• Olulised momendid

  • Treener töötab spordiala juhendajana.
  • Treener peab põhjalikult tundma spordiala, kus ta tegutseb, ning oskama neid teadmisi ka õpilastele jagada.
  • Treeneri töö on väga liikuva loomuga, põnev ja vaheldusrikas.
 • Töö iseloom

  Treener on isik, kes töötab spordiala juhendajana. Tema ülesanded ja eesmärk olenevad sihtrühmast, keda ta õpetab (lapsed, noored, täiskasvanud), ning treenitavate sporditasemest (harrastus-, võistlus- või tippsport).

  Treener kavandab, korraldab ja analüüsib oma treenitavate kehalist, psühholoogilist, tehnilist ning taktikalist ettevalmistust. Ta juhendab sportlasi võistlusteks valmistumisel, õpetab tehnilisi teadmisi ja oskusi ning aitab head vormi saavutada ja hoida.

  Paljud treenerid peavad lahendama ka rahastamisprobleeme, suheldes mitmesuguste komiteede (nt Eesti Olümpiakomitee) ja haldusorganitega, kes otsustavad eelarve ja rahaga seonduvaid küsimusi.

 • Töökeskkond

  Treenerid töötavad nii välis- kui ka sisetingimustes, näiteks staadionil, hallis, jõusaalis, võimlas või suusarajal. Seetõttu peab treener valima õige, ilmale vastava riietuse.

  Treeneri päevakava oleneb töö sisust, tihtipeale tuleb töötada nädalavahetustel ja õhtuti, sest treeninguga tegeldakse enamasti peale kooli ja tööaega.

  Töökeskkond on enamasti rahvarohke ja töö väga liikuva loomuga.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Treener peab põhjalikult tundma spordiala, kus ta tegutseb. Ta peab oskama treeninguid lühi- ja pikemaajaliselt kavandada, meditsiinikontrolli tulemusi adekvaatselt tõlgendada ning juhtida.

  Ta peab oskama suunata sportijat temale sobiva spordiala valikul ning kohandada treeninguid inimese eale, soole, kvalifikatsioonile ja terviseseisundile sobivalt.

  Suur eelis on teadmised anatoomiast, bioloogiast, füsioloogiast, meditsiinist, pedagoogikast ja spordipsühholoogiast, -sotsioloogiast.

  On loomulik, et ta suudab anda esmaabi, tunneb oma spordialal ja spordis üldiselt esinevaid põhivigastusi ja nende ennetamist ning taastumisvahendeid, füsioteraapiat ja massaaži.

  Isikuomadustest ja võimetest on tähtsamad pedagoogiline võimekus, suhtlemisoskus, saavutusvajadus, pingetaluvus, panustamine tulemustele, motiveerimisvõime ning järjekindlus.

  Treeneritöö eeldab vastutustunnet, loomingulisust, täpsust ja positiivsust. Väga oluline on oskus mõjutada juhendatavaid isikliku eeskujuga.

 • Haridus ja väljaõpe

  Kõrgkoolis saab õppida kehakultuuri eriala, mis on hea alus iga treeneri ametis. Otsi sobivat kooli kõrgkoolide õppekavade andmebaasist.

  Konkreetse spordiala treeneriks aga kõrgkoolis õppida ei saa, vaid enamasti kujuneb treeneri amet välja peale pikki aastaid mingil alal tegutsemist. Tavaline on praktika, et tippsportlane hakkab peale tippspordist loobumist tegelema õpetamisega, et järgmistele põlvedele head kogemused ning teadmised edasi anda.

  Sporditreeneriks pürgival koolinoorel tuleks üldhariduskoolis suuremat tähelepanu pöörata kehalisele kasvatusele, keemiale ja anatoomiale.

  Spordiseaduse järgi on treener isik, kellel on treenerikutse kutseseaduse tähenduses. Eesti Olümpiakomitee on treeneritele kutseandja.

  Spordialade treenerite kutsenõuded on kirjas Kutsekoja kutsestandardites.

 • Töövõimalused

  Treenerid töötavad enamasti spordiklubides, -koolides ja -alaliitudes.

  Oma ala tipptreenerid leiavad rakendust riigi koondise treenerina. Tipptreenerite töö on ka teiste treenerite koolitamine.

 • Sissetulek, soodustused

  Treenerite töötasu oleneb paljuski töömahust, õpilaste arvust, tulemustest ja spordialast.

  Grupitreeningute puhul sõltub sissetulek treenitavate arvust, tippsportlase treenimisel on tähtsad treenitava tulemused.

 • Lisateave

  Eesti Olümpiakomitee ühendab spordialaliite, spordiühendusi, maakondade ja linnade spordiliite ja olümpiahartas sätestatud tingimustel füüsilisi isikuid ning annab treenerikutseid.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a Kutsekojas kinnitatud kutsestandardite põhjal.

 • Lähedased ametid

  Kehalise kasvatuse õpetaja

  Füsioterapeut. Füsioterapeudid aitavad inimestel taastada, arendada ja/või säilitada töö- ja tegevusvõimet ning seeläbi osalemist tavapärases elus. Füsioteraapia tegemiseks on tänapäeval kasutusel palju erinevaid tehnika...

  Loe täpsemalt »

  Spordiinstruktor