• Olulised momendid

  • Trükitöölised trükivad trükikodades raamatuid, ajalehti, ajakirju ja muud materjali.
  • Tänapäeva trükitöölise töövahenditeks on nüüdisaegsed masinad ja arvutid, mille kaudu trükkimist juhitakse.
 • Töö iseloom

  Trükitöölised töötavad trükitööstuses ning nende töö tulemusena jõuavad tarbijani ajalehed, ajakirjad, raamatud, pakendid, tootekataloogid, reklaamtrükised, firmatrükised, postkaardid jms.

  Trükitöö koosneb järgmistest etappidest:

  • trükise ettevalmistamine,
  • trükkimine,
  • trükise järeltöötlemine.

  Väiksemates trükiettevõtetes vastutab üks inimene sageli mitme tööetapi eest. Suurtes trükikodades on aga iga etapi jaoks eraldi inimesed, kes vastutavad kindla töölõigu eest.

  Trüki ettevalmistavas etapis tuleb üle kontrollida trükikotta saabunud kujundusfailid, teha poognapaigutus ja valmistada trükivormid. Trükkimise etapis trükitakse kujutis trükivormi soovitud materjalile (nt paber, kartong, PVC) ning viimases etapis töödeldakse trükis sobivaks (nt lõigatakse, volditakse või köidetakse raamatuks).

  Ametid trükitööstuses:

  • Trükise ettevalmistaja vastutab klientidelt (toimetused, kirjastused, reklaamibürood või ettevõtte turundusosakond) trükikotta saabunud kujundusmaterjali trükiettevalmistuse ja trükivormide eest. Tema põhilised tööülesanded on trükikotta saabunud elektroonilise algmaterjali trükiks sobivuse kontrollimine, poognamontaaž, proovitõmmiste tegemine ning trükivormide valmistamine. Töövahenditeks on arvuti ja erinevad printerid ning oma töös kasutab trüki ettevalmistaja tarkvaralahendusi. Väiksemates ettevõtetes lisanduvad sellele sageli lihtsamad kujundus- ja küljendustööd.
  • Trükkal tegeleb trükimasina või seadme abil trükkimisega. Ta jälgib ja kontrollib pidevalt kogu trükiprotsessi. Tema tööülesanded on ka trükimasina ja materjalide ettevalmistamine. Tavaliselt kuulub trükkali kohustuste hulka ka trükimasina hooldus: puhastamine, õlitamine, reguleerimine, trükiseadmete töökorras hoidmiseks vajalike kulumaterjalide regulaarne vahetamine ja sellega seotud arvestuse pidamine.
  • Tööpinkide seadistaja, seadistaja-operaator seadistab tööpinke trükkalite ja järeltöötlusseadmete operaatorite jaoks või seadistab ning juhib mitmesuguseid tööpinke etteantud mõõtmete tagamiseks.
  • Köitemasina operaator käsitseb ja jälgib masinaid, mis köidavad raamatuid, ajalehti, ajakirju, katalooge jms. Töö sisaldab ka materjali õigesse formaati lõikamist, voltimist, liimimist ja kiirköitmist.
  • Trükiste järeltöötleja on tavaliselt trükikoja järeltöötlusosakonnas. Järeltöötlustöid tehakse seadmetega või käsitsi. Käsi- ja automatiseeritud järeltöötlusseadmed võimaldavad trükitud poognaid lõigata, voltida, komplekteerida, köita trükimasinatega liinis või eraldi köitekojas, kus teevad selle töö ära köitemasina operaatorid. Järeltöötluse alla kuuluvad ka toodete pakendamine ja postitus, mis eriti ajalehtede tootmisel on tähtis tööprotsess ning mida tehakse automaatliinidel ja -masinatel.
  • Tootmise lihttöölised täidavad lihtsaid ja rutiinseid ülesandeid, mis on seotud tootmisega trükitööstuses, kus on vajalik kasutada lihtsaid käsitööriistu ja mis nõuab füüsilist pingutust. Ülesanded on toodete sortimine ja lihtsad käsikoostamisoperatsioonid, mis tähendavad tavaliselt tõstmist, kandmist, laadimist, tooraine või toodete mahalaadimist ning käsitsi materjali pakkimist.
 • Töökeskkond

  Enamasti töötavad trükitöölised trükikodades. Trükise ettevalmistaja töökohaks võivad olla lisaks trükikodadele ajalehetoimetused, kirjastused, ettevõtete turundusosakonnad ja reklaamibürood.

  Tänapäeval võib trükikojad nende tegevuse järgi jaotada järgmiselt:

  • Perioodikatrükikojad – need toodavad ajalehti, ajakirju ja tootekatalooge.
  • Raamatutrükikojad – need toodavad erinevas köites raamatuid.Pakenditootjad – nende toodanguks on mitmesugusest materjalist (kartong, plast, metall) pakendid või etiketid.
  • Reklaamtrükikojad – sellesse rühma kuulub kõige rohkem trükikodasid. Trükitakse reklaamlehti, voldikuid, brošüüre, plakateid, müügitoetusmaterjali, otsepostitusmaterjali, kalendreid, kirjalehti, nimekaarte, ümbrikke ja palju teisi trükiseid.
  • Digitrükikojad – trükitakse suuri plakateid ja ribareklaame erinevatele materjalidele, reklaammaterjali, firmatrükiseid ja raamatuid. Selle tehnoloogia eelis on võimalus valmistada tooteid väikestes kogustes, sest trüki ettevalmistus ei ole nii kallis ega aeganõudev. Selle tehnoloogia areneb kiiresti.
  • Äri- ja reklaamkingituste tootjad – trükitakse erinevatele esemetele, nt rõivad, kontoritarbed, kruusid.

  Töövahenditeks on trüki- ja köitemasinad ning arvuti. Põhilised töömaterjalid on materjalid, mille peale trükitakse, näiteks paber, papp, kartong, plast ja trükivärvid. Trükitööstus areneb nagu kõik meie ümber. Töötingimused paranevad ja enamuse tööd teevad tänapäeval masinad ja automaatika – töötaja ülesandeks jääb masinate seadistamine, nende töö jälgimine ja juhtimine.

  Kuna töö iseloom nõuab nii pikaajalist seismist, istumist kui ka liikumist, on vajalik hea terviseseisund, kohanemisvõime ning füüsilise ja vaimse koormuse taluvus. Trükimasinate tööst põhjustatud vibratsiooni ja müra summutamiseks võib olla vajalik kõrvaklappe kanda.

  Trükitööliste tööaeg on tavaliselt vahetustega graafiku alusel ning üks vahetus kestab kaheksa tundi. Näiteks hommikuste ajalehtede trükkimiseks peavad trükkalid töötama hilisõhtul ja ööselgi, veidi pikema ilmumistsükliga ajakirju ja raamatuid trükitakse päeval.

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Trükitöölise elukutse eelised:

  • huvi tehnilise töö vastu;
  • süsteemsus;
  • hoolikus;
  • täpsus;
  • võime süveneda üksikasjadesse.

  Trükise ettevalmistajapeab tundma erinevaid graafikatööstuses kasutatavaid arvutiprogramme ja seadmeid ning oskama nende käsitsemiseks vajalikul määral inglise keelt. Tal on teadmisi ofsettrüki tehnoloogiast, trükiste kujundus- ja küljenduspõhimõtetest, skaneerimisest, teksti- ja fototöötlusest, värvilahutusest ja -haldusest, poognamontaažist ja trükiste järeltöötlusest.

  Trükkali elukutse eeldab süsteemsust, hoolikust, järjekindlust ja pühendumist ning nõuab keerulise seadmepargi käsitsemise ja hooldamise oskust. Kõrgema kvalifikatsioonitasemega trükkal võib spetsialiseeruda vastavalt kasutatavale tehnoloogiale või trükimasina tüübile.

  Järeltöötleja peab tundma erinevaid järeltöötlustehnoloogiaid ja -materjale ning suutma neid parimal viisil kasutada ja ladustada. Ta peab valdama tööprotseduure eri liinidel ja seadmetel (näiteks köitemasinatel) ning oskama seadistada masinaid tööks erinevate materjalidega.

  Trükise ettevalmistaja, trükkali ja trükiste järeltöötleja kutseoskusnõuded on kinnitatud Kutsekoja kutsestandardis.

 • Haridus ja väljaõpe

  Trükitöölise ametit saab õppida kutsekoolis. Otsi sobivat kooli kutsehariduse andmebaasist.

  Koolinoortel, kellele pakub huvi tulevikus töötada trükitööliste erialal, tuleb üldhariduskoolis suuremat tähelepanu pöörata kunsti- ja arvutiõpetusele.

 • Töövõimalused

  Trükitöölised leiavad tööd erinevates trükikodades, mis on tihti spetsialiseerunud mingit tüüpi trükiste tootmisele.

  Eestis on ajakirjadele-ajalehtedele spetsialiseerunud perioodikatrükikojad, samuti raamatutrükikojad. Mitmed trükikojad toodavad etikette ja pakendeid. Suure osa moodustavad reklaamitrükikojad, millest mõni on leidnud oma nišši, kuid mõni pakub tooteid n-ö visiitkaardist raamatuni.

  Kuna trükitehnika ja masinad, millega trükiseid luuakse, on tihti keerulised ning nende käsitsemine nõuab oskust, on hästi kvalifitseeritud trükitööline oma teadmistega alati hinnas.

 • Sissetulek, soodustused

  Töötasu oleneb suuresti piirkonnast, ettevõtte suurusest, töö sisust, samuti vastutuse suurusest ja töökohustuste hulgast.

  Enam levinud palgasüsteem on töötundide tasustamine. Palga moodustab tunnitasu koos lisatasudega õhtusel ja öisel ajal töötamise eest ning lisatasu ületundide eest. Osaliselt makstakse lisatasu ka toodangu järgi.

 • Lisateave

  Eesti Trükitööstuse Liit

  Liidu tegevuse peaeesmärk on ühendada Eesti trükitööstuse ettevõtteid ning arendada nende koostööd ja Eesti trükitööstust. Liit on valdkonna kutsetunnistuste andja.

  Loe ka Rajaleidja persoonilugu trükkal Hendrikust.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Trükitööstuse Liiduga.

   

 • Lähedased ametid

  Tekstiilitrükitööline

  Köitja

  Graafiline disainer