valvatavaid objekte ja reageerivad häiretele;
  • tehniline valve – objekti valvatakse tehniliste seadmetega, mis saadavad ohu korral teate turvafirma juhtimiskeskusse, mis saadab sündmuskohale patrulli.

  Turvatöötajate tegevus ja vastutus on reguleeritud seaduste ning kindlate reeglitega. Töös peab arvestama pikkade rutiinsete töötundidega, mille ajal ei tohi hetkekski valvsust kaotada. Ohtlikus olukorras võib turvatöötaja õigusrikkuja kinni pidada, tuvastada dokumendi olemasolul tema isiku ja vajaduse korral anda ta üle politseile.

  Turvatöö kutsealal levinud ametid on turvajuht, turvatöötaja ja valvesüsteemide tehnik.

  • Turvajuht juhib ettevõtte valveteenuseid osutava üksuse või sisevalve tööd. Ta analüüsib ja korraldab turva- ja sisevalvetöötajate tegevust ning tagab selle seaduslikkuse. Samuti kavandab ta turvatöötajate ameti- ja täienduskoolitust.
  • Turvatöötaja täidab otseselt objektide valve ja kaitsega seotud ülesandeid. Ta võib ka spetsialiseeruda tegutsemisele rannavalves, kaubakeskuses, ärihoones administraatorina jne. Eriväljaõppega turvatöötajad on isikukaitsjad, lennueelse julgestuse, saatkondade ja teiste tähtsate objektide julgestusteenistuse töötajad.
  • Valvesüsteemide tehnik projekteerib, paigaldab, katsetab ja hooldab valvesüsteeme, järgides sealjuures ohutusnõudeid. Vajaduse korral tuleb töötada välitingimustes ja kõrgustes.
 • Töökeskkond

  Turvatöötaja töökeskkond oleneb valvatava objekti asukohast, mis võib olla nii ruumis sees kui ka sellest väljas.

  Tööajal viibib turvatöötaja valvataval objektil pidevalt, täites talle tööjuhenditega pandud funktsioone ja ülesandeid.

  Turvatöötajad kannavad turvafirma embleemiga vormiriietust ja nimesilti. Samuti võivad nad tööülesannete täitmisel kasutada erivahendeid (käerauad, gaas) ning töö vajadusest lähtuvalt ja relvaloa olemasolul kanda tulirelva. Objektil asuvad turvatöötajad suhtlevad omavahel ja juhtimiskeskusega sidevahendite kaudu. Turvatöötaja tööaeg oleneb graafikust. Kuna paljudel objektidel on vaja korda tagada ka ööpäev läbi, siis peab turvatöötaja olema valmis töötama ka öösiti ja nädalavahetustel.

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Turvatöötaja peab olema vähemalt 19-aastane põhiharidusega Eesti kodanik, kes valdab riigikeelt. Turvatöötaja, kes tagab korda avalikus kohas toimuval üritusel, pakub isikukaitset või veab raha ja väärtpabereid, peab olema vähemalt 21-aastane.

  Turvatöö eeldab distsiplineeritust, otsustus-, vastutus- ja koostöövõimet ning rutiinitaluvust, sest pikk valveaeg võib olla üsna väsitav.

  Töötajal peab olema hea tervis ja kehaline vorm. Vajalik on pingetaluvus, kohanemisvõime ja usaldusväärsus.

  Oluline on oskus toime tulla konfliktiolukorras, sest turvatöötaja võib oma töös kokku puutuda purjus ja narkojoobes isikute, kurjategijate ning lihtsalt agressiivsete või ebaviisakate inimestega.

  Turvateenuse pakkujate tegevust reguleerib turvaseadus. Turvatöötaja kutse omandamise kohta leiab rohkem teavet Kutsekoja kodulehelt.

 • Haridus ja väljaõpe

  Koolis turvatööaja ametit õppida ei saa.

  Turvatöötaja väljaõpe toimub enamasti tööandja valitud kohas ja ajal, et enne tööleasumist oleksid töötajal alusteadmised ja oskused eri olukordadega toimetulekuks.

  Ka väljaõpe on turvaseadusega reguleeritud.

  Koolinoortel, kellele pakub huvi tulevikus töötada turvatöötajana, tuleb üldhariduskoolis suuremat tähelepanu pöörata emakeelele ja kehalisele kasvatusele.

 • Töövõimalused

  Turvatöötajad leiavad tööd turvateenuseid osutavates ettevõtetes.

 • Sissetulek, soodustused

  Turvatöötaja palk oleneb tema kvalifikatsioonist, tööstaažist ja töö sisust.

  Lisasoodustusena pakuvad turvafirmad oma töötajatele sportimisvõimalusi.

 • Lisateave

  Eesti Turvaettevõtete Liit arendab koostööd õiguskaitseorganite ja muude huvipooltega ühiskonna turvalisuse küsimustes.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös USS Security Eesti AS-iga.

 • Lähedased ametid

  Päästja

  Politsei