• Olulised momendid

  Sotsiaalpedagoog on sillaks õpilase ja temaga kokku puutuvate teiste spetsialistide vahel. Tema võimuses on tagada stabiilne õppekeskkond ning olla last ümbritseva võrgustiku oluliseks osaks.
  Sotsiaalpedagoog ulatab käe on ja abiliseks ning kaasamõtlejaks õpilasele, kes on mõne (enamasti) sotsiaalse probleemi pärast lasteaias või koolis probleemidesse sattunud. Tihti võivad nõu ja abi vajada ka selle lapse vanemad.

  Sotsiaalpedagoog on erapooletu abiline. Vajadusel vahendab õpilase ja aineõpetaja kriitiliseks muutunud suhtlemist, vajadusel kaasab lapsevanemad ja spetsialistid või aitab suhelda politseiga.
  Sotsiaalpedagoogi pädevuses on kokku kutsuda ümarlaud, mis keskendub konkreetse lapse abistamisele kõigi teemaga seotud inimeste ühistöös.

 • Töö iseloom

  Sotsiaalpedagoogi töö on reeglina põhitöö ning sotsiaalpedagoog on palgatöötaja. Töö toimub enamasti siseruumides, ükski päev pole päris sarnane eelmisega.

 • Töötulemus

  Sotsiaalpedagoogi töö tulemuseks on lahendatud probleem(id) – õpilane saab taas jätkata õppetööga.

 • Töökeskkond

  Sotsiaalpedagoogi töökohaks võib olla kool või lasteaed, turvakodu, nõustamiskeskus või vangla.
  Tal on asutuses oma kabinet, kuid tööd võib jaguda ka teistesse paikadesse nii asutuses kui ka väljaspool.
  Kui töökohas tekib olukord, mis viib õpilase haiglasse või politseisse, võib samuti olla just sotsiaalpedagoog see, kes teda saadab ja abistab.

  Koostöös lastekaitsespetsialisti või klassijuhatajaga võib sotsiaalpedagoog külastada ka õpilase kodu – näiteks kui on vaja teada saada, miks õpilane koolist puudub.
  Sotsiaalpedagoogi lepingus on kirjas tavaline tööaeg, praktikas aga tuleb selles teha korrektiive – näiteks olla valmis lapsevanematega suhtlema ajal, mil nemad tööl pole.

  Osa tööajast möödub arvuti juures, osa suheldes. Suhelda tuleb nii õpilaste kui ka õpetajatega, teiste spetsialistide ja lapsevanematega. Hea sotsiaalpedagoog leiab alati aega ka erialaseks enesetäiendamiseks.
  Sotsiaalpedagoogi peamised töövahendid on kaasaegsed info- ja kommunikatsioonivahendid, pedagoogilised materjalid (sh kirjandus) ning erivahendid ja -materjalid vastavalt sihtgrupile.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Sotsiaalpedagoogi töös on olulised kohanemisvõime, järjekindlus, pingetaluvus ja empaatia.
  Sotsiaalpedagoogi tööst mõtleval noorel võiks olla suur soov aidata neid lapsi, kel on mingil põhjusel raskem õppida ning mõista ühiskonnas toimivaid protsesse ja nende mõju õpilastele.
  Väga tähtis on oskus näha maailma teiste inimeste silmade läbi ning olla valmis otsima lahendusi ja kompromisse, mitte peale suruda üht ja enese arvates parimat lahendust.
  Sotsiaalpedagoog peab tööpäeva sees olema valmis kiiresti oma plaane ümber muutma ning tegelema esmalt kõige kiirema teemaga – seepärast on seda tööd teha raske, kui eelistatakse kindlalt oma päevakava järgimist.

  Sotsiaalpedagoog peab olema meisterlik suhtleja, samas tundma hästi reegleid ja norme ning olema valmis töötama arvutil.
  Oluline on osata ka iseennast juhtida, et abivajajate probleemid sotsiaalpedagoogi läbi ei põletaks.
  Ehkki töö võib eeldada küllalt suurt liikuvust, on võimalik tööd kohandada nii, et seda saab teha ka liikumispuudega inimene.

 • Haridus ja väljaõpe

  Sotsiaalpedagoogil on kõrgharidus ja/või magistrikraad sotsiaalpedagoogikas.
  Õppekeskkonnas kasutatava keele oskus on vähemalt B2, lisaks tuleks osata üht võõrkeelt vähemalt B1 tasandil.

 • Töövõimalused

  Vajadus sotsiaalpedagoogide järele on Eestis suur ning neid on vaja kõigis piirkondades. Regiooniti võivad õpilaste probleemid olla küllalt erinevad
  Suuremates linnades on võimalik saada täistöökoht ühte asutusse, väiksemates kohtades on võimalik luua täiskoormus mitme asutuse baasil.

 • Sissetulek, soodustused

  Kui õpetajad on reeglina riigipalgal ning võivad saada kohalikult omavalitsuselt lisatasu, siis sotsiaalpedagoogi palgamaksjaks on kohalik omavalitsus. Seega võivad palgad Eesti erinevates osades olla erinevad, sõltudes kohaliku omavalitsuse võimalustest.
  Soodustuseks on 56-päevane suvepuhkus, sest haridusasutused on suvel puhkusel.

 • Karjääritee

  Eestis on sotsiaalpedagoogil 2 kutsestandardit – sotsiaalpedagoog 6 ja sotsiaalpedagoog 7. Taseme tõustes ja kogemuste lisandudes on võimalik välja töötada metoodikat, õpetada teisi sotsiaalpedagooge ning avaldada erialaseid artikleid.

 • Lisateave

 • Lähedased ametid

  Koolipsühholoog. Koolipsühholoogi põhitöö on õpilaste abistamine nende suhtlemise, käitumise, õppimise ning emotsionaalsete probleemide puhul. Edukal psühholoogil peab olema tugev empaatiavõime ja soov probleeme mõista. ...

  Loe täpsemalt »

  lastekaitsespetsialist