Suhtekorraldajad

Prindi Suhtekorraldajad
 • Olulised momendid

  • Suhtekorraldajad kujundavad klientide maine selliselt, et need saavutaksid oma eesmärgid ühiskonnale aktsepteeritaval viisil.
  • Maine kujundamist soovivad organisatsioonid, poliitikud, ettevõtete juhid, eraisikud ja avaliku elu tegelased siis, kui nad tahavad enda mainet (enamasti meedia vahendusel) luua, parandada või äri edukamaks muuta.
  • Suhtekorraldaja töö on väga vastutusrikas, loominguline, põnev ja pingeline.
  • Suhtekorraldaja kõige suurem trump on analüüsi- ja suhtlusoskus.
  • Suhtekorraldaja töös peab lähtuma eetilistest põhimõtetest.
 • Töö iseloom

  Suhtekorraldus on dialoogi loomine organisatsiooni eri sihtrühmade vahel ning asutuse, poliitiku, eraisiku või avaliku elu tegelase eesmärkide saavutamine avalikkusele aktsepteeritaval viisil, luues ja säilitades positiivset mainet.

  Suhtekorraldusest rääkides kasutatakse ka mõisteid „avalikkussuhted” või „avalikud suhted”, lühendina PR, mis tuleneb ingliskeelsest sõnast public relations. Suhtekorralduse valdkonnas võib ametinimetuseks olla:

  • suhtekorraldaja,
  • pressiesindaja,
  • kommunikatsioonijuht,
  • avalike suhete juht,
  • mainekujundaja.

  Suhtekorraldus analüüsib, milline käitumine, suhtumine, tõekspidamised ja hoiakud on tänapäeval ühiskonnas aktsepteeritavad, püüdes selle alusel luua kliendi kommunikatsioonistrateegia ja käitumisviisid, mis mõjutavad positiivse maine teket ning aitavad saavutada eesmärke.

  Paljud ettevõtted on palganud suhtekorraldaja enda meeskonda püsivalt, neid nimetatakse majasisesteks spetsialistideks. Samas suur osa teenuse pakkujaid tegutseb projektipõhiselt ehk kliendi soovide ning kliendi ja suhtekorraldusbüroo vahel sõlmitud lepingu järgi. Sageli vajatakse suhtekorraldaja teenuseid siis, kui meedias on maine kahjustada saanud või kui soovitakse positiivse mainega mingi eesmärgini jõuda.

  Suhtekorraldusest rääkides võime tuua esile järgmised teenused:

  • Meediasuhtlus – kuidas suhelda meediaga.
  • Kliendisuhtlus – kuidas võita kliendi poolehoid ettevõtte positiivse ja avatud kommunikatsiooni kaudu.
  • Bränding – olemasoleva või uue brändi loomine, kujundamine, avalikkuse ette toomine.
  • Juhi kommunikatsioon – õpetab ettevõtte juhti olema usaldusväärne ja ühiskonnale aktsepteeritav.
  • Poliitiline kommunikatsioon – on seotud enamasti valimistega, mil poliitiku või erakonna edukus oleneb oskusest meedia ja rahvaga suhelda.
  • Sisekommunikatsioon – asutuses eduka sisekommunikatsiooni loomine.
  • Kriisikommunikatsioon – kuidas käituda avalikkuses, mida öelda või teha, kui meediasse on ilmunud näiteks ettevõtte mainet kahjustav artikkel? Sellises olukorras suunab suhtekorraldaja vastavalt käituma ja tegutsema.
  • Valitsuskommunikatsioon ehk lobitöö – kodanikuühiskonnas mõjutavad seadusloomet erinevad huvirühmad, näiteks mittetulundusühingud. Suhtekorraldaja aitab teha õigeid valikuid ja otsuseid, mis oleksid kooskõlas erinevate huvirühmadega.
  • Korporatiivne sotsiaalne vastutus – heategevus ja sponsorlus on üks viis, kuidas võita avalikkuse tähelepanu ja heakskiit. Ka see on suhtekorraldaja ülesanne – suunata ettevõtet sobival moel käituma.

  Suhtekorraldaja peamised tööülesanded:

  • ühiskonnas valitsevate suundumuste analüüs;
  • juhtkonna nõustamine;
  • organisatsiooni kommunikatsioonistrateegia loomine;
  • kliendi hea maine loomine ja selle hoidmine;
  • infoliikumise korraldamine tava- ja kriisiolukorras;
  • avalikkuse tähelepanu juhtimine vajalikule teemale või objektile;
  • ettevõtte sisekommunikatsiooni korraldamine;
  • meediasuhtlus.

  Suhtekorraldaja ametis on tähtis kliendi tegevusvaldkonna ja organisatsiooni põhjalik tundma õppimine. Suhtekorraldaja töö võtmesõnaks võibki nimetada infot ja sellega oskuslikku ümberkäimist.

  Suhtekorraldaja töös on väga tähtsal kohal eetika põhimõtete järgimine. Kuigi mainekujundusega on võimalik saavutada väga palju, on hea suhtekorraldaja töö tunnetada, millal ei tohi või ei saa mainet parandada kliendi soovitud moel. Kuigi klient võib soovida musta valgeks rääkida, peab suhtekorraldaja mõistma, et peale kliendi soovi tuleb seista ka ühiskonna hea käekäigu eest. Tema tegevus või õpetus ei tohi kahjustada ühiskonna liikmeid, nende tervist, vara, suhteid ega identiteeti.

 • Töökeskkond

  Suhtekorraldaja töötab enamasti organisatsioonis püsiva meeskonnaliikmena või ajutiselt.

  Suhtekorraldaja tööpäev kestab ametlikult kaheksa tundi päevas esmaspäevast reedeni. Kriisikommunikatsiooni korral võib ette tulla töötamist õhtuti, nädalavahetustel ja öösiti, sest suhtekorraldaja töös on väga tähtis infoga õigel ajal ümber käia.

  Suhtekorraldaja võtab sageli osa ka pressile suunatud üritustest, mistõttu on tema töö väga vaheldusrikas.

  Vaimne koormus on selles ametis suur, sest pidevalt tuleb valmis olla kiireks reageerimiseks, analüüsida hetkeolukorda ja prognoosida võimalikku asjade käiku lähi- ning kaugemas tulevikus.

  Põhitöövahendid on arvuti, telefon ja diktofon.

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Suhtekorraldaja töös on kõige tähtsamad märksõnad:

  • usaldus kliendi ja suhtekorraldaja vahel;
  • eetiliste põhimõtete järgimine;
  • konfidentsiaalsus.

  Avalike suhete töö eeldab orienteerumist kiiresti muutuvas infotööstuse ja meedia valdkonnas, loomupäraselt väga head suhtlemisoskust ning sõbralikkust. Tema tööd võib võrrelda tippjuhi ametiga, sest ta peab ennekõike suunama organisatsiooni käituma avalikkusele meelepärasel viisil ja nii, et organisatsioon saavutaks oma eesmärgid.

  Suhtekorraldaja töös vajalikud oskused ja isikuomadused:

  • väga hea emakeeleoskus;
  • hea võõrkeeleoskus;
  • kirjutamisoskus;
  • meeskonna juhtimise oskus;
  • hea ja selge kõne;
  • kuulamis- ja analüüsioskus;
  • konfliktide lahendamise oskus;
  • sallivus;
  • emotsionaalne stabiilsus;
  • empaatiavõime;
  • vastutustunne;
  • täpsus ja korrektsus;
  • avatus ja loovus.

  Suhtekorraldaja töös on vajalikud laialdased teadmised paljudest eluvaldkondadest, eelkõige majandusest, seadusandlusest, poliitikast, ühiskonnakorraldusest, sotsioloogiast, ajakirjandusest ja psühholoogiast.

  Ta peab tundma suhtlemist (erinevad suhtlustehnikad, rollitaju ja meeskonnatöö), terminoloogiat ning orienteeruma meedia- ja kommunikatsiooniteoorias.

  Häbelikule ja tagasihoidlikule inimesele suhtekorraldaja amet kindlasti sobi, sest see töö eeldab julgust ja enesekehtestamisoskust. Kuid tagasihoidliku iseloomuga inimesed sobivad suurepäraselt suhtekorraldusbüroo think-tank’i ehk analüüsijateks ja strateegiliste plaanide koostajateks.

  Oma töös on soovitatav tegutseda Eesti Suhtekorraldajate Liidu ehk EPRA eetikakoodeksi järgi.

 • Haridus ja väljaõpe

  Suhtekorraldaja töös tuleb kasuks erialane kõrgharidus, kuid selles valdkonnas töötab edukalt ka paljude teiste elualade esindajaid. Lisaks on väga tähtsad lai silmaring ja teadmised erinevatelt elualadelt.

  Otsi sobivat kooli Rajaleidja kõrgkoolide andmebaasist.

  Gümnaasiumis on suhtekorraldaja ametist huvitatud noorel vaja pöörata tähelepanu eesti keelele, võõrkeeltele ja kodanikuõpetusele.

 • Töövõimalused

  Nõudlus professionaalsete suhtekorraldajate järele on suur.

  Peamistes riigi- ja kohalike omavalitsuste asutustes, samuti suuremates ettevõtetes ja organisatsioonides on olemas suhtekorraldaja ametikoht. Töökohaks võib olla ka suhtekorraldusteenust pakkuv ettevõte, kus müüakse teenust vastavalt tellimustele.

  Karjäärivõimalused olenevad väga palju suhtekorraldajast endast. Järjepidev ja edukas tegutsemine loovad juurde kontakte, kogemusi ja uusi töövõimalusi. Professionaalne suhtekorraldaja või kommunikatsioonijuht peaks organisatsioonis olema juhatuse koosseisus.

 • Sissetulek, soodustused

  Suhtekorraldaja sissetulek võib varieeruda, see oleneb ettevõtte suurusest, tegevusvaldkonnast ning suhtekorraldaja vastutusalast, pädevusest, mainest ja kogemustest.

  Paljud suhtekorraldajad töötavad ettevõttes projektipõhiselt ehk nad lähevad ettevõttesse tööle mingi kindla eesmärgiga ning töö võib kesta ka mõne kuu.

 • Lisateave

  Eesti Suhtekorraldajate Liidu ehk EPRA eesmärk on korraldada liikmete infovahetust, erialakoolitust ja suhtekorralduse arendamist Eestis.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Suhtekorraldajate Liidu ja OÜ-ga Past & Partnerid Suhtekorraldus.

 • Lähedased ametid

  Tippjuht

  Ajakirjanik

  Koolitaja

  Analüütik. Analüütik kogub arvandmeid, analüüsib neid ja teeb vajalikke järeldusi. Analüütiku töövaldkonnad on väga erinevad, näiteks pangandus, teadus, meditsiin või turu-uuringud. Tavaliselt on anal&u...

  Loe täpsemalt »