Suhtekorraldaja

Prindi Suhtekorraldaja
 • Olulised momendid

  • Suhtekorraldaja suunab kliendi sarnaselt juhilepositiivselt ja ühiskonnale sobivalt käituma nii, et saavutatakse organisatsiooni eesmärgid.
  • Suhtekorraldaja võimuses on eduka tegutsemise korral muuta organisatsiooni, poliitiku või muu avaliku elu tegelase või eraisiku kuvand nähtamatust nähtavaks või negatiivsest positiivseks. Sel juhul muudetakse esimese asjana käitumist nii, et ühiskond seda aktsepteeriks.
  • Suhtekorraldaja töö on väga vastutusrikas ja pingeline, kuid selle eest ka mitmekülgne ning põnev.
  • Suhtekorraldaja peab oskama analüüsida ühiskonnas valitsevaid suundumusi ja nõustada juhtkonda.
 • Töö iseloom

  Lihtsalt öeldes on suhtekorraldaja see, kes analüüsib ühiskonna suundumusi, nõustab tippjuhtkonda ning viib ellu tegevust, mis loob organisatsioonist, poliitikust, muust avaliku elu tegelasest või eraisikust sellise kuvandi, mida ühiskond hindab ning mis on kliendile kasulik. Täpsemalt on see aga strateegilist ja plaanipärast tegutsemist nõudev amet.

  Suhtekorraldaja töö algab kliendi põhjalikust analüüsimisest, mis nõuab palju suhtlust, et vastaspoolt tundma õppida.

  Kogutud teabe põhjal analüüsib ta ettevõtte mainet avalikkuses ja teeb sellest lähtuvalt juhtidele ettepanekuid ning töötab välja edasise strateegia, kuidas mainet luua või hoopis parandada.

  Suhtekorraldaja on ühelt poolt justkui psühholoog, kes kuulab ja püüab mõista, ning teiselt poolt koolitaja, kes õpetab edukamal moel käituma. Ta pakub küll välja edasise strateegia, kuid ta peab selle enda oskuste ja suunamisega ka teoks tegema.

  Suhtekorraldaja igapäevatöö hulka kuulub:

  • teabe kogumine;
  • avalikkuse suhtumise uurimine;
  • küsitluste korraldamine;
  • pressiteadete ja teabematerjali koostamine;
  • artiklite ja kõnetekstide kirjutamine;
  • kohtumiste, pressikonverentside korraldamine;
  • suhtekorraldusprojektide kavandamine ja nende elluviimine.

  Olenevalt töökohast võib suhtekorraldaja ametinimetus olla veel:

  • pressiesindaja,
  • pressisekretär,
  • infojuht,
  • suhtekorraldusjuht,
  • avalike suhete juht,
  • kommunikatsioonijuht.

  Suhtekorraldaja töös on väga tähtsal kohal eetika põhimõtete järgimine. Kuigi mainekujundusega on võimalik saavutada väga palju ja suurt edu, on hea suhtekorraldaja töö tunnetada, millal ei tohi või ei saa mainet parandada kliendi soovitud moel. Kuigi musta saab valgeks rääkida, peab suhtekorraldaja mõistma, et peale kliendi soovi tuleb seista ka ühiskonna hea käekäigu eest. Tema tegevus või õpetus ei tohi kahjustada ühiskonna liikmeid, nende tervist, vara, suhteid ega identiteeti.

 • Töökeskkond

  Suhtekorraldajad töötavad enamasti bürooruumides, kuid tänapäeva tehnika võimaldab töötada peaaegu kõikjal, kus on olemas sideteenus, et kasutada arvutit ja telefoni.

  Suhtekorraldaja tööpäeva pikkus on ametlikult 8 tundi, kuid tegelikkuses on suhtekorraldajal vaja aeg-ajalt töötada nii õhtuti kui ka nädalavahetustel, eriti kui tegu on kriisiolukorraga, millele tuleb kiiresti reageerida. Kuna suhtekorraldaja töörütm on väga kaootiline ja kiire, võib öelda, et ta on tihti ametis 24 tundi ööpäevas, küll mitte pidevalt töötades, aga nn valves.

  Suhtekorraldaja töös rutiini tekkimise võimalust ei ole, sest elu on ootamatu ning peaaegu iga olukord on suhtekorraldaja jaoks uus. Tema töö on kiire, põnev ja vaheldusrikas, kuid ka pingeline.

  Suhtekorraldaja korraldab pressiüritusi, mistõttu on tema töö täis liikumist ja organiseerimist.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Suhtekorraldajal peavad olema analüüsi-, juhtimis- ja kommunikatsioonioskused; samuti laialdased teadmised paljudest eluvaldkondadest, eelkõige majandusest, seadusandlusest, poliitikast, ühiskonnakorraldusest, sotsioloogiast, ajakirjandusest ja psühholoogiast.

  Olulised on eetiliste põhimõtete järgimine, konfidentsiaalsuse tagamine ja vastastikusel usaldusel põhinev nõustamine.

  Suhtekorraldaja peab märkama detaile, oskama eristada olulist vähem ja ebaolulisest ning kasutama intuitsiooni. Ta peab oskama tunnetada, kuidas ühiskond planeeritud käitumisele või väljaütlemisele reageerib. Selles on abiks töökogemus ja ka eelnev põhjalik analüüs, et teada saada üldsuse ootusi.

  Suhtekorraldaja töö eeldab:

  • loomupärast teenindus- ja suhtlemisvalmidust;
  • sõbralikkust;
  • kiiret mõtlemist;
  • head keskendumisvõimet;
  • probleemide mõistmist ja suutlikkust konflikte lahendada;
  • püsivust;
  • emotsionaalset stabiilsust;
  • vastutustunnet;
  • täpsust;
  • avatust ja loovust.
 • Haridus ja väljaõpe

  Suhtekorraldaja töös tuleb kasuks erialane kõrgharidus, kuid selles valdkonnas töötab edukalt ka paljude teiste elualade esindajaid. Lisaks on väga tähtsad lai silmaring ja teadmised erinevatelt elualadelt.

  Otsi sobivat kooli kõrgkoolide õppekavade andmebaasist.

  Gümnaasiumis on suhtekorraldaja ametist huvitatud noorel vaja pöörata tähelepanu eesti keelele, võõrkeeltele ja kodanikuõpetusele.

  Palju abi on ka pidevast suhtlemisest ja selle teadlikust arendamisest, nt esinemisoskuse lihvimisest.

 • Töövõimalused

  Suhtekorraldajad töötavad avalikus sektoris, äriettevõtetes, suhtekorraldusfirmades, mittetulundusorganisatsioonides.

  Nõudlus professionaalsete suhtekorraldajate järele on suur, nende teadmisi ja oskusi vajavad kõik peamised riigi- ning kohaliku omavalitsuse asutused, suuremad ettevõtted, organisatsioonid ning suhtekorraldusfirmad.

  Sageli asuvad tudengid juba õpingute ajal täiskohaga tööle, mis lisab teooriale ka väga kasulikke praktilisi oskusi. Kogenud kommunikatsioonijuht peaks olema juhatuse liige, sest suhtekorraldus ja kommunikatsioonijuhtimine on juhtimisvahendid.

 • Sissetulek, soodustused

  Suhtekorraldaja sissetulek võib varieeruda, see võib oleneda ettevõtte suurusest, tegevusvaldkonnast, töötaja vastutusalast ning ka suhtekorraldaja pädevusest, mainest ja kogemustest.

  Paljud suhtekorraldajad töötavad ettevõttes projektipõhiselt ehk nad lähevad ettevõttesse tööle mingi kindla eesmärgiga ning töö võib kesta ka mõne kuu.

 • Lisateave

  Eesti Suhtekorraldajate Liidu ehk EPRA eesmärk on korraldada liikmete infovahetust, erialakoolitust ja suhtekorralduse arendamist Eestis.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Suhtekorraldajate Liidu ja OÜ-ga Past & Partnerid Suhtekorraldus.