• Olulised momendid

  Traktoristi esmaseks kutseoskuseks on traktori juhtimine ja sellega liiklemine ning oskus kasutada traktori küljes või haakes olevaid seadmeid.
  Traktorit kasutatakse väga erinevate tööde tegemisel. Nii võib traktorist saada tööd põllumajanduses, metsanduses, karjääritöödel ja teede ehitamisel.
  Traktoristid õpivad kasutama ka teisi suuri liikurmasinaid, nagu näiteks teravilja- ja silokombainid, metsalangetus- ja metsa väljaveomasinad, maapinna teisaldamisagregaadid jpm.
  Traktoristi vajatakse kõikjal, kus on vaja traktoreid ja liikurmasinaid. Siinkohal tasuks tutvuda erinevate masinate ja nende juhtimiseks vajaliku teabega Maanteeameti kodulehel (vt lisateave).

 • Töö iseloom

  Traktoristitööd võib teha nii põhi- kui ka kõrvaltööna, on ka traktoriste, kes töötavad eraettevõtjana.
  Traktorist võib olla näiteks põhikohaga talunik oma talus, kuid pakkuda traktoriga tehtavaid teenuseid ka teistele eraisikutele või ettevõtetele.
  Töö traktori ja teiste liikurmasinatega on alati välitöö.

 • Töötulemus

  Traktoristi töö tulemuseks on lõpetatud tegevused – küntud põld, tehtud hein, vajalikku kohta viidud raskused jmt.

 • Töökeskkond

  Kaasaegsete traktorite ja teiste suurte liikurmasinate kabiinid on küllalt mugavad. Seadusega ettenähtud töö ja puhkuse vahekordi arvestades pole töö kurnav. Siiski tuleb arvestada sundasendiga, sest tööd tehakse istuvas asendis. Vanematel traktoritel on probleeme eelkõige müra, vibratsiooni ja sisekliimaga.
  Praktikas tuleb aga hooajal teha mõnikord ka pikemaid tööpäevi, mistõttu valikuline „kella mittetundmine” võib olla väga hinnatav omadus. Oluline on siiski meeles pidada, et tervist on igaühel vaid üks.

  Tänapäevane traktor on keerukas mehhanism ning traktoristilt hooldus- ja remonditööde tegemist reeglina ei oodata – selleks on eraldi oskustöölised. Küll aga peaks masinaga liikuv traktorijuht oskama aru saada, kui masin vajab spetsialisti juurde viimist.
  Traktoristil võib aasta erinevatel aegadel olla tööd erinevas mahus, seepärast on väga oluline tööandjaga täpselt kokku leppida, kui palju ja kui kauaks on tööd ning mille alusel seda tasustatakse.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Töö traktoril eeldab T-kategooria juhiluba, mille saab omandada nii autokoolist kui ka erinevatest maamajanduse õpetamisele keskendunud koolidest.
  T-kategooria juhiloa kohta saab täpsemalt lugeda Maanteeameti kodulehelt. Eeldusena võiks olemas olla ka B-kategooria juhiluba.
  Et minna traktoristiks õppima, on vajalik kehtiv tervisetõend, täpselt nagu autojuhilubade omandamisekski. Tervisekontrolli teeb perearst, töötervishoiu arst või liiklusmeditsiini komisjon.
  Juhtimisõigust saab taotleda alates 18 eluaastast. Alates 15. eluaastast piiratud juhtimisõigus. Paljud koolid on nõus võtma õppima ka noore, kellel vajalikust vanusest puudu alla poole aasta.

  Kasulikud omadused on füüsiline ja vaimne vastupidavus, hea enesedistsipliin ja tehniline taip. Töös võib ette tulla olukordi, kus on vaja ka füüsilist jõudu. Tähtis on ka tähelepanuvõime.
  Staažikate traktoristide sõnul on kõikidest omadustest olulisim tahe tööd teha – kõik muu on küllalt kiiresti õpitav.

 • Haridus ja väljaõpe

  Traktorit juhtima ja sellega liiklema saab õppida nii autokoolis kui ka maamajanduserialasid õpetavas koolis. Viimases on võimalik omandada traktoristipaberid nii teise eriala kõrvalt kui ka eraldi kursuselt.
  T-kategooria juhiloa saamiseks on vaja omandada nii teooria kui ka praktika, mõlema tõestamiseks on vaja ära teha eksam. Selles suhtes ei erine T-kategooria juhiloa taotlemine B-kategooria juhiloa taotlemisest.

  Oluline on aga teada, et T-kategooria juhiluba ei hõlma paljusid tööoskusi, mida vajatakse konkreetsel töökohal – oskus künda vagu, teha heina, laotada sõnnikut, väetada põlde, teha metsatööd vmt. Need oskused omandatakse kas põllumajandust, metsandust vm õppides ja praktikal käies või siis konkreetse töö käigus vanematelt tegijatelt.

 • Töövõimalused

  Traktoristil on võimalik valida küllalt paljude erinevate võimaluste vahel – traktoreid ja nende juhte vajatakse põllumajanduses ja metsanduses, teede ehitamise ja kaevandamise juures, samuti talvisel lumetõrjel. Oskuslikku traktoristi on vaja aasta läbi.
  Traktorist võib tegutseda ka oma talus või müüa eraettevõtjana traktoriteenust. Siinkohal tuleb aga meeles pidada, et traktori soetamine on suur investeering, mis ei pruugi alustavale ettevõtjale kohe jõukohane olla.

 • Sissetulek, soodustused

  Traktorist on reeglina hinnatud töötegija, kes võib oma sektoris rahulikult korralikku töömehepalka küsida.
  Töölepingu sõlmimisel on oluline kokku leppida, mille alusel tööd tasustatakse. Võimalusi on mitmeid – tunnid, hektarid, tonnid, liitrid, kuupmeetrid...
  Vajalik oleks leppida kokku ka selles, kuidas hüvitatakse ületunnid, mis võivad tekkida kiirete hooajatööde käigus.
  Kui ettevõttel on olemas spordi- vm tervist toetavad paketid, võib see olla traktoristi jaoks oluline boonus.

 • Karjääritee

  Hea traktorist on hinnatud spetsialist, tema oskuseid läheb vaja praktiliselt kõikides riikides. Võimalik on tõusta ametiredelil, juhtida teisi ning hakata õpetama uusi traktoriste.

 • Lisateave

 • Lähedased ametid

  Talunik. Talupidamine pole pelgalt töö. See on elustiil, mis kätkeb eneses ka võimaluse eneseteostuseks ja raha teenimiseks. Talupidamine võib tähendada erinevaid töid ja majandamisvõimalusi. Kõige sagedamini on talu p&oti...

  Loe täpsemalt »

  Põllumajandustöötaja

  Metsa väljavedaja