• Olulised momendid

  • Transporditehnikainseneride töö nõuab nii loomingulisust kui ka tehnilist taipu.
  • Kuna tehnika areneb kiiresti, eeldab transporditehnikainseneride töö ka orienteeritust tulevikule.
  • Tööd leiab mitmes transpordi valdkonnas.
 • Töö iseloom

  Transporditehnikainseneride tööks on transpordivahendite, nende konstruktsiooni, tootmis- ja rakendustehnoloogiate ning hooldus- ja remonditehnoloogia väljatöötamine.

  Nende põhilised tegevusalad on järgmised:

  • transpordivahendite projekteerimine,katsetamine ja tootmistehnoloogia projekteeri­mine ning rakendamine;
  • ranspordivahendite ja nende liiklusega seotud tehniliste vahendite hooldus- ja remondi­tehnoloogia ning töökorralduse väljatöötamine ja tööde organiseerimine;
  • transpordistrateegiate ja arengukavade väljatöötamine ning nende rakendamine;transpordivahendite tehnoekspertiis, liiklushälvete ja -kahjude hindamine ning tehno­järelevalve;
  • transpordi infrastruktuurirajatiste tehnoloogiate ja töökorralduse projekteerimine ning käitamine;
  • transpordisüsteemi side- ja infotehnoloogiavahendite, andmebaaside, registrite rakendamine ning haldamine;
  • transporditehnika teadusuuringute tegemine, arendustegevus ja inseneride koolitus.

  Transporditehnikainsenerid tegelevad enamasti transpordi ja logistika üldisemate probleemide ja infrastruktuuriga. Transporditehnika valdkonnas sisaldub nii õhu-, mere-, maantee- kui ka raudteetransport ning võimalik on spetsialiseeruda ka auto-, raudtee-, lennundus- ja väikelaevaehituse inseneriks, et tegeleda konkreetsemalt kindla transpordiala arendusega.

  Autoinseneride ülesanded on transpordi-, autoveondusstrateegia ja arengukavade välja­töötamine ning rakendamine. Nende tööks on autode ehituse, kasutuse, hoolduse ja remondi ning maantee­liikluskorralduse ja -ohutuse projekteerimine ja juhtimine. Samuti tegelevad nad mitmesuguste autode ja spetsiaalsete mootorsõidukite projekteerimise, katsetamise ning tüübikinnitusnõuete koostamisega.

  Lennundusinsenerid tegelevad õhusõidukite, nende mootorite ja komponentide ehituse, hoolduse ning remondiga, samuti lennuliikluse korralduse ja -ohutuse projekteerimise ja juhtimisega. Lennundusinseneride tööks on ka lennuliikluse teenindamisega seotud seadmete ja süsteemide projekteerimine ja projektide ekspertiis ning nende juurutamine, lisaks lennutranspordis reisijate ja kaubaveo korraldamine.

  Raudteeinsenerid tegelevad raudteetranspordi strateegia ja arengukavade väljatöötamise ning rakendamisega. Nad projekteerivad raudtee infrastruktuuri ja veeremi korrashoiusüsteemi, korraldavad raudteeliiklust, reisijate ja kaubavedu. Raudteeinseneride ülesandeks on ka raud­tee­süsteemi side- ja turvanguseadmete, infotehnoloogia, liiklusregistri, andmebaaside rakendamine ja haldamine.

  Väikelaevaehituse insenerid tegelevad puidust, plastist või metallist jahtlaevade, kaatrite ja teiste veesõidukite projekteerimise ning ehitamisega. Nad juhivad, kavandavad ja korraldavad konstruktsioonide, konstruktsioonelementide, seadmete, detailide ja tehnoloogiaesemete valmistamist, monteerimist ning paigaldamist.

 • Töökeskkond

  Transporditehnikainsenerid (ka auto-, raudtee-, lennundus- ja väikelaeva­ehituse insenerid) töötavad nii bürooruumides kui ka objektidel. Büroos toimub valdavalt töö dokumentatsiooniga ja projekteerimine; objektidel (transpordiehitustehases, tsehhides) jälgitakse, katsetatakse ja juhendatakse töö valmimist.

  Teoreetilised ettevalmistustööd, dokumentatsiooni kasutamine ja uurimistööd nõuavad pidevat arvutikasutamist, sest enamik projekteerimistöid tehakse tänapäeval arvutis.

  Testimisel on kasutusel elektroonilised ja mehaanilised katsetusseadmed ehk mõõdikud.

  Transporditehnikainseneride tööaeg on keskmiselt 40 tundi nädalas. Ametipuhkus ja tööaeg sõltub töökohast. Tavaliselt kestab tööpäev kella 8–17 ja puhkus 28 kalendripäeva, riigiasutustes 35 kalendripäeva.

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Transporditehnikainseneridel peavad olema põhjalikud teadmised sotsiaal-, majandus- ja keskkonna probleemidest ning seadustest. Nad tunnevad kvaliteedi- ja keskkonna­juhtimise ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia aluseid, lisaks projektijuhtimist. Nõutav on tehnilise dokumentatsiooni ja jooniste koostamise, parandamise ning kasutamise oskus. Väga vajalik on arvutikasutamise oskus ja vähemalt kahe võõrkeele tundmine. Kuna inseneritöö on koostöö, tuleb kasuks suhtlemis-, esitlemis- ja kirjalik ning suuline väljendusoskus.

  Transporditehnikainseneri töös on vajalikud teadmised transpordikorraldusest, masina­ehitus­tehnoloogiast ja konstrueerimisest, konstruktsioonimaterjalidest, transpordi, logistika plaanimisest ja töökorralduse juhtimisest. Ta peab tundma erinevate transpordiliikide (õhu- vee-, raudtee-, lennutranspordi) tehnilisi seadmeid ja tehnoloogiasüsteeme ning oskama kasutada ja juhtida nende käitu ning remonti.

  Autoinseneride erialateadmised hõlmavad autode mehaanikat, maanteetranspordi tehnoloogiat, mootorsõidukite ja autotranspordivahendite konstrueerimise oskust ning autoturundust.

  Raudteeinseneril on vajalikud põhjalikud teadmised raudtee infrastruktuurist, raudtee-ettevõtte töökorraldusest ja juhtimisest. Ta peab tundma vajalikke konstruktsioonimaterjale, veondus­ohutust ja keskkonnakaitset.

  Lennundusinseneridel on teadmised õhusõidukitest ja nende mootoritest, avioonikaseadmetest, lennunduse andmeside- ja infotöötlusest ning lennuliiklusteenindusest.

  Väikelaevade ehitusinsenerid tunnevad väikelaevade projekteerimise ja monteerimise aluseid, väikelaevakere konstruktiivseid omadusi, väikelaevade hüdromehaanikat, seadmeid ja meresõiduomadusi.

  Inseneri tööks on vajalik teaduslik-tehniline ja majanduslik mõtlemisvõime, loov suhtumine töösse, iseseisvus, vastutus- ja otsustusvõime, oskus töötada meeskonnas, juhtida inimesi ja ressursse ning orienteeritus tulemusele.

  Volitatud transporditehnikainsener võib taotleda euro­inseneri (Eur Ing) kutsenimetust.

  Kinnitatud on kutsestandardid.

   

 • Haridus ja väljaõpe

  Vajalik on erialane kutseharidus või rakenduslik kõrgharidus. Otsi sobivat kooli Rajaleidja kõrgkoolide andmebaasist ja kutsehariduse veebilehelt.

 • Töövõimalused

  Transpordiehituse erialale spetsialiseerunud insenerid leiavad tööd transpordi projekteerimis­firmades, riigiasutustes (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis, transpordiametites) valdavalt firmajuhtide, projektijuhtide, meistrite ja töödejuhatajatena).

  Autoinsenerid töötavad mootorsõiduki projekteerijatena, aga ka autode tehnohoolduse ja remondi meistrite ning mootorsõidukijuhi koolitajatena automüügi- ja hooldusettevõtetes ning autokoolides.

  Väikelaevaehituse insenerid leiavad tööd veesõidukeid valmistavates ettevõtetes. Eestis on selliseid ettevõtteid mõnikümmend.

  Raudteeinsenerid töötavad raudtee-ettevõttes või raudteetranspordiga tegelevates firmades spetsialisti või juhina. Suurim tööandja on Eesti Raudtee AS.

  Lennundusinsenerid töötavad Lennuametis, lennundusettevõtetes õhusõidukite ehituse, kasutuse, hoolduse ja remondi ning lennuliikluse korralduse ja -ohutuse inseneridena. Eestis on mitu lennundusettevõtet, neist suurim AS Estonian Air.

 • Sissetulek, soodustused

  Transpordiehituse inseneride palk sõltub suuresti töökohast.

 • Lisateave

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Transpordi Ametiühinguga.

 • Lähedased ametid

  Mehaanikainsener

  Logistik. Logistik korraldab ettevõtte veondust ja ladustamist. Logistikatöö on eelkõige meeskonnatöö. Vaid üheskoos tegutsedes saab tagada ettevõttes kaupade sujuv sisse- ja väljaliikumine ning kiire ja täpne transpor...

  Loe täpsemalt »

  Automaatikainsener