Soojusseadmete käitajad

Prindi Soojusseadmete käitajad
 • Olulised momendid

  • Soojusseadmete käitajad on eelkõige tehnilised oskustöölised ja ka insenerid, kes hooldavad ja juhivad näiteks soojust varustavaid süsteeme ning katlamaju.
  • Soojusseadmete käitajate töö on vajalik soojuse ja elektrienergia tootmiseks.
  • Soojusseadmete käitajatele jagub tööd ka tulevikus, sest elektrit ja soojust läheb Eestis alati tarvis.
 • Töö iseloom

  Soojusseadmete käitajad on tehnilised töötajad, kelle ülesanne on hoida töös ja hooldada erinevaid soojusseadmeid. Soojusseadmete abil toodavad nad soojust, edastavad ja jaotavad seda või muundavad selle elektrienergiaks.

  Soojusseadmete käitajad on vajalikud hoonete energiavarustuses, energeetikatööstuses ja nüüdisaegses põllumajanduses. Suurem osa Eesti elektrist tuleb soojuselektrijaamadest, kus põlevkivi või biokütuse põletamisel tekkiv soojus muundatakse elektrienergiaks.

  Käitamine tähendab seadmete igapäevast ja nõuetekohast töös hoidmist. Üldisemalt saab töös soojusseadmetega esile tuua kolm suunda:

  • seadmete juhtimine ja nende töö jälgimine;
  • seadmete hooldamine ja nende korrasoleku jälgimine;
  • töö korraldamine ja teiste juhendamine.

  Soojusseadmete juhtimine on käitajate põhiülesanne. Nad peavad tagama, et iga seade töötab ettenähtud viisil. Näiteks peavad nad juhtima vett liigutavate pumpade ja õhku suunavate ventilaatorite tööd. Samuti peavad nad kütust kateldele ette andma ja arvestama seadmete energiakulu. Nüüdisaegsed soojusseadmed on enamasti automaatsed, arvutiga juhitavad ning töötavad pideva kohapealse järelevalveta.

  Teine osa käitajate tööst on seotud seadmete tehnilise korrasolekuga. Nad peavad kontrollima masinate korrashoidu ja tuvastama võimalikke rikkeid. Käitajad peavad leidma viise, kuidas rikkeid kõrvaldada, ning tegema pisemaid remonditöid.

  Kõrgemal ametikohal olevad käitajad tagavad töökoha ohutuse ja juhendavad teisi käitajaid. Samuti osalevad nad tehniliste dokumentide koostamisel.

  Soojusseadmeid on erinevaid ning käitajad on tavaliselt spetsialiseerunud mõnele kindlale seadmele.

  Katelseadme käitajad jälgivad katla tööd. Katla kütmise abil toodavad nad kõrge rõhuga auru või kuuma vett, mis juhitakse edasi järgmisse seadmesse. Näiteks võib aur liikuda läbi turbiinide, mis panevad tööle elektrit tootva generaatori.

  Turbiine hoiavad töös tavaliselt turbiiniseadmete käitajad. Elektrit toodavad aga plokioperaatorid, kes jälgivad energiaplokkide tööd.

  Soojusvõrkude operaatorid töötavad soojusvõrkudega, kus nad ostavad, müüvad ja jaotavad soojusenergiat. Soojusvõrgu abil köetakse näiteks kaugküttega elamurajoone. Operaatorite ülesanne on jälgida, et soojusvõrgu näitarvud vastavad juhendile.

  Soojusseadmete käitaja töö sobib sulle, kui huvitud tehnikast ja reaalainetest, sulle meeldib ise seadmeid seadistada, oled kiire reageerimise ja hea tervisega.

 • Töökeskkond

  Soojusseadmete käitajad töötavad üldiselt siseruumides. Olenevalt ülesannetest võib neil ette tulla ka välitöid ja töötamist kõrgustes. Töö eeldab nii vaimset kui ka füüsilist pingutust.

  Samuti võivad soojusseadmete käitajad töötada tavapärasest ohtlikumas keskkonnas, kus esineb müra, vibratsioon ja kõrge temperatuur. Käitajad võivad lisaks kokku puutuda kütuste, gaaside, tahma ja kuumade pindadega. Ohutu töö eeldab soojusseadmete käitajatele ohutusnõuete täitmist ning kaitsevahendite kandmist.

  Soojusseadmete käitajate peamised töövahendid on soojusseadmed, näiteks katlad, tööstusahjud, jahutus- ja turbiinseadmed. Lisaks peavad nad kasutama erinevaid töö- ja mõõteriistu.

  Olenevalt töökohast võib põhitöövahend olla ka arvuti. Nüüdisaegsetes katlamajades juhivad seadmeid arvutid. Sel juhul peavad soojusseadmete käitajad ise masinate juures käima harvem ning nad saavad seadmeid jälgida arvutist.

  Soojusseadmete käitajad töötavad tavaliselt vahetustega. Nad peavad tööd tegema ka öösel, nädalavahetustel ja pühade ajal.

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Soojusseadmete käitajate töös tuleb teada järgmist:

  • tunda soojustehnikat, elektroonikat ja mehaanikat;
  • tunda soojusseadmeid ja nende tööd;
  • osata soojusseadmeid juhtida, hooldada ja kontrollida;
  • tunda elektrienergia tootmist ja energiamajandust;
  • osata käsitseda ja tundma erinevaid kütuseid;
  • tunda veega seotud protsesse soojusseadmetes;
  • osata käituda häire või ohu korral.

  Juhtival kohal töötavad soojusseadmete käitajad peavad lisaks oskama teiste tööd juhtida. Neil on tähtis ka hea suhtlemisoskus.

  Lisaks peavad soojusseadmete käitajad oskama kasutada tehnilisi dokumente ja tundma tööohutusnõudeid.

  Soojusseadmete käitajatele tulevad kasuks järgmised isikuomadused:

  • huvi tehnika ja seadmete vastu;
  • kiire reageerimisvõime ja hea koordinatsioon;
  • kiirus ja loogiline mõtlemine;
  • kõrguse ja töörutiini talumine;
  • vastutusvõime ja koostöövalmidus.

  Lisaks peab soojusseadmete käitajatel olema hea tervis ning pädevustunnistus vastava soojusseadmega töötamiseks.

  Töötamiseks nõutakse ka kutsetunnistust. Nõuded on kirjas soojusseadmete käitajate kutsestandardis.

 • Haridus ja väljaõpe

  Soojusseadmete käitajad vajavad töötamiseks vähemalt soojustehnika kutseharidust, millele lisandub kutsealane ettevalmistus kindla seadmega töötamiseks. Keerulisemate seadmete käitamine eeldab tehnikaalast kõrgharidust või täiendusõpet.

  Enamasti koolitavad ettevõtted konkreetsetel seadmetel töötamiseks ise oma töötajad välja. Väljaõppe kestus oleneb tööst ja soovitud kutsetasemest.

  Lisaks võib soojustehnika- või energeetikaharidust saada kutse- ja kõrgkoolist.

  Otsi sobivaid koole kutsekoolide andmebaasist või Rajaleidja kõrgkoolide andmebaasist.

  Üldhariduskoolis tasub tulevasel soojusseadmete käitajal tähelepanu pöörata eelkõige füüsikale, keemiale ja matemaatikale. Kasuks tulevad ka võõrkeelte, geograafia ja majanduse õppimine.

  Soojusseadmete käitajatele korraldab Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing erialaseid täienduskoolitusi kaugküttetorustike paigaldamise teemal.

 • Töövõimalused

  Soojusseadmete käitajad töötavad soojuse ja elektrienergia tootmise, soojus­varustus­süsteemide, kütusemajanduse ning keskkonnakaitse ettevõtetes. Tavalisemad töökohad on soojuselektri- ja koostootmisjaamad, katlamajad ning soojusvõrgud.

  Soojusseadmete käitajad on üldjuhul palgatöötajad mõnes ettevõttes. Võimalik on teha ka oma ettevõte, mis tegeleb soojusseadmete paigaldamise või tootmisega.

  Soojust tootvad ettevõtted asuvad üle kogu Eesti. Neist suurimad tegutsevad suurlinnade läheduses. Suurimad soojuselektrijaamad asuvad Ida-Virumaal.

  Erialased karjäärivõimalused on soojusseadmete käitajatel erinevad. Pika töökogemusega võivad käitajad saada suurema vastutusega ametikoha. Kõrghariduse omandamise järel võivad nad tööd saada inseneri või projekteerijana mõnes energeetika- või ehitusettevõttes. Lisaks on võimalik teha teadustööd või saada ülikooli õppejõuks.

  Elektri ja sooja tootmine on Eestis tähtis valdkond, kus jagub tööd ka tulevikus. Ilma energiata ei toimiks Eesti majandus ning linnad jääksid talviti külmaks. Seega jagub energeetika valdkonnas alati tööd nii tehnilistele töölistele kui ka eriala spetsialistidele.

 • Sissetulek, soodustused

  Tavaliselt töötavad soojusseadmete käitajad graafiku alusel ja saavad tunnitasu. Palga suurus oleneb töökohast ja ametist.

  Olenevalt ettevõttest võivad soojusseadmete käitajate soodustuste hulka kuuluda näiteks tasuta transport tööle ja koju.

 • Lisateave

  Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing ühendab energeetikavaldkonnas tegutsevaid ettevõtteid ja korraldab erialaseid täienduskoolitusi.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. aastal koostöös Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühinguga.

 • Lähedased ametid

  Keemiaprotsesside operaator. Keemiaprotsesside operaator töötab keemiatööstuses (tarbe- ja tööstuskeemia, värvi- ja lakitööstus, paberi- ja tselluloositööstus jm) ning tema põhiülesanne on tagada keemiliste tootmisprotsesside j...

  Loe täpsemalt »

  Elektrik. Elektrik on oskustööline, kes teeb kõiki elektritöid kaablite paigaldusest seadmete remondini. Elektrik võib töötada erinevates ettevõtetes, näiteks kaupluses, laeval või elektrijaamas. Elektrikukutse taga...

  Loe täpsemalt »

  Külmutusseadmete tehnik

  Veetöötluse operaator. Veetöötluse operaatori ülesanne on jälgida puhastusprotsessi vee- või reoveetöötlusjaamas ning hooldada ja reguleerida vastavaid seadmeid. Veetöötluse operaator puutub kokku kemikaalidega, mistõttu on täht...

  Loe täpsemalt »