Teetööline

Prindi
 • Olulised momendid

  • Teetöölised ehitavad, remondivad ja hooldavad teid.
  • Tähtis on hea tervis ja suutlikkus viibida aasta ringi välistingimustes.
  • Teetööliseks saab õppida teedeehituse erialal kutseõppeasutustes.
 • Töö iseloom

  Teetööline ehitab uusi ning hooldab ja remondib olemasolevaid teid. Tema tööks võib olla löökaukude parandamine, teede pindamine, liiklusmärkide, tähispostide ja piirete paigaldamine, teepeenarde niitmine, teeäärse võsa raiumine, kraavide-truupide puhastamine, äärekivide paigaldamine, asfaltkatte paigaldamisel abitööde tegemine, lumetõrje.

  Teedeehitaja töötab meeskonnas, kelle tööd korraldab tööjuht. Teedeehitaja vastutab oma tööülesannete kvaliteetse
  täitmise eest, mis loovad kõigile liiklejatele ja tööprotsessis osalejatele eeldused turvaliseks liikumiseks ja
  töötamiseks.

 • Töökeskkond

  Teedeehitaja töö toimub üldjuhul välistingimustes, tehnoloogilisel vaheajal võib mehhanismide tööks
  ettevalmistamine toimuda siseruumides. Tulenevalt teetööde hooajalisest iseloomust ei pruugi tööga kindlustatus olla aastaringne, seevastu hooajal võivad tööpäevad kujuneda pikaks ja töö tempo pingeliseks. Sõltuvalt ehitusobjekti asukohast võib ette tulla pikemaajalisi töölähetusi, mõningatel juhtudel tuleb töötada ka nädalavahetustel ja öösiti.

  Tööde tegemist võivad raskendada äärmuslikud ilmastikutingimused (nt tugev tuul, äike, üleujutus, tuisk,
  õhutemperatuuri järsk tõus ja langus jne). Äikese, vihma või pakasega pole mõistlik enamikku teetöid teha ja suvepalavuses võib asfaltkatte paigaldamine olla küllaltki väsitav.

  Tervist kahjustavateks faktoriteks on tolm, müra, vibratsioon, töötamine sundasendis (masinajuhid) ja õues
  (temperatuurikõikumised, puugid jne), sageli töötamine liiklussituatsioonis.

  Kuna tööde tegemisel kasutatakse teedeehitusmasinaid ja –seadmeid, samuti elektrilisi ja käsi-tööriistu, siis on
  äärmiselt oluline järgida ohutustehnikanõudeid. Nende eiramine võib põhjustada tööõnnetuse.

  Ametlik tööaeg on 40 tundi nädalas, kuid et teid ehitatakse ja rekonstrueeritakse üldjuhul maist oktoobrini, võivad tööpäevad kujuneda vahel päris pikaks. Töötatakse siis, kui vastavaid töid on mõistlik teha, linnatänavaid remontides ja hooldades ka öösiti ning nädalavahetustel.

  Teetöödel kasutatakse palju tehnikaseadmeid ja –masinaid: elektri- ja käsitööriistu, ekskavaatoreid, buldoosereid, teehöövleid, asfaldifreese ja -laotureid. Koostöö koordineerimiseks kasutatakse sidevahendeid.

  Teetöölised kannavad tööl spetsiaalseid rõivaid ja ohutuse tagamiseks erivesti.

  Teetööline peab olema hea füüsilise tervisega ja suutma viibida aasta ringi välistingimustes.

  Teetöölise amet ei sobi inimesele, kes on teedeehitusel kasutatavate sideainete (nt bituumen) vastu allergiline.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Teetööline peab:

  • tundma liiklusseadust ja -ohutust;
  • tundma ja oskama kasutada erialaterminoloogiat;
  • tundma teekatete liikide, pinnase ja materjalide omaduste ning töötlusviiside elemente ja teedega kaasnevaid rajatisi (truubid, ristmikud jne);
  • oskama rakendada teedeehituse tehnoloogiaid ja ehitusmaterjale;
  • oskama teedeehituses kasutada materjale, sideaineid ja komposiite (asfalt- ja tsementbetoonsegud);
  • tundma teemasinate liigitust ja otstarvet teedeehituses ning -hoolduses;
  • oskama käsitseda elektriseadmeid ja käsitööriistu;
  • tundma töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid.

  Kasulikud lisaoskused on troppimis- (materjalide ettevalmistus transpordiks või teisaldamiseks) ja masinajuhtimisoskus.

  Liikurmasinatega töötades või troppimistöid tehes on vajalik vastava kategooria juhilubade või troppija tunnistuse olemasolu.

  Teetöölise vastutusrikkas töös on tähtsad suur pingetaluvus, kohanemisvõime, vastupidavus, täpsus ja kohusetunne, hea kuulmine, silmamälu ja koordinatsioon. Meeskonnatöö nõuab koostöövalmidust ja suhtlemisoskust.

  Teedeehitaja töö on füüsiliselt raske ning eeldab head tervislikku seisundit ja füüsilist vastupidavust. Teatud tööd
  nõuavad ronimist või kõrgemates kohtades töötamist.

  Vajalikud pädevused on kinnitatud teedeehitaja kutsestandardis (tase 3 ja 4).

 • Haridus ja väljaõpe

  Töötamise eeldus on põhiharidus ja enamasti õpetatakse teetöölised välja ettevõttes kohapeal.

  Teetööliseks (eelkõige teetöömasina juhiks) saab õppida ka teedeehituse erialal kutseõppeasutustes. Otsi sobivat õppimisvõimalust kutsehariduse veebilehelt.

  Sageli toimub teetööliste väljaõpe ettevõttes kohapeal. Asfalteerimist on võimalik õppida kogenenumate töötajate juhendamisel.

  Üldhariduskooli õppeainetest toetab teetööd reaalainete tundmine.

 • Töövõimalused

  Teetöölised töötavad teedega seotud ehitus-, remondi- ja hooldusettevõtetes.

  Kuna teetööd on hooajalised ja suvel on rohkem tööd kui talvel, siis kasutatakse palju ajutist tööjõudu. Samas on see hea võimalus juba õpingute ajal töötada.

  Karjäärivõimaluste suurendamiseks võib edasi õppida ning rakenduskõrgkoolis end teedeehituse objektijuhi ning ülikoolis teedeinseneri erialal täiendada.

  Teedeehitajatena töötavad üldjuhul inimesed, kellel on erialane kutseharidus või kes on oma kutsealased oskused omandanud praktilise töökogemuse ja erialase täienduskoolituse käigus.

 • Sissetulek, soodustused

  Töötasu suurus oleneb paljuski tööle soovija teedeehituslikest eelteadmistest ja töökogemusest. Palk võib hooajati erineda, st suvel suurem ja talvel madalam.

  Töötasule võib lisanduda tulemustasu ning mõned ettevõtted pakuvad ka lisapuhkusepäevi, soodsamat toitlustust, sportimisvõimalusi. Samuti võib olla korraldatud transport objektile minekuks ja sealt tulekuks.

 • Lisateave

  Kirjeldust on uuendatud 2015. a teedeehitaja kutsestandardi põhjal koostöös Eesti Asfaldiliiduga.

 • Lähedased ametid

  Üldehitustööline

  Mäetööline. Mäetööline kaevab ja kaevandab. Tema põhieesmärk on maavarad maapõuest kätte saada. Tänu mäetöölisele saavad elektrijaamad põlevkivi ning ehitusettevõtted liiva, killustikku ja lubjakivi. M&a...

  Loe täpsemalt »