Turvatöötaja

Prindi
 • Olulised momendid

  • Turvatöötaja kaitseb objekte, vara ja isikuid kallaletungide, varguste ning vandalismi eest.
  • Turvatöötaja peab olema hea füüsilise ja vaimse tervisega.
 • Töö iseloom

  Turvatöötajad kaitsevad objekte, vara ja isikuid kallaletungide, varguste ning vandalismi eest, hoiavad ära kõrvaliste isikute juurdepääsu valve all olevatesse hoonetesse ja territooriumile ning tagavad turvalisuse rahvakogunemistel.

  Turvatöötaja töö on väga vastutusrikas. Tööülesannete täitmisel tuleb täpselt järgida seadusi, kehtestatud eeskirju ja tegevusjuhiseid.

  Turvatöötaja töövaldkond:

  • vallas- ja kinnisvara valve. Valvet tellivad ametiasutused, kauplused, kaubamajad, pangad jne, aga ka eraisikud oma kodu, suvila jm valvamiseks;
  • isikukaitse. Turvatöötajad võivad abistada politseid kõrgete riigitegelaste ja tähtsate väliskülaliste turvamisel. Isikukaitset tellivad ka eraisikud;
  • korra tagamine üritusel või avalikul valveobjektil. Inimeste turvalisuse tagamiseks on suurüritustel (kontsertidel, demonstratsioonidel, meeleavaldustel jm) alati väljas ka turvatöötajad.
 • Töökeskkond

  Turvatöötaja tööaeg oleneb tema töökohast ja -lepingust.

  Valveobjektid vajavad kaitset ööpäev läbi ja töö käib vahetustega. Tööd tuleb teha nii välis- kui ka sisetingimustes, päeval ja öösel. Tööaeg on kehtestatud graafikuga.

  Valveobjektil viibivad turvatöötajad paiknevad ettenähtud kohas ja jälgivad/valvavad konkreetset territooriumi. Juhtimiskeskuse turvatöötajad jälgivad objektidel toimuvat tehniliste vahendite (sidevahendid, kaamerad jne) abil.

  Tööülesandeid täites kannab turvatöötaja vormirõivastust.

  Objekti ja tööülesannete tõttu võivad turvatöötaja varustusse kuuluda erivahendid (käerauad, gaas) ja tulirelv. Nende kasutamise kord on reglementeeritud seaduste ja juhenditega. Turvatöös võidakse kasutada ka teenistuskoerte abi. Patrullteenistuse turvatöötajate kasutuses on erivarustusega ametiauto.

  Turvatöötajaks sobib füüsiliselt ja vaimselt terve inimene.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Turvatöötaja peab tundma tema tööd reguleerivaid õigusakte ning arvestama turvateenuste osutamisega seonduvaid konfidentsiaalsus- ja andmekaitsenõudeid.

  Ta peab oskama käsitseda töövahendeid valveseadmestikust relvade ja erivahenditeni. Tal peavad olema teadmised ja oskused, et vajaduse korral esmaabi anda.

  Töö eeldab distsiplineeritust, otsustus- ja vastutusvõimet ning rutiinitaluvust. Turvatöötajalt nõutakse väga head emotsionaalse pinge ja stressi taluvust, võimet iseseisvalt otsustada ja koostööd teha. Inimestega suheldes peab turvatöötaja olema veenev, korrektne ja viisakas.

 • Haridus ja väljaõpe

  Turvatöötajana saab töötada vähemalt 19-aastane põhiharidusega riigikeelt valdav Eesti kodanik. Turvatöötaja, kes tagab korda avalikus kohas toimuval üritusel, osutab isikukaitset või veab raha ja väärtpabereid, peab olema vähemalt 21-aastane.

  Turvatöötajate väljaõpet korraldavad turvafirmad ise, kutse- ja kõrgkoolides seda ametit õppida ei saa.

  Koolinoortel, kellele pakub huvi tulevikus töötada turvatöötajana, tuleb üldhariduskoolis suuremat tähelepanu pöörata emakeelele ja kehalisele kasvatusele.

 • Töövõimalused

  Turvatöötajad saavad tööd turvatooteid või -teenuseid pakkuvates ettevõtetes.

  Turvatöötaja võib areneda turvajuhiks, valvetehnika spetsialistiks, müügiesindajaks, kliendihalduriks vm.

 • Sissetulek, soodustused

  Turvatöötaja palk oleneb tema kvalifikatsioonist, tööstaažist ja töö sisust.

  Lisasoodustusena pakuvad turvafirmad oma töötajatele sportimisvõimalusi.

 • Lisateave

  Eesti Turvaettevõtete Liit arendab koostööd õiguskaitseorganite ja muude huvipooltega ühiskonna turvalisuse küsimustes.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös USS Security Eesti AS-iga.

 • Lähedased ametid

  Päästja

  Politsei