• Olulised momendid

  • Toimetaja vastutab programmi sisu eest.
  • Toimetajatöö on osa meeskonnatööst ja eeldab palju suhtlemist.
  • Toimetaja juhtimisel arendatakse idee stsenaariumiks, mille põhjal valmib saade.
 • Töö iseloom

  Toimetaja mängib saate valmimisel asendamatult tähtsat rolli. Iga uus saade või sari algab ideest ja meeskonna tuumikust, kuhu kuuluvad toimetaja, režissöör ning produtsent. Toimetaja töö on mitmekülgne ja loominguline. Sageli peab just tema vormima hägusest teemast selge idee. Värskeid mõtteid on pidevalt vaja.

  Toimetaja töö on autorite-saatekülaliste valimine ja saatejuhile taustteabe otsimine ning kui vaja, siis ka intervjuude küsimuste ja tekstide koostamine, abimaterjalide, nagu graafilise materjali tellimine ning saate esitlusmaterjali kirjutamine.

  Salvestatud materjal tuleb läbi vaadata ja sobivad lõigud välja valida. Tööülesanded võivad olenevalt saatetiimi tavalisest tööjaotusest erineda. Samuti oleneb töö sellest, milliseid programme toodetakse. Kanali saatekava kavandamisel oodatakse toimetajalt oma ideid ja ettepanekuid. Toimetajat võiks kutsuda ka ideemasinaks.

  Mõelnud ise välja idee või saanud selle kanali programmijuhilt või produtsendilt, alustab toimetaja koos režissööriga idee arendamist – sõnastatakse saate eesmärk, vahendid ja saatejuhid-esinejad. Nii sünnib käsikiri – stsenaarium või plaan.

  Kui saate idee autor on keegi teine, siis kuulatakse vajaduse korral autori mõtteid ja tahet ning aidatakse ideel stsenaariumiks saada. Stsenaarium peab olema põhjalikult läbi mõeldud, et ülejäänud saatemeeskonnal oleks kerge liituda ja anda oma panus hea saate valmimisse.

  Et saate tegemisel osaleb palju inimesi, nõuab toimetajatöö palju suhtlemist ja oskust koostööd teha. Sageli peab just toimetaja vahendama teavet meeskonnaliikmete vahel. Mõnes saates on kaks rolli ühendatud – toimetaja on ka saatejuht.

  Toimetajatöö juurde kuulub ka üksjagu korraldamist. Tema ülesanne on valida ja korraldada salvestuspaigad, vajaduse korral näiteks tellida tõlketööd. Tema sõlmida on kokkulepped, hankida luba, et võttegrupp pääseks sündmuskohale, koostada ajagraafik jne.

  Toimetaja täpsed ülesanded olenevad paljugi tema enda innukusest, meeskonna kulgemise rütmist ja konkreetsest saatest või projektist.

 • Töökeskkond

  Osa toimetajatööst tuleb teha oma töölaua taga saate stsenaariumi kokku pannes, osa aga arhiivis, otsides saate tegemiseks vajalikku materjali. Toimetaja viibib tavaliselt ka saate salvestusel stuudios.

  Toimetaja põhitöövahendid on paber või arvuti, telefon, tähtsaim aga terane mõistus. Toimetajatöö ei ole füüsiliselt kuigi raske, kuid oma vaheldusrikkuses võib see olla vaimselt kurnav.

  Enamasti töötatakse summeeritud tööaja alusel. See tähendab, et mõnel päeval võib töötunde olla rohkem, mõnel vähem ja tööaeg liidetakse kuu või ka mitme kuu arvestuses. Tegelikkuses ei ole toimetajatööl ajaarvestust. Ta loeb, mõtleb ja suhtleb kellaajast hoolimata.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Toimetaja ei pea olema kursis mitte ainult oma töölõiguga, vaid valdama kogu saadete tootmist. Ta peab oskama töötada erinevate infoallikatega, tundma telesaadete žanre, tele- ja helirežiid, montaaži ning salvestuse põhialuseid, samuti suhtlemistehnikaid, eetrikõne ja kõnetehnika aluseid, valdama heal tasemel eesti keelt kõnes ja kirjas. Saatejuhi või reporteri rollis oleval toimetajal peab olema ka väga hea diktsioon.

  Tunda tuleks erialaga seotud õigusakte, nagu avaliku teabe seadus. Teadmised majandusest ja ettevõtlusest võivad olla toimetajale eelis.

  Teletoimetaja töö nõuab ääretult laia silmaringi, haritust ja ühiskonnas toimuvate protsesside tundmist. Toimetaja peaks toimuvaga pidevalt kursis olema. Tähtis on süsteemne mõtlemine käsikäes loomingulisega, analüüsivõime, kriitikameel ja oskus eristada tähtsat ebaolulisest.

  Töö on emotsionaalne ning eeldab stressi- ja pingetaluvust. Et tegemist on meeskonnatööga, peab toimetaja olema hea inimestetundja ja suhtleja, oskama end selgesti väljendada, olema valmis kompromissideks. Planeerimise täpsusest ja kokkulepetest kinnipidamisest oleneb ka teiste saate valmimisel osalevate inimeste töö laabumine.

  Samuti on vajalik ettevõtlikkus, avatus, uudishimu, leidlikkus ja kiire reageerimisvõime. Toimetajatöös kehtib põhimõte, mida paksem telefoniraamat, seda parem – lai tutvusringkond tuleb töö tegemisel kasuks. Abiks on ka võõrkeelte oskus.

  Teleajakirjanike jaoks on olemas kutsestandard, kus on kirjas, milliseid oskusi ja teadmisi on sel ametikohal tarvis. Kutsestandardist võib kasu olla töö otsimisel. Lähemalt loe kutsesüsteemist ja selle nõuetest Kutsekoja kodulehelt teleajakirjaniku alamlehelt.

 • Haridus ja väljaõpe

  Teletöös pole harvad juhud, et toimetajaks saadakse ka erialase ettevalmistuseta, alustades mõnelt muult teletööga seotud ametikohalt. Teletoimetajalt eeldatakse siiski tavaliselt kõrgharidust, kuid ühte kindlat eriala, mida õppida, esile tuua ei saa. Õppida võib näiteks ajakirjandust, politoloogiat, filoloogiat või muud. Otsi sobivat õppeasutust kõrgkoolide õppekavade andmebaasist.

  Üldhariduskoolis tasuks toimetajatööst huvitunul tähelepanu pöörata eesti keelele ja võõrkeeltele. Kasuks tuleb ka osalemine suhtlemist ja meeskonnatööd nõudvas tegevuses. Kahtlemata tuleks üldiselt silmad lahti hoida ja mitmekülgsest tegevusest osa võtta – lai silmaring ja kogemuste pagas on toimetajale vaid eelis.

 • Töövõimalused

  Toimetaja töötab enamasti televisioonis või ettevõttes, mis toodab tele- või videotoodangut. Toimetaja võib tööd leida ka raadios, filmitööstuses või trükiajakirjanduses.

 • Sissetulek, soodustused

  Teletoimetaja saab tavaliselt kuupalka. See oleneb tavaliselt siiski töökohast ja lepingust tööandjaga.

  Töötaja koolituste eest hoolitseb harilikult tööandja.

 • Lisateave

  Eesti Ringhäälingute Liit on mittetulundusühing, mis edendab rahvuslikku ringhäälingukultuuri.

  Kadri Inselbergi bakalaureusetööna tehtud uurimus selgitab toimetajatöö olemust.

  Loe ka Rajaleidja persoonilugu teletoimetaja Reimost. 

  Kirjeldust on uuendatud 2012. aastal koostöös Eesti Rahvusringhäälinguga.

 • Lähedased ametid

  Pressiesindaja

  Ajakirjanik

  Stsenarist

  Produtsent