• Olulised momendid

  • Sotsiaaltöötaja on erialase kõrgharidusega spetsialist, kelle tegevus on suunatud üksikisikute, perede ja rühmade toimetuleku toetamisele ning kogukonna ja ühiskonna vastavusse viimisele nende liikmete vajadustega.
  • Sotsiaaltöötaja aitab riskirühma kuuluvaid inimesi – neid, kel on suur võimalus sattuda raskesse majanduslikku olukorda (töötud, eakad, kodutud, puuetega inimesed, narkomaanid, krooniliselt haiged).
  • Sotsiaaltöötaja ametis on eriti oluline meeskonnatöö.
 • Töö iseloom

  Sotsiaaltöötaja kliendid on toimetulekuraskustes inimesed, kelle probleemid on töötus, eluaseme puudumine, majanduslik toimetulematus, tõsine haigus või puue, väärkohtlemine, riskikäitumine jm sotsiaalsed riskid.

  Sotsiaaltöötaja nõustab ja osutab ka konkreetset abi. Nõustamise kaudu aitab ta kliendil mõista oma olukorda, jõuda otsusele ja leida vajalikke vahendeid. Ta teavitab klienti tema õigustest ja ühiskonna võimalustest, vahendab või korraldab sotsiaaltoetusi, -teenuseid ja abi. Sotsiaaltöötaja ülesanne on ka kliendi abistamiseks tema lähedasi kaasata ja nende suhtlemist soodustada.

  Sotsiaaltöötaja töö juurde kuulub projektide juhtimine, registripidamine, ametkondade infovahetus, sotsiaalteenuste pakkumine ja sotsiaaltoetuste vormistamine.

  Sotsiaaltöötaja lähtub oma tegevuses inimõigustest ja kutse-eetikast. Tema eesmärk on tagada võrdväärne kohtlemine kõigile ühiskonna liikmetele sõltumata nende eripärast. Kui kliendi õigused pole kaitstud või tema vajadusi pole ühiskonnas arvestatud, tegutseb sotsiaaltöötaja oma kliendi esindajana.

  Igapäevaselt tuleb lahendada hoolduseta laste, töötute, vanurite ja asotsiaalide probleeme ning kokku puutuda probleemsete peredega (vägivald, alkoholism). Sotsiaaltöötajad külastavad kodusid, kus lastel on probleeme koolikohustuse täitmisega, käivad noortevanglates ja eriinternaatkoolides. Töötute probleemidega tegelevad sotsiaaltöötajad aitavad korraldada täiendusõpet ja leida töökohti.

 • Töökeskkond

  Sotsiaalabiametis töötav ametnik töötab 40-tunnise töönädalaga, millest umbes pool kulub klientide vastuvõtmisele ja nende probleemide lahendamisele, ülejäänu aga kodude ja asutuste külastamisele (kohtud jms) ning dokumenditööle. Ette võib tulla ka erand- ja hädaolukordi, kus klientide probleeme lahendatakse väljaspool ametlikku tööaega – õhtuti ja nädalavahetustel.

  Sotsiaaltöötaja töö on suure vaimse koormusega. Kliendi probleemidesse sisseelamise kõrval peab ta oskama säilitada ka distantsi, et hoiduda kiirest läbipõlemisest.
  Sotsiaaltöötajatel tuleb oma töös sageli kokku puutuda klientidega, kelle elutingimused ja terviseseisund on harjumatu. See võib mõjutada ka tema enda tervist.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Sotsiaaltöötajal peavad olema põhjalikud teadmised psühholoogiast ja nõustamisest. Ta peab tundma riiklikku sotsiaalabisüsteemi, teadma, kuhu konkreetse murega pöörduda. Oluline on nii eesti kui ka vene keele valdamine, samuti arvuti kasutamise oskus. Nõustamine eeldab sotsiaaltöötajalt elutarkust ja oskust näha võimalusi olukorra leevendamiseks. Ta peab oskama inimest ära kuulata ja aduma, milles seisneb tegelik probleem. Tuleb olla ühtaegu väga mõistev ja asjalik.

  Sotsiaaltöötaja ametis on eriti tähtis meeskonnatöö. Üldjuhul on asutuses tööl üks kuni kaks sotsiaaltöötajat, kes kaasavad vastavalt inimeste probleemidele vajalikke spetsialiste.

  Sotsiaaltöötajalt eeldatakse sallivust ja pühendumust, pingetaluvust, empaatiavõimet, iseseisvust ja vastutustunnet, väga head suhtlemisoskust, koostöö- ja motiveerimisvõimet.
  Kutsenõuded sotsiaaltöötajatele on kinnitatud kutsestandardis Sotsiaaltöötaja III, IV, V ja
  Hoolekandeasutuse juht V.

 • Haridus ja väljaõpe

  Otsi sobivat kooli kõrgkoolide õppekavade andmebaasist ja kutsekoolide andmebaasist.

  Koolinoortel, kes soovivad tulevikus asuda tööle sotsiaaltöötajana, tuleb üldhariduskooli õppeainetest pöörata tähelepanu vene keelele (suur osa klientidest on muulased), psühholoogiale, perekonna- ja ühiskonnaõpetusele.

 • Töövõimalused

  Sotsiaaltöötajad leiavad tööd riigi-, omavalitsus-, era- või kolmanda sektori institutsioonides (ministeeriumid, valla- ja linnavalitsused, haiglad, koolid, laste- ja noortekodud, hooldekodud, turva-, tugi- ja õpilaskodud, päevakeskused, nõustamis- ja taastusravikeskused, kinnipidamiskohad, kriminaalhooldusosakonnad, noorsoopolitsei, varjupaigad, töötukassa osakonnad jm).

 • Sissetulek, soodustused

  Üldjuhul makstakse sotsiaaltöötajatele kindlat kuupalka.

 • Lisateave

  Sotsiaalvaldkonna kutseid andev organ on Tallinna Sotsiaaltöö Keskus. Keskus teeb sotsiaalvaldkonnas rakendusuuringuid ning töötab sotsiaalteenuste ja nende süsteemi edendamiseks välja uusi praktilisi lahendusi (meetodid, mudelid, tehnikad jms). Samuti korraldatakse erialast täiendusõpet.

  Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon ühendab sotsiaaltööga seotud ja seda väärtustavaid isikuid ning sotsiaaltöö valdkonnas tegutsevaid mittetulundusühinguid.

  Sotsiaalhoolekande kohta vaata lisaks Sotsiaalministeeriumi lehelt. 

  Hoolekandeasutused

  Sotsiaalhoolekande seadus

  Tallinna sotsiaalhoolekandeasutused

  Teavet sotsiaaltöö, -töötajate ja -statistika kohta leiad Eesti Sotsiaalministeeriumi kodulehelt.

  Sotsiaaltöötaja eetikakoodeks

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse ja Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni spetsialistidega.

 • Lähedased ametid

  Hooldustöötaja. Hooldustöötaja töötab hoolekande- ja tervishoiusüsteemis. Hooldustöötaja tegeleb peamiselt laste, eakate, puuetega inimeste, pikaajaliste töötute, kodutute ja sotsiaalselt tõrjutud inimestega. Töö toim...

  Loe täpsemalt »

  Sotsiaalpedagoog