Täiskasvanute koolitajad – andragoogid

Prindi
 • Olulised momendid

  • Andragoogika on interdistsiplinaarne teadusharu ja õppevaldkond, mis kuulub haridusteaduste valdkonda.
  • Andragoogika on seotud täiskasvanuhariduse, elukestva õppe, täiskasvanute koolituse, õppimise ja õpetamisega.
  • Täiskasvanute koolitaja – andragoog (edaspidi: andragoog) õpetab täiskasvanuid.
  • Andragoogide töö nõuab pidevat enesetäiendamist. Peale hariduse omandamise on andragoogidel vaja end kogu aeg iseseisvalt täiendada, lugeda nüüdisaegset erialakirjandust, teha koostööd ja suhelda erinevate huvirühmadega, valmistada ette õppematerjali ning analüüsida enda koolitustegevust.
 • Töö iseloom

  Täis­kasvanutel on vaja end pidevalt täiendada ja arendada. Peale erialateadmiste ja oskuste on vaja ameti- ja kutseoskusi täiendada ja/või ümber õppida.

  Täis­kasvanud õppijad erinevad vanuse, kogemuse, hariduse ja sotsiaalse staatuse, aga ka huvide, hoiakute ja motivatsiooni poolest. Neil on oma väljakujunenud teadmiste süsteem, mõtlemisharjumused, eelarvamused, stereotüübid, hoiakud ja väärtushinnangud. Seda kõike peab arvestama täiskasvanute õpetamisel ja koolituste korraldamisel.

  Andragoogid tegutsevad põhiliselt kolmel tasandil:

  • andragoogikateadusega tegelejad: teadlased, õppejõud, juhendajad, kes töötavad enamasti ülikoolides;

  • täiskasvanute koolituste korraldajad: koolitusjuhid (vahel ka personalijuhid), koolitusspetsialistid, koolitusnõustajad, kelle ülesanne on koolitusi organiseerida ning kes aktiivse õpetamisega ise ei tegele;

  • täiskasvanute koolitajad: täiskasvanute õpetajad, organisatsiooni sisekoolitajad, lektorid, õppejõud, juhendajad.

  Täiskasvanute koolitajad ehk andragoogid on spetsialistid, kes toetavad ja suunavad täiskasvanute õppimist ning nende arengut, luues selleks võimalusi, vahendades täiskasvanud inimestele teadmisi ja oskusi ning suunates nende arusaamade ja hoiakute kujunemist. Täiskasvanute õpe toimub tasemehariduses, tööalases ettevalmistuses ja/või täiendusõppes, vabahariduskoolitustel, õpiringides ja teistes olukordades, kus on sihipäraselt loodud õpisituatsioon.

 • Töökeskkond

  Täiskasvanute koolitajad / andragoogid võivad nii täiskasvanute koolitusi kavandada, läbi viia ja hinnata ning ka täiskasvanuid õpetada ja koolitada. Nende töökeskkond oleneb koolituse valdkonnast, teemadest, sihtrühmast ja eesmärkidest.

  Andra­googide töökeskkond ja sihtgrupid vahelduvad. See eeldab head suhtlemisoskust ja kiiret kohanemist uute õppijatega, vahelduvaid tööolusid ja paindlikku tööaega.

  Andragoogide töövahendid on enda ettevalmistatud õppematerjalid. Koolituse läbiviimisel ja täiskasvanute õppimise suunamisel on abiks ja toeks info- ja kommunikatsioonivahendid, multimeedia võimalused, haridustehnoloogia lahendused ning kombineeritud õppe- ja õpimeetodid.

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Andragoogid on mitmekülgselt haritud inimesed, kellel peavad olema teadmised üldisest haridusfilosoofiast (sh täiskasvanuhariduse suundumustest, prioriteetidest ja seisust Eestis, teistes Euroopa Liidu riikides, kogu Euroopas ja mujal maailmas), seadustest, tööhõivepoliitikast, töötervishoiust, organisatsiooni juhtimisest, sh organisatsioonikultuurist ja -psühholoogiast. Vajalik on võõrkeelte valdamine ning ka info- ja kommunikatsioonivahendite ja haridustehnoloogia võimaluste tundmine.

  Täiskasvanute õpetamine eeldab täiskasvanuhariduse teoreetiliste aluste ja täiskasvanute õpeta­mise ning õppimise põhimõtete ja eripära tundmist, samuti õppemeetodite valdamist. Andragoogid peavad tundma andragoogika põhimõisteid ja täiskasvanute koolitamise metodoloogilisi aluseid. Kuna täiskasvanuõpe toimub enamasti rühmas, peab andragoog tundma grupiprotsesse, õpperühma kujunemise, meeskonnatöö ja grupi­dünaamika eripära. Vajalikud on teadmised sotsiaal- ja arengupsühholoogiast. Täiskasvanu koolitajale on vajalikud hea suhtlemisoskus, mõjusus ja veenvus, õpivõime, koostöövalmidus, empaatia, pühendumus, pingetaluvus, sallivus, loovus ja kohanemisvõime.

  Üldhariduskoolis tuleks noorel, kes soovib õppida andragoogikat ja hiljem saada täiskasvanute koolitajaks / andragoogiks, pöörata tähelepanu enda sotsiaalsete oskuste, sealhulgas väljendusoskuse arendamisele, eesti ning inglise keele õppimisele. Kasuks tuleb lai silmaring, ühiskonna protsessides orienteerumine, inimese arengu ja õppimise eripära tundmine.

  Täiskasvanute koolitaja kutset saab taotleda siis, kui omatakse täiskasvanu koolitaja praktikat ja kogemust.

  Täiskasvanute koolitaja kutse pädevusnõuded on kinnitatud kutsestandardites: täiskasvanute koolitaja.

  Täiskasvanute koolitaja kutse on osakvalifikatsioon. Põhikvalifikatsioon on täis­kasvanute koolitaja puhul eriala või kutse, mis on omandatud kõrgkoolis või kutse­õppeasutuses põhi- või täiendus­õppes. Täiskasvanute koolitaja kutset võib taotleda igasuguse eriala või kutsega inimene, kes õpetab täiskasvanuid ja kelle pädevus vastab kutse­standardis esitatud nõuetele.

 • Haridus ja väljaõpe

  Andragoogikat saab õppida nii bakalaureuse- kui ka magistriõppes. Vaata õppimisvõimalusi Rajaleidja veebilehelt kõrgkoolide andmebaasist.

  Andragoogikaõpingutel omandatakse teadmisi ja oskusi täiskasvanuhariduse ja -koolituse juhtimisest ning arendamisest organisatsioonis, keskendudes täiskasvanute õppimise eripära tundmisele ja õpetamispõhi­mõtetele. Lisaks õpitakse rakendama õpitut täiskasvanuhariduse ja koolitusvaldkonna arendamisel, hindamisel ning uurimisel.

  Andragoogikaõpingud sobivad eelkõige aktiivsele, sotsiaalselt võimekale, erudeeritud ja enda suhtes nõudlikule inimesele, kes oskab iseseisvalt tegutseda ja mõelda ning tahab ennast arendada. Andragoogikat on oodatud õppima suhtlusaltid, iseseisvad ja algatusvõimelised õppijad, kes hoolivad ühiskonnas toimuvast ning on huvitatud täis­kasvanu­haridusest ja täiskasvanukoolitusest.

  Andragoogikat saab õppida Tallinna Ülikoolis bakalaureuse- ja magistriõppes. Bakalaureuseõppe lõpetajad võivad asuda tööle täiskasvanukoolituse korraldajana, täiskasvanute õppe- ja koolituskonsultandina, koolitusspetsialistina, koolitusprojektijuhina või -assistendina avaliku, era- ja kolmanda sektori organisatsioonides. Magistriõppe lõpetanud võivad asuda tööle koolitusjuhi, koolitusnõuniku, koolitus- ja õppenõustaja, koolitus-, arendus- ja uurimisprojekti juhi või uurijana.

  Täiskasvanute koolitajate / andragoogide täiendusõpe toimub kutsekvalifikatsiooni koolitustena, mis võivad olla kutse taotlemise eelduseks.

 • Töövõimalused

  Täiskasvanute koolitaja / andragoog võib töötada täiskasvanute koolitus- või haridusasutuses või muus organisatsioonis sisekoolitajana. Koolitusasutused võivad olla nii riiklikud kui ka eraorganisatsioonid. Paljud koolitajad töötavad füüsilisest isikust ettevõtjana või on loonud oma koolitusfirma. Täiskasvanute koolitaja / andragoog võib töötada nii täiskasvanute koolituse korraldaja kui ka koolitusspetsialistina. Täiendus- ja elukestva õppega tegelevad tänapäeval kõik organisatsioonid, ettevõtted ja erafirmad, ka kõrg- ja kutse­koolid, ning hästi haritud spetsialist-andragoog leiab alati tööd.

 • Sissetulek, soodustused

  Andragoogide töötasu oleneb töökohast, tööandjast, haridusest ja kvalifikatsioonist. Ülikoolides on õppejõududel enamasti kuupalk, mis sõltub õppejõu kraadist, aga ka kõrgkooli omandivormist (erakõrgkoolides on tasu enamasti suurem). Koolitusfirmades toimub tasustamine tunnitasu alusel, mistõttu kuusissetulek võib olla väga erinev.

 • Lisateave

  Täiskasvanute koolitaja kutset andev organ on Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras.

  ETKA Andras ühendab organisatsioone ja üksikisikuid, kes tegelevad täiskasvanute koolitusega, ning edendab elukestvat õpet Eestis.

  Lisaks on Eestis palju täiskasvanuõppega tegelevaid koolituskeskusi.

  Täiskasvanute koolituse aluseid reguleerib täiskasvanute koolituse seadus.

  Täiskasvanute koolitajale / andragoogile lähedased ametid on koolitusjuht, koolitusspetsialist, koolitusnõustaja, haridustee nõustaja, õpetaja, kutseõpetaja, konsultant, nõustaja, suhtlemistreener.

  Loe ka Rajaleidja persoonilugu koolitusjuht Liisist. 

  Kutsealakirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös ETKA Andrase ja Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste instituudi andragoogika osakonna spetsialistide ning valdkonna ekspertidega.

 • Lähedased ametid

  Nõustaja

  Konsultant

  Õpetaja

  Kutseõpetaja. Kutseõpetaja on nii õpetatava eriala asjatundja kui ka pedagoog. Kutseõpetaja töö eesmärk on toetada õppija arengut ja kujundada tema valmidust elukestvaks õppeks. Kutseõpetaja töö eeldab suhtlemi...

  Loe täpsemalt »

  Koolitusspetsialist

  Koolitusnõustaja

  Haridustee nõustaja

  Suhtlemistreener

  Koolitusjuht. Koolitusjuht korraldab täiskasvanute arendustegevust ja koolitusi. Koolitusjuht lähtub oma töös organisatsiooni vajadustest: koolituse korraldamisel tuleb ennekõike arvestada koolituse eesmärki, teemat ja sihtrühma. Koolitusju...

  Loe täpsemalt »