Tehnilise toe spetsialist

Prindi
 • Olulised momendid

  • Tehnilise toe spetsialist aitab lahendada infosüsteemide probleeme ja ettetulevaid tõrkeid, nõustades ning vajadusel ka hooldades ja parandades seadmete riist- ja tarkvara vastavalt kliendi tellimusele ja vajadustele.

  • Ametinimetuse alternatiividena on kasutusel: arvutiteenuse ja paranduse tehnik, kasutajatoe tehnik, teenuse insener, arvutitugi, IT tehnik, andmekeskuse tehnik.

  • Tehnilise toe spetsialisti tööks vajalikud oskused ja teadmised saab omandada nii kutse- kui rakenduskõrghariduse baasilt. Samuti on võimalik tehnilise toe spetsialisti ametikohale asuda ümberõppe läbimisel.

  • Töö võib sobida ka puudega inimesele, kui ettevõttes on vastavad tingimused loodud.

  • Tehnilise toe spetsialisti ametikoha töötasu jääb Eesti keskmise töötasu piiridesse. Samas tuleb silmas pidada, et tihti sõltub palk ka töövastutusest ja ülesannetest. Ametikohal on võimalik end kiiresti täiendada ja oskusi pidevalt juurde õppida.

 • Töö iseloom

  Tehnilise toe spetsialisti töö eesmärgiks on tagada klientidel/töötajatel ettetulevate tehniliste probleemide kiire lahendamine. Selleks nõustab tehnilise toe spetsialist kliente telefoni teel ning vajadusel pakub ka kohapealset abi nii riist- kui ka tarkvara seadistamisel.

  Tehnilise toe spetsialisti hästi teostatud töö võimaldab kliendil suurendada oma töö produktiivsust erinevate infosüsteemide ja/või rakenduste kasutamisel.

  Klienditoe spetsialisti peamisteks tööülesanneteks on:

  • Levinumate IKT-alaste probleemide tuvastamine ja kiire lahendamine (vajadusel kaasates spetsiifilisemate probleemide puhul ka vanemspetsialiste).
  • Klientide (esmane) nõustamine ja tehniline abistamine telefoni teel, sh IT süsteemide toimimise selgitamine kliendile arusaadaval viisil.
  • IT süsteemide seadistamine ja (regulaarne) hooldamine
  • Arvutivõrkude ja serverite haldamine
  • Anda klientidele ja klientidega tegelevatele konsultantidele kiiret ja adekvaatset tagasisidet
  • Tagada IT süsteemide turvalisus
  • Dokumenteerida probleemid ja nendega seotud parandustegevused

 • Töötulemus

  Tagatud on kliendi tööks vajalike IT-süsteemide ja seadmete kvaliteetne toimimine. Tehnilise toe spetsialisti töö kvaliteedimärk on rahulolev klient.

 • Töökeskkond

  Tehnilise toe spetsialisti töö eeldab suhtlemist erinevate osapooltega, sh otsesuhtlust kliendiga, vajadusel ka konsultantide ja klienditoega. Tehnilise toe spetsialist töötab kontoris arvuti taga, nõustades kliente nii telefoni kui ka e-maili teel.

  Samuti hõlmab tehnilise toe spetsialisti töö ka kliendivisiite, et seadistata arvutiparke, lahendada tark- ja riistvaralisi tõrkeid, korraldades seadmete tavapärast hooldust jm. Puutudes kokku eripalgeliste probleemide ja klientidega, on tööpäev kiire ja ette võib tulla pingelisi olukordi.

  Tehnilise toe spetsialist peab ettetulevatele probleemidele kiiresti reageerima ning andma kliendile adekvaatset tagasisidet lahenduste leidmiseks ja elluviimiseks kuluva aja osas. Töö nõuab ka liikumist, kuid võib sellegipoolest sobida ka liikumispuudega inimesele.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Erialased pädevused

  • Teadmised IT-süsteemide tark- ja riistvarast
  • Teadmised operatsioonisüsteemidest
  • Teadmised arvutivõrkudest ja võrguseadmetest
  • Huvi erinevate tehnoloogiate ja nende arengu vastu
  • Teadmised infoturbest
  • Tehniline taiplikkus

  Mõtlemisoskused

  • Lahendustele orienteeritus
  • Analüüsioskus
  • Järjekindlus
  • Täpsus
  • Efektiivne planeerimisoskus
  • Loovus
  • Süsteemsus
  • Kohanemisvõime ja prioriteetide seadmine

  Emotsionaalsed soodumused ja suhtlemisoskused

  • Viisakus ja tasakaalukus
  • Väga hea suhtlemisoskus
  • Võõrkeelte oskus
  • Pingetaluvus
  • Enesekehtestavus
  • Kohusetundlikkus
  • Vastutustunne
  • Selge eneseväljendamine
  • Soov teisi aidata
  • Koostööoskus

 • Haridus ja väljaõpe

  Tehnilise toe spetsialisti baasharidust saab omandada nii kutse- kui ka rakenduskõrgharidusena. Kooli lõpetamise järel on võimalik IT- ja telekommunikatsioonivaldkonnas koheselt ka ametisse asuda.

  Tehnilise toe spetsialisti tööks vajalikku kutseharidust saab omandada näiteks:

  • Haapsalu kutsehariduskeskuses, IT-süsteemide nooremspetsialisti õppekaval (kutseharidus), vt http://www.hkhk.edu.ee/uus/index.php/vastuvott
  • Pärnumaa kutsehariduskeskuses, IT-süsteemide nooremspetsialisti õppekaval (kutseharidus) http://www.hariduskeskus.ee/
  • Tartu kutsehariduskeskus, IT-süsteemide nooremspetsialisti õppekaval (kutseharidus), vt http://khk.ee/osakonnad/ikt/erialad
  • Tallinna Polütehnikumis, IT-süsteemide nooremspetsialisti õppekaval (kutseharidus), vt http://www.tptlive.ee/sisseastujale/

 • Töövõimalused

  Tehnilise toe spetsialist võib töötada nii suuremates ettevõtetes kui ka IT süsteemidega tegelevas firmas, mis pakub oma teenust klientidele. Pea kõikides ettevõtetes on kasutusel tehnoloogiad, mille kasutamisel tuleb aeg-ajalt ette probleeme ning mis vajavad regulaarset hooldust.

  Seepärast on tehnilise toe spetsialisti tööpõld lai, pakkudes samas ka mitmeid arenemisvõimalusi. Tehnilise toe spetsialisti töö on vaheldusrikas ning võimaldab palju ka suhelda erinevate osapooltega.

 • Karjääritee

  Tehnilise toe spetsialisti karjääritee sõltub peaasjalikult tema enda huvist ja pädevustest. Kogemusi juurde saades ning töökohal õppides on võimalik liikuda tehnilise toe vanem- või juhtivspetsialisti ametipositsioonile.

  Sügavama IT-huvi ja täiendõppe korral on võimalik ka tööle asuda näiteks tarkvaraarenduse, -analüüsi või testimise suunal. Juhtimispotentsiaali korral on võimalik võtta vastutus ka juhtival ametikohal.

  Tehnilise toe spetsialisti rollist on võimalik liikuda sujuvalt edasi näiteks järgmistele ametikohtadele:

   IT-tugisik
  • Võrguspetsialist
  • Monitooringuspetsialist
  • Süsteemiadministraator
  • Võrguadministraator
  • Kliendihaldur
  • IT-projektijuht

 • Lisateave

  Loe ka tehnilise toe spetsialisti persoonilugu
  Tee läbi tehnilise toe spetsialisti test

  Kirjeldus on koostatud 2016. a Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, SA Innove, Psience OÜ ja PR Strategies OÜ koostöös. Ametikirjeldused on koostatud Euroopa Sotsiaalfondi toel.