Sotsioloogid, politoloogid, avaliku halduse spetsialistid

Prindi
 • Olulised momendid

  • Sotsioloogid, politoloogid ja haldusspetsialistid tegelevad ühiskondlike probleemide analüüsimise ja lahendamisega.
  • Tööd pakub peamiselt avalik sektor.
 • Töö iseloom

  Sotsioloogia on teadus, mis uurib sotsiaalsete gruppide, inimese ja ühiskonna vahelisi seoseid, ning sotsioloogid on teadlased, kes tegelevad sotsioloogiaga. Sotsioloogide töö üldeesmärk on koguda teavet ja kajastada ühiskonnas toimuvaid sotsiaalseid protsesse, arvamusi, hoiakuid ning olukorda.

  Kindlate teemade uurimiseks peavad sotsioloogid kõigepealt koguma uuritava teema kohta fakte ja muid andmeid ning koostama uurimismetoodika. Kui metoodika sisaldab (rahva)küsitlust, koostatakse teemale ja sihtrühmale vastav küsimustik/ankeet. Küsitletavate grupid on tavaliselt üsna suured, 500–1500 inimest, kuid on ka uuringuid, kus osaleb rohkem inimesi. Ankeetide/küsimustike tulemuste põhjal teevad sotsioloogid järeldusi ning kokku­võtteid, mida peaks rakendama ühiskondliku elu suunamiseks ja parandamiseks.

  Igal sotsioloogil on oma spetsiifiline uurimisvaldkond – õigus-, lapsepõlve­-, perekonnasotsioloogia jne. Sotsioloogide uuritavad valdkonnad on näiteks noored perekonnad, perekondade majanduslik olukord, peresuhted, väärtushinnangud, vanurite elutingimused, naiste kaksikroll perekonnas ja ühiskonnas. Tehakse ka rahvusvahelisi uuringuid, näiteks riike võrdlevaid analüüse.

  Sotsioloogide üks tegevusvaldkondi on sotsiaalpoliitika. Sotsiaalpoliitika annab üldise ülevaate sellest, milline on hea ühiskond, millised on rahvastiku- ja majandusprobleemide seosed, kuidas erinevad ühiskonnagrupid saavad mõjutada ning mõjutavad kogu ühiskonna arengut ning millised on ratsionaalsed teed sotsiaalsete ja majandusriskide vältimiseks või vähendamiseks ja inimeste toimetuleku või heaolu tagamiseks.

  Sotsiaalpoliitika analüütikud analüüsivad ja hindavad seaduste ning sotsiaalpoliitiliste meetme­te mõju ja tõhusust sotsiaalsete eesmärkide saavutamisel. Sotsiaalpoliitika analüütiku töövaldkond on näiteks peretoetuste süsteemi tõhususe hindamine vaesuse kui sotsiaalse probleemi leevendamisel.

  Politoloogia on teadus, mis uurib võimu ja valitsemise vorme, poliitilisi süsteeme ja ideoloogiaid riigi tasemel, aga ka ühingutes, töörühmades ja perekonnas. Politoloogiaga tegelevad politoloogid. Nende töö eesmärk on uurida ja kajastada ühiskonnas toimuvaid poliitikaga seonduvaid protsesse. Politoloogid uurivad ühiskondlike, majanduslike, kultuuri- ja poliitikainstitutsioonide olukorda ning arengut. Nad avaldavad teadusinfot, mida arvestatakse poliitikas, diplomaatias ja teistes ühiskonnategevustes.

  Politoloogide töövaldkond võib olla:

  • mikropoliitika, mis uurib võimusuhteid väiksemates rühmades, üksikinimese poliitilisi tegevusvorme, näiteks osalemisaktiivsust valimistel, kuulumist parteidesse, poliitilisi valikuid ja eelistusi;
  • makropoliitika, mis uurib riiklikke institutsioone ning nende haldamist;
  • rahvusvahelised suhted, kus tegeldakse rahvusvaheliste ja riikidevaheliste suhetega, rahvus­vahelise majanduse, poliitika ning julgeoleku probleemistikuga;
  • politoloogia rakenduslik valdkond on avalik haldus. Avaliku halduse valdkonnas töötavad avaliku halduse spetsialistid ja haldusjuhid. Avaliku halduse spetsialistid uurivad ja analüüsivad riigieelarve koostamist, suurettevõtete erastamist; linnajuhtimise nüüdisajastamist, riigi diplomaatilist suhtlust ja palju muud, mis seostub riigivalitsemisega. Haldusjuhid on riigi- või kohaliku omavalitsuse ametnikud, kelle ülesandeks on valla ja linna vahetu juhtimine.
 • Töökeskkond

  Sotsioloogid, sotsiaalpoliitika analüütikud, politoloogid ja haldusspetsialistid töötavad peamiselt kontorites. Põhilised töövahendid on arvuti ja telefon. Töö eeldab kohtumisi inimestega, väljasõite ja töölähetusi.

  Tööaeg on tavaliselt 9–17, kuid teatud tööprotsessid nõuavad paindlikumat töögraafikut. Puhkus kestab olenevalt töökohast 28–35 tööpäeva.

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Sotsioloogide, sotsiaalpoliitika analüütikute, politoloogide ja haldusspetsialistide elukutse eeldab teadmisi ühiskonnast, ühiskondlikest protsessidest ja suhetest, vajalikest seadustest, globaalprobleemidest ning põhiprotsessidest maailmapoliitikas. Väga vajalik on võõr­keelte oskus.

  Sotsioloogidel on teadmised erinevatest sotsioloogilistest vaatenurkadest ning analüüsi­võtetest, nad oskavad koguda ja analüüsida sotsiaalteaduslikke andmeid ning seostada saadud tulemusi praktilise eluga. Neil on teadmised ühiskonnas toimuvatest protsessidest ja inimese elust ühiskonnaliikmena.

  Nii nagu sotsioloogid oskavad ka sotsiaalpoliitika analüütikud koguda ja analüüsida sotsiaalteaduslikke andmeid ning seostada saadud tulemusi praktilise eluga. Neil on ka teadmised seadustest ja sotsiaalpoliitilistest meetmetest ning nad valdavad nende analüüsimise ja toime hindamise meetodeid.

  Politoloogide teadmised hõlmavad teadmisi Eesti jaoks olulisemate riikide välis- ja julgeoleku­poliitika, rahvusvahelistes organisatsioonides (Euroopa Liit ja NATO) toimuvate arengusuundade ning majandusküsimuste osatähtsuse kohta rahvusvahelistes suhetes.

  Haldusspetsialistidel on teadmised riigistruktuuride valitsemiskorraldusest, majanduse toimimisest, õigusregulatsioonidest, Eesti ja Euroopa Liidu avaliku halduse ja halduspoliitikast.

 • Haridus ja väljaõpe

  Eelduseks on erialane kõrgharidus.

  Otsi sobivat kooli Rajaleidja kõrgkoolide andmebaasist.

 • Töövõimalused

  Sotsioloogid ja sotsiaalpoliitika analüütikud töötavad spetsialistidena erinevatel ameti­kohtadel, kus on vajalik sotsiaalsete protsesside mõistmine ja analüüs – sotsioloogiliste uuringute firmades, riigiasutustes ja kõrgkoolides teadlaste, õppejõudude, analüütikute, meedia- ja reklaamispetsialistidena.

  Politoloogia ja avaliku halduse eriala lõpetanud töötavad nõunike, ekspertide ja analüütikutena avalikus ja kolmandas sektoris, teaduritena ülikoolides ja teadusinstituutides, samuti ametnike, konsultantide ja nõunikena Euroopa Liidu institutsioonides ning teistes rahvusvahelistes organisatsioonides. Avaliku halduse spetsialistid töötavad ministeeriumides, ametites, inspektsioonides, maavalitsustes ja kohalikus omavalitsuses administreerivatel ametikohtadel, samuti Euroopa Liidu institutsioonides.

  Rahvusvaheliste suhete spetsialistil on võimalus saada tööd ametites, mis on seotud Eesti Vabariigi välissuhtlusega, näiteks diplomaatilises korpuses.

 • Sissetulek, soodustused

  Keskmine kuupalk sõltub töökohast ja ametikohast. Riigiasutustes on spetsialisti palk seotud avaliku teenistuse töötaja astmepalgaga. Lisatasu annab ka magistri- või doktorikraad.

 • Lisateave

  Professionaalselt sotsioloogiaga tegelevaid isikuid ja sotsioloogia­­üliõpilasi ühendab Eesti Sotsioloogide Liit.

  Sotsioloogidele ja politoloogidele lähedased ametid on filosoof, ajaloolane, diplomaat ja majandus­teadlane. Ennast on võimalik teostada ka poliitikas.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Tallinna Ülikooli riigiteaduste üliõpilastega.

 • Lähedased ametid

  Ajaloolane

  Filosoofiateadlane

  Diplomaat

  Majandusteadlane

  Poliitik