• Olulised momendid

  • Soojusenergeetikainseneril on juhtiv roll ettevõtete ja kodumajapidamiste energiaga varustamisel.
  • Tegemist on mitmekesise tööga alates soojusenergiaseadmete projekteerimisest kuni nende hoolduseni.
  • Soojusenergeetika käsitleb soojus- ja elektrienergia tootmist.
 • Töö iseloom

  Soojusenergeetika tegeleb soojuse ülekandega. Lähtudes vajadusest kas parandatakse soojuse ülekannet, et suurendada kasutegurit, või vähendatakse seda, et saavutada energia kokkuhoidu. Valdkonda kuuluvad ka külmatehnika-seadmed, mis kannavad soojust ära.

  Üldistatult võib öelda, et soojusenergeetikainseneri töö on kasutada olemasolevaid ressursse võimalikult paremini. Ta uurib vastavaid seadmeid, muudab neid efektiivsemaks ning arendab uusi tehnoloogiaid. Tema ülesanne on osata muundada kütuses peituv ning looduse pakutav energia (põlevkivi, biomass, tuul, päike, vesi) soojuseks ja elektriks.

  Soojusenergeetikud üle maailma tegelevad selliste soojusjõu seadmetega, mis töötavad nii
  fossiilsetel kütustel, taastuvenergial kui ka tuumaenergial.

  Soojusenergeetikainsener projekteerib, toodab, paigaldab ja hooldab soojusenergiaseadmeid (nt küttesüsteeme). Samuti võib ta anda energiasäästu konsultatsioone.

  Töös võib eristada kolme suunda:
  • töö soojustehnoloogia seadmetega;
  • töö energiamuundamise alal;
  • soojusmajandus ja kütused.

 • Töökeskkond

  Soojusenergeetikainsenerid töötavad nii büroos kui ka väliobjektidel. Eriti ohtlike allikatega töölõikudel tuleb juhinduda tööohutuse ja valdkonna ohutuse nõuetest.

  Soojusenergeetikainsener kasutab töös peale tavapärase kontoritehnika (arvutid,
  kommunikatsiooniseadmed jms) ja -tarkvara (tekstitöötlus, tabelarvutus, internetisuhtlus jms) spetsiaalseid arvutusprogramme ja töövahendeid ning mõõtetehnikat.

   

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Soojusenergeetikainseneri mõtlemisviis peab olema keskkonnahoidlik ning säästvat arengut toetav.
  Kuna sel erialal on head võimalused ettevõtlusega tegelemiseks, läheb tarvis majandus- ja ettevõtlusteadmisi.
  Vaja läheb loovust, iseseisvust, otsustamisjulgust, analüüsivõimet, täpsust, vastutustunnet, suhtlemis- ja koostöövalmidust. Projekteerimisel ja ka muude ülesannete täitmisel on vaja head ruumilist kujutlusvõimet. Kuna tööülesanded (ja ka tööpaigad) võivad vahelduda, tuleb olla hea kohanemisvõimega.

  Vajalikud teadmised hõlmavad üldinsenerlikke ja soojusvaldkonna teadmisi.
  Soojusenergiaseadmete, soojusvõrkude ja -süsteemide projekteerimise, ehitamise ning käitamisega seotud toimingud nõuavad õigusaktide tundmist ja järgimist. Tunda tuleb ohutusnõudeid, kuna osa töölõike on eriti ohtlikud.

  Teatud töökohtadel on inseneril vaja töökohale esitatud nõuete kohast kutsetunnistust. Võimalik on taotleda diplomeeritud või volitatud soojusenergeetikainseneri kutset.

 • Haridus ja väljaõpe

  Koole, kus saab õppida soojusenergeetika eriala, leiab kõrgkoolide õppekavade andmebaasist.
  Üldhariduskoolis peaks tulevane soojusenergeetikainsener süvenenumalt õppima füüsikat ja matemaatikat.

 • Töövõimalused

  Võimalusi töötamiseks on mitmeid: Eesti Energia ja selle allasutused, soojuse ja elektri koostootmisjaamad, kaugküttevõrgud ja katlamajad, soojus- ja energiavarustust projekteerivad asutused, energiaalase konsultatsiooni firmad. Tegutseda saab ka väiksema soojusenergeetikaga seotud ettevõtte omaniku, juhi või insenerina või töötada soojuspumpade ja kliimaseadmete firmas.

  Enamlevinud ametinimetused: soojustehnikainsener, elektrienergia tootmise insener, soojusautomaatikainsener, režiimi dispetšer, energiasüsteemide peaspetsialist, elektrijaama juht, energeetikainsener, energiaplokkide peaspetsialist, juhataja, peainsener, insener, projekteerija, projektijuht, objektijuht, ehitusjuht, konsultant, ekspert, arendusjuht,
  osakonnajuhataja, teadur, juhtivteadur jm.

  Energia tootmise turul on soojusenergeetikainseneril head võimalused luua oma ettevõte.
  Soojusenergeetikainsener võib pärast süvendatud erialaseid õpinguid ja doktorikraadi kaitsmist olla hinnatud spetsialist teaduses.

 • Sissetulek, soodustused

  Kuna tööturul on soojusenergeetika spetsialistidest suur puudus, värvatakse üliõpilasi sageli tööle juba koolipingist. Palgatase ületab tugevasti Eesti keskmist.

 • Lisateave

  Eesti Soojustehnikainseneride Selts (ESTIS) ühendab soojusenergeetika ja soojustehnika valdkonnas tegutsevaid insenere ja teadureid ning õppeasutuste soojustehnika eriala õppejõude ja üliõpilasi.

  Fotod Eesti Energia fotoarhiivist.

  Ametikirjeldus on loodud 2013. a koostöös Narva elektrijaamade spetsialistidega. Konsultandid Aksel Ers (personalijuht), Rain Veinjärv (arendusjuht)