• Olulised momendid

  • Tisler valmistab puidust ja puidupõhistest materjalidest tarbimiseks mõeldud mööblit ja puittooteid.
  • Tisler peab oskama teha puidutöötlemispinkidel järgmisi operatsioone: saagimine, hööveldamine, puurimine ja lihvimine. Ta peab oskama liimida, pealistada ja viimistleda ning käsitseda mitmesuguseid elektrilisi, pneumaatilisi ja teisi käsitööriistu.
  • Tisleri töökohaks on enamasti mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtted.
  • Tisleriks saab õppida mitmes Eesti kutseõppeasutuses. Oskused võib omandada ka kursustel või iseõppimise teel.

 • Töö iseloom

  Tisler on oskustööline, kes valmistab puidust ja puidupõhistest materjalidest mööblit ning mitmesuguseid puittooteid. Tema käe all valmivad nii igapäevaeluks vajalikud tarbeesemed, disainitud ilutooted kui ka erinevad detailid:
  • sisustus- ja mööbliesemed (kapid, riiulid, voodid, toolid, lauad);
  • ehituselemendid (uksed, aknad, trepid, põrandalauad, piirdeliistud);
  • sporditarbed (suusad, reketid);
  • mänguasjad;
  • esemed ja detailid (lambijalad, pildiraamid, kardinapuud);
  • puidust nõud;
  • muusikariistad (kandled, klaverid, viiulid) jpm.

  Tisleritööd iseloomustab pigem iseseisev tegutsemine, mis nõuab oskust oma tegevust kavandada ja suurt enesedistsipliini. Suurtes tootmisettevõtetes vastutab tisler enamasti kindlate tööoperatsioonide täitmise eest, väikeettevõtetes peab aga tegutsema kogu tislerioskuste ulatuses. Selline tööde jaotus on tingitud tootmismahust, mis suurettevõttes on mitu korda suurem ja võimaldab palgata erinevatele tööoperatsioonidele eri tislereid.

  Tisleritöö võib olla samal ajal nii loominguline kui ka rutiinne. Ühelt poolt võib tisler töötada disainitud ainueksemplaridega, mis eeldavad loomingulist lähenemist, teiselt poolt tuleb täita rutiinsemaid ülesandeid, näiteks seeriatoodangu puhul sarnaste puitdetailide valmistamine.

  Tisleri peamised tööülesanded:
  • puitkonstruktsioonide ja -detailide saagimine, koostamine, monteerimine, püstitamine ja remontimine;
  • vagunite, lennukite, laevade, paatide jm sõidukite mööbli ja puitdetailide valmistamine, paigaldamine ja remontimine;
  • mööbli ja puittoodete montaaž töökohal ja tellija juures.

 • Töökeskkond

  Tisler töötab töökojas, tootmishoones või tellija juures.

  Töökeskkond on enamasti müra- ja tolmurohke, mistõttu tuleb kanda kaitseriietust ja kasutada kaitsevahendeid (kõrvaklapid, maskid, turvajalanõud). Sundasendis töötavale tislerile on oluline teha puhkepause või vähemalt muuta asendit, et vältida selja-, liigese- ja lihasvaegusi.

  Suures tootmisettevõttes töötava tisleri tööaeg on graafikuga reguleeritud. Vabakutselised ja väikeettevõtjad planeerivad oma tööaega tellimustest lähtudes enamasti ise.

  Tisleri peamised töövahendid on:
  • mitmesugused käsitööriistad: saed, höövlid, peitlid, puurid, märkimisvahendid jne;
  • puidutöötlemispingid;
  • elektrilised ja pneumaatilised käsitööriistad;
  • liimimise, pealistamise ja viimistlemise seadmed.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Tisleri elementaarsed oskused on saagimine, hööveldamine, puurimine, lihvimine ning mitmesuguste puidutöötlemispinkide ja käsitööriistade käsitsemine.

  isleritöö on käeline, niisiis on oluline liigutuste ratsionaalsus, kiirus ja täpsus. Tisleril peab olema ruumilist kujutlusvõimet ja koormustaluvus.

  Ta kasutab töös puitu ja puidupõhiseid materjale, mistõttu peab ta tundma puidu töötlemise tehnoloogiat ja puidu füüsikalis-keemilisi omadusi: näiteks toormaterjali (kuusk, kask, mänd vm) sobivust loodava toote jaoks, märja ja kuiva puidu käitumist jpm.

  Kuna tänapäeval teevad tislerid tööd suurte pööretega puidutöötlemispinkidel ja teravate käsitööriistadega, on olulised isikuomadused tähelepanelikkus, täpsus, kiirus, kuid samuti kannatlikkus, et toodang valmiks nõutud kvaliteediga ja tähtajaks.

  Masinatega töötamisel on oluline tehniline taiplikkus, oskus seadmeid seadistada ning tunda tööohutusnõudeid.

  Tisleritöö nõuab kindlasti ka füüsilist jõudu, et puitu ja puittooteid tõsta ja transportida.

  Eesti Mööblitootjate Liidu kaudu on võimalik taotleda tisleri kutsetunnistust.

 • Haridus ja väljaõpe

  Tislerina töötamise eeldus on asjakohane kutseharidus, mida saab omandada mitmes Eesti kutseõppeasutuses ning mille kohta leiab infot kutsehariduse andmebaasist.

  Kõrgkoolis tisleri eriala Eestis õppida ei saa, kuid edasi areneda on võimalik näiteks puidutöötlemise tehnoloogia erialal, mille kohta leiab rohkem infot kõrgkoolide õppekavade andmebaasist.

  Tisleriks saada soovijal tasub üldhariduskoolis tähelepanu pöörata kunsti- ja tööõpetusele, kus arendatakse käelist tegevust.

  Igal erialal on võimalik iseseisvalt edasi areneda, eriti just töö kvalifikatsioonitaseme tõstmisel

  Kogemused arendavad käelist tegevust ning ka puidutöötlemise masinate arenguga sammupidamine on hea eeldus leida sobivat töökohta.

 • Töövõimalused

  Tislerid töötavad enamasti mööblitööstuses ja puidutöötlemise ettevõtetes puidupingi operaatori, puidust või puidupõhistest materjalidest detailide pealistaja, puittoodete viimistleja, puittoodete koostaja või juhendaja ametikohal.

  Sarnased ametid:
  • puidutoodete viimistleja;
  • puidupingioperaator;
  • puidust või puidupõhistest materjalidest detailide pealistaja;
  • puittoodete koostaja.

 • Sissetulek, soodustused

  Tisleri töötasu sõltub sageli ettevõttest. Töötasu võib kujuneda nii põhipalgana, tükitööna kui ka tulemustasu alusel, kuid see peab olema kajastatud tööandjaga sõlmitud töölepingus.

 • Lisateave

  Eesti Mööblitootjate Liit
  Liit ühendab puidutöötlemise, mööblitootmise ja müügiga ning selle valdkonna seadmete ja materjalide tootmise, vahendamise ja müügiga ning töötajate koolitamisega tegelevaid tööandjaid.
  Eesti Mööblitootjate Liidu kaudu on võimaliku taotleda tisleri kutsetunnistust.

  Tisleri kutsestandardid Kutsekoja kodulehel.

  Fotod: Haapsalu Kutsehariduskeskus

  Kirjeldus on koostatud 2015. a koostöös Jüri Minjajev, Eesti Mööblitootjate Liit.

 • Lähedased ametid

  Puittoodete viimistleja

  puidupingioperaator

  puidust või puidupõhistest materjalidest detailide pealistaja

  puittoodete koostaja