• Olulised momendid

  Merest ja laevadest on loodud lugematul hulgal filme, raamatuid, laule ja maale. Iga laev, olgu temast lauldud või mitte, vajab merel seilamiseks tüürimeest.
  Tüürimees allub vanemtüürimehele ja kaptenile ning oma vahikorra ja haalamiste ajal annab korraldusi pootsmanile ja madrustele.

 • Töö iseloom

  Tüürimehe töö on huvitav ja vastutusrikas. Enamik kaupa liigub meritsi ja ohutu meresõidu tagamiseks tuleb teada ja jälgida IMO International Maritime Organization poolt kehtestatud nõudeid.
  Reeglina on tegu põhitöökoha ja palgatööga. Tüürimehe peamine ülesanne on laeva ohutu navigeerimine – meresõit. Tüürimees tunneb ja kasutab laeva navigatsiooniseadmeid, jälgib ilmastikuolusid, mere seisundit, loodeid, peab sidet vastavalt kehtestatud reeglitele (raadioside sh avariiraadioside, laevareeglid). Tüürimees käsitleb erinevat tüüpi laste, osaleb laadimis- ja lossimistöödel. Ta oskab kasutada laeva pääste- ja tulekustutusvahendeid, tagab päästevahendite korrasoleku ning täidab määratud kohustusi hädaolukorras. Tüürimees oskab teostada laeva hooldustöid ning kasutada erinevaid laevaseadmeid (nt haalamis- ja ankruseade).

  Diplomi järgi eristatakse vahi- ja vanemtüürimeest. Vahitüürimehi on sõltuvalt laevatüübist ja sõidupiirkonnast erinev arv ja tavaliselt jaotatakse ka need omakorda teiseks, kolmandaks ning mõnedes laevades ka neljandaks tüürimeheks. Diplomid on neil samad, töökohustused aga erinevad. Ühiseks ülesandeks on ohutu vahiteenistuse pidamine – nii navigatsioonivahis, kus tuleb laeva juhtida, või seisuvahis, kus tuleb jälgida, et kõik laevas toimuv oleks kontrolli all.

  Vanemtüürimees on kapteni parem käsi, kes vastutab reeglina laeva lastimisoperatsioonide eest ja juhib kogu tekiosakonna tööd. Vanemtüürimees täidab reeglina ka laeva turvaohvitseri kohustusi. Hädaolukorras asendab vanemtüürimees kaptenit.

 • Töötulemus

  Tüürimehe töö tulemusena jõuab laev ohutult pärale, olgu pardal reisijad või kaup.

 • Töökeskkond

  Kaasaegne laev on küllaltki mugav. Tüürimehe töö toimub peamiselt siseruumides, kätkedes endas nii istuvat kui ka liikuvat tööd.
  Sundasendit ja rutiini karta pole vaja, sest tegevused on erinevad ning merel igav ei hakka. Kuna ilm on muutlik, võib töökoht omajagu kõikuda.
  Tööaeg on reeglina piiritletud, see ilma tungiva vajaduseta ei kõigu. Küllalt sage töögraafik reisilaevas on selline, et tüürimees veedab kaks nädalat tööl, kaks kodus. Tööl oldud ajal kestab tööpäev sellisel juhul 10,5 tundi. Kaubalaevade töögraafikud on erinevad, näiteks kuu merel, kuu kodus või kolm kuud merel ja sama palju kodus.

  Kuigi töö ei nõua otseselt füüsilist jõudu ega kiiret liikumist, on tervisenõuded tüürimeestele küllalt ranged ja nõuetele vastavust kontrollitakse regulaarselt. Mereõppeasutusse astumiseks tuleb samuti läbida tervisekontroll. Ohuolukordadeks merel saavad kõik laevapere liikmed vastava väljaõppe treeningkeskuses, ka toimuvad laevas ohuolukordade õppused.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Vahitüürimees võib olla kutseharidusega, vanemtüürimehel on kõrgharidus.
  Merel töötava inimese maailm on lai ja avatud, seega peaks ka maailmavaade olema avatud ning valmis kohanema ja uusi teadmisi vastu võtma. Sobiv tulevane tüürimees on nutikas, tubli ja laia silmaringiga.

  Lemmikainete hulka võiksid koolis kuuluda reaalained ja võõrkeeled. Ilma inglise keeleta kõnes ja kirjas merel töötada ei saa, abiks on ka vene keele oskus.
  Merel võib tekkida olukord, kus tüürimees peab suutma teha ja vastutada tavapärasest rohkem. Samuti võib tekkida olukordi, kus otsused tuleb langetada väga kiiresti ning ohuolukorras ei ole võimalik loota kiirele maapealsete teenistuste abile, vaid oma laevapere asjatundlikule tegutsemisele. Seetõttu on meeskonna juhtimine ja meeskonnana tegutsemine väga oluline.

  Töö eeldab suhtlemist, oluline on juhtimisoskus ja meeskonnatöö. Osa tööst eeldab head arvutioskust. Tihti on laevapere mitmerahvuseline ja arvestada tuleb erineva kultuurilise taustaga.
  Füüsilistest ja vaimsetest eeldustest on olulised hea nägemine ja kuulmine, tähelepanuvõime ning kiire reaktsioon, samuti rahulik närvikava.

 • Haridus ja väljaõpe

  Mereharidust saab Eestis omandada nii ametikoolis kui ka kõrgkoolis. Vanemtüürimehel peab kindlasti olema kõrgharidus ja nõutav meresõidupraktika.
  Et saada rahvusvaheliselt tunnustatud meresõidudiplom, on vajalik läbida vastav koolitus ja 12-kuuline meresõidupraktika. Praktika jaguneb kaheks: madruse- ja tüürimehepraktika. Et saada heaks tüürimeheks, tulekski alustada madrusetööst – oleks ju keeruline korraldada oma alluvate tööd, ise sellest päriselt aru saamata.

 • Töövõimalused

  Laevad ootavad juhtimist nii Eesti kui ka teiste riikide lipu all. Töökohaks võib saada nii reisi- kui ka kaubalaev.

 • Sissetulek, soodustused

  Lisaks armastusele mere vastu motiveerib laevaperet sageli ka sissetulek. Tüürimehe palk sõltub tema staažist ja vastutuse hulgast, kuid kindlasti on see tugevalt üle Eesti keskmise.
  Merel töötades on laevaperele tagatud tööandja poolt soe toit kolm korda päevas, ööbimine ning korras tööriietus iga vahetuse alguseks. On laevafirmasid, kes lisaks palgale kompenseerivad laevaperele toiduraha ka töövahetuste vaheliseks ajaks.

  Reisilaevas võib soodustuste hulka lugeda võimalust osta oma laeva kauplustest soodsamaid tooteid, sõita vabal ajal meritsi soodsamate piletitega ning kui laevafirmal on hotelle, spaasid vmt, siis ka nende kasutamist soodushinnaga.
  Tüürimehe puhkus Eesti lipu all sõitvatel laevadel kestab 35 päeva.

 • Karjääritee

  Tüürimehe amet pakub häid võimalusi ametiredelil edasi liikumiseks. Kes on vähemalt 12 kuud töötanud vahitüürimehena, saab edasi õppida vanemtüürimeheks. Vähemalt aastase vanemtüürimehe kogemusega on võimalik sooritada eksam kapteni diplomi saamiseks. Staažiks loetakse reaalselt merel töötatud aega. Kui kaks nädalat viibitakse merel ja kaks kodus, siis aastane staaž tekib kahe tööaastaga.

 • Lisateave

  Eesti Merekool
  TTÜ Eesti Mereakadeemia
  Revali Merekool

  Vastavad meresõidudiplomid, sertifikaadid ja tunnistused väljastab haridust või koolitust
  tõendavate dokumentide alusel Veeteede Amet.
  http://www.vta.ee/

  Eesti Meremeeste Sõltumatu AÜ (http://www.emsa.ee/) tegevusteks on merendussektorit ja töösuhteid puudutava seadusandluse parandamine, rakendussätete ja määruste väljatöötamisel osalemine ning ILO (Rahvusvaheline Tööorganisatsioon) konventsioonide ratifitseerimisprotsessile kaasaaitamine.

  Kutsestandardid
  http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10087201/lae/laevajuht-i-ii-iii-iv-11pdf
  http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10426499/lae/laevajuht-iii-iv-04pdf

   

 • Lähedased ametid

  Laevajuht

  Laevakapten. Laevakapteni töö on laeva juhtimine ning inimelude ja varade säilimise tagamine laevas. Laevakapteni töö on vastutusrikas, kõrgendatud riskiga, aga samas väga huvitav amet. Võimaldab arendada silmaringi, külastades...

  Loe täpsemalt »

  Lennukipiloot. Lennukipiloodid kannavad suurt vastutust reisijate ja veetava kauba eest. Piloot viibib õhus kuni 900 tundi aastas. Piloodil peab olema väga hea tervis.

  Loe täpsemalt »