• Olulised momendid

  • Teenuseinsener loob uusi ja arendab olemasolevaid tooteid ja teenuseid (nt telekommunikatsiooni valdkonnas).

  • Teenuseinseneriks saab nii ümberõppe kui ka erialase hariduse kaudu. Sobib haridus nii IT, telekommunikatsiooni kui elektroonika valdkonnas.

  • Töö võib sobida ka puudega inimesele, kui ettevõttes on vastavad tingimused loodud.

  • Ametikoht on nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil nõutud ametipositsioon, mille töötasu alumine määr ületab Eesti keskmise töötasu.

 • Töö iseloom

  Teenuseinsener mõtleb välja lahendusi vastavalt äripoole vajadustele - mis ja kuidas on tehniliselt võimalik. Ta on kursis maailma trendide ja arengutega, oskab kombineerida erinevaid seadmeid ja süsteeme terviklikeks lahendusteks. Samuti katsetab ja testib ta uuenduslikke lahendusi, arendab neid edasi ja dokumenteerib.

  Teenuseinseneri peamisteks tööülesanneteks on:

  • Äripoole vajaduste ja klientide poolsete lähteülesannete kaardistamine
  • Tehniliste lahenduste välja töötamine lähtuvalt äripoole ja klientide nõuetest
  • Loodud rakenduste või nende osade testimine
  • Koostöö erinevate osapooltega, sh nt kliendi, analüütiku, äripoole esindajaga.
  • Lahenduse dokumentatsiooni koostamine ja haldamine

 • Töötulemus

  Välja töötatud tehnilised lahendused on maksimaalselt funktsionaalsed ning kliendi/organisatsiooni vajadusi rahuldavad.

 • Töökeskkond

  Teenuseinseneri peamine töövahend on arvuti, ent ka muud seadmed, mille toimimine tuleb tagada. Enamasti teeb ta tööd kontoris.

  Tihe koostöö on erinevate osapooltega, nii klientide kui kolleegidega. Sõltuvalt projekti faasist võib töö olla periooditi pingeline ning vajada ka liikumist. Sõltuvalt täpsematest tööülesannetest võib töö sobida ka liikumispuudega inimesele.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Erialased pädevused

  • Teadmised infotehnoloogiast, elektroonikast või telekommunikatsioonist
  • Teadmised süsteemide integratsioonist
  • Teadmised testimisest
  • Teadmised dokumentatsiooni koostamisest
  • Huvi innovaatiliste tehnoloogiate vastu

  Mõtlemisoskused

  • Loogiline mõtlemisoskus
  • Tehniline loomingulisus
  • Süvenemisvõime
  • Õppimis- ja enesetäiendamistahe
  • Innovaatilisus
  • Süsteemsus ja struktureeritus
  • Probleemide lahendamise oskus

  Emotsionaalsed soodumused ja suhtlemisoskused

  • Meeskonnatööoskus
  • Püsivus
  • Täpsus ja korrektsus
  • Kohanemisvõime
  • Vastutusvõime
  • Suhtlemisvalmidus

 • Haridus ja väljaõpe

  Taustana sobib nii IT, telekommunikatsiooni kui elektroonikaalane haridus. Kõige lähedasemat ettevalmistust pakub elektroonikaalane taust.

  Elektroonikaalast haridust on võimalik omandada:

  • Eesti Maaülikoolis, nt Tehnotroonika või Tehnika ja tehnoloogia erialal, vt http://www.emu.ee/sisseastujale/bakalaureuseope/
  • Tallinna Tehnikaülikoolis, Infotehnoloogia teaduskonnas, nt Elektroonika ja kommunikatsiooni erialal (magistriõpe), vt http://www.ttu.ee/sisseastujale
  • Tartu Ülikoolis, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonnas, vt http://www.ut.ee/et/ut-oppekavad/
  • Tallinna Tehnikakõrgkoolis, Mehaanikateadukonnas, vt http://www.tktk.ee/sisseastujale/oppekavad

 • Töövõimalused

  Teenuseinsenerid leiavad tööd erinevates suuremates ettevõtetes, sageli just telekommunikatsiooni valdkonnas võik ka näiteks tootmis- ja tööstusettevõtetes. Sõltuvalt ettevõtte tegevusvaldkonnast võib töö sisu olla erinev.

  Kindlasti on töö aga mitmekülgne ning tööpõld lai, sest sisaldab endas nii suhtlust erinevate osapooltega kui ka iseseisvat tööd nii arvutis kui vajadusel ka erinevate teiste toote- ja teenusepõhiste masinatega. Head võimalused on leida tööd nii Eestist kui globaalselt.

 • Karjääritee

  Teenuseinseneri rollist on võimalik liikuda edasi näiteks järgmistele ametikohtadele:

  • Tiimijuht
  • Analüütik

 • Lisateave

  Loe ka Teenuseinseneri persoonilugu
  Tee läbi Teenuseinseneri test

  Loe Startit.ee veebis täiendavat infot IT hariduse ja võimaluste kohta

  Kirjeldus on koostatud 2016. a Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, SA Innove, Psience OÜ ja PR Strategies OÜ koostöös. Ametikirjeldused on koostatud Euroopa Sotsiaalfondi toel.