Saetööstuse liinioperatoorid

Prindi
 • Olulised momendid

  • Tänapäeva saetööstuses kasutatakse arvuti abil juhitavaid seadmeid.
  • aetööstuse operaatorid peavad tundma puitmaterjali, masinaid ja neid juhtivaid arvutiprogramme.
  • See töö sobib eelkõige tehnikahuvilistele inimestele.
 • Töö iseloom

  Saetööstus on tööstusharu, mis toodab saematerjali. Saetööstus kasutab toorainena palke ehk ümarpuitu. Toodanguks on saetud ja/või hööveldatud ja/või immutatud materjal, mida omakorda kasutatakse toormena edasisel töötlemisel.

  Saeliini operaator juhib palkide lahtilõikamist saematerjaliks. Töö toimub arvutiga juhitavatel masinatel. Operaator määrab saekava, käivitab ja häälestab liini. Edasi jälgib ta tööd alates palkide sissevõtust kuni saematerjali sortimiseni. Operaator jälgib seadmete korrasolekut ja seda, et toodang oleks nõutud kvaliteediga. Saeliini operaatori tööülesannete hulka võib kuuluda ka saemasina tehnohoole ja remont.

  Saematerjalide sorteerimisliini operaator on oskustööline, kes sordib nii kuivatatud kui ka kuivatamata saematerjali kvaliteedi- ja dimensiooniklassidesse ning salvestab sortimisandmed. Selleks tööks kasutab ta saeveski või järeltöötlemisettevõtte sortimisliini juhtimisseadmeid. Operaator jälgib lahtilõikusseadmetelt sorditava materjali kvaliteeti ja sortimisliini korrasolekut ning vajaduse korral kõrvaldab tõrked. Saematerjale tuleb tavaliselt sortida kasutuspõhiselt (höövelmaterjal, liimpuit vmt) või tugevuspõhiselt (eri tugevusklassid) või visuaalsete omaduste järgi (voodrilauad, mööblikomponendid jms).

  Saematerjalide järeltöötlemisliini operaator on oskustööline, kelle tööülesanded on saematerjalide kalibreerimine, optimeerimine, sõrmjätkamine, hööveldamine ja/või liimimine. Operaator seadistab puidupinke ja liine materjali profiili ja mõõtmete järgi, teeb neil pinkidel tööoperatsioone ning loeb tööjooniseid. Puitu järeltöödeldakse lõikeinstrumentidega.

 • Töökeskkond

  Saetööstuses on olemas palgiladu, palgisortimisliin, saemehhanismid (raam-, ketas-, lintsaag, seimer jt) ja hakkurid.

  Operaatoriruumi töökeskkond on tavaliselt selline, et lisaisikukaitsevahendeid seal kasutada pole vaja.

  Masinaruumi mürafooni vähendamiseks on töötajatel isikukaitsevahendid (kõrvaklapid, -tropid). Jälgida tuleb, et riietuses ei oleks selliseid detaile, mis võivad masina vahele jääda. Käes peavad olema töökindad ja jalas libisemiskindla tallaga jalatsid, kui sisenetakse masinaruumi.

  Saetööstuses töötajad peavad tundma ja järgima tööohutusnõudeid, oskama anda esmaabi endale ning teistele.

  Tavaliselt toimub töö saetööstuses vahetustega.

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Täpsus, tähelepanelikkus ja keskendumine on saeveski töötajale vajalikud omadused.

  Tunda tuleb ajameid ja nende tööpõhimõtteid puidutöötlemisettevõtete eri sõlmedes.

  Saeliini operaatori töö nõuab head toorme kvaliteedi ning saematerjalide liigi ja kvaliteedi tundmist, töökeskkonnanõuete täitmist, pingetaluvust, täpsust, tähelepanelikkust, kiiret reageerimisvõimet. Tal peavad olema põhjalikud teadmised saetööstuse tehnoloogiast (tootmisliinide ülesehitus, tehnoloogiliste sõlmede ehitus, sõlmede töö sünkroonsus jne). Toodete kvaliteedi määramiseks peab operaator teadma puidurikete tekkepõhjusi, samuti tuleb tunda palkide mõõdustikku ja kvaliteediklasse.

  Kuna tänapäevased tootmisliinid on arvutijuhitavad, peab operaator oskama kasutada tootmisliinide tööarvutite programme ning teadma, kuidas liiguvad andmed ja käsklused infosüsteemis.

  Saeliini operaatori kutsenõuded on toodud kutsestandardis Saeliini operaator II.

  Saematerjalide sorteerimisliini operaator peab teadma sortimisliinide juhtimis- ja tööseadmeid ning oskama sisestada sortimisandmeid arvutisse. Ta peab oskama kõrvaldada tõrkeid, mis liinil tekivad.

  Saematerjalide sorteerimisliini operaatori kutsenõuded on toodud kutsestandardis Saematerjalide sorteerimisliini operaator II. Kutse andmise eeldus on vähemalt põhiharidus, kutsestandardile vastav kutsekoolitus või vähemalt ühe aasta pikkune töökogemus saeveskis või järeltöötlemisettevõttes.

  Saematerjalide järeltöötlemisliini operaatori II kutse andmise eeldus on vähemalt põhiharidus, kutsestandardile vastav kutsekoolitus või vähemalt ühe aasta pikkune töökogemus saematerjalide järeltöötlemisliini operaatori ametikohal.

  Järeltöötlemisliini operaator peab tundma järeltöötlusel toodetavaid puittooteid ja nende kasutusvaldkondi, liimimistehnoloogiaid, höövelpinke ja hööveldamistehnoloogiat, sõrmjätkamist. Järeltöötlemisliini operaator peab teadma, millist liiki lõikeinstrumenti millise tööoperatsiooni puhul kasutada, kuidas peavad olema seadistatud lõikehambad, et ei tekiks praaki.

  Saematerjalide järeltöötlemisliini operaatori töö nõuab toorme ja toodangu kvaliteedi ning toodetavate materjalide kasutusvaldkonna tundmist, töökeskkonnanõuete täitmist, pingetaluvust, täpsust ning tähelepanelikkust.

  See töö sobib eelkõige tehnikahuvilistele inimestele.

 • Haridus ja väljaõpe

  Saematerjalide tehnoloogiat ja saetööstusseadmete alusteadmisi saab omandada puidu­töötlemiserialasid õpetavates kutseõppeasutustes. Õpe toimub nii kesk- kui põhihariduse baasil. Vaata õppimisvõimalusi kutsehariduse andmebaasist.

  Puidutöötlemise tehnoloogias õpetatakse puiduteadust, puidukuivatamist, puitmaterjalide tehnoloogiat, mööblitoodete konstrueerimist, arvutiõpetust, lõiketehnoloogiat, metallide tehnoloogiat, puidukuivatite projekteerimist, saematerjalide tehnoloogiat ning saetööstusseadmeid.

  Saetööstuse operaator omandab teadmised puittoorme ressurssidest ja nende kasutamisest, saetööstuses kasutatavatest ümarmaterjali liikidest ja kvaliteedist, saetööstuse toodangust, saematerjali kvaliteeti mõjutavatest puiduriketest, sortimisest, saekavade koostamise alustest, saematerjalide kuivatamisest, hööveldamisest, sõrmjätkamisest, liimimisest, viimistlemisest, ajamitest, nüüdisaegsetest lõikeinstrumentidest, keskkonnajuhtimisest.

  Praktika läbitakse ettevõtetes.

  Õppeainetest võiks üldhariduskooli õpingute ajal eritähelepanu pöörata füüsikale, matemaatikale, joonestamisele, samuti peaks meeldima mehhanismidega töötamine. Töö- ja tehnoloogiaõpetus peaks toetama huvi puiduvaldkonna vastu.

 • Töövõimalused

  Töövõimalused on mitmekesised. Saetööstuses töötavad erinevad liinioperaatorid ning saetööstused on tänapäeval tõhusamad, masinatöö osatähtsus on suurenenud ja käsitsitöö vähenenud. Enamikku liine juhitakse suuremal või vähemal määral arvutiga.

  Eesti saetööstus on väga heal tehnoloogilisel tasemel ja seetõttu vajab ka hea väljaõppega spetsialiste.

 • Sissetulek, soodustused

  Saetööstuse töötaja on väljaõppega spetsialist, kelle töötasu vastab spetsialisti tasemele.

 • Lisateave

  Kutset andev organisatsioon on Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit.

  Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit on metsa- ja puidutööstusega seotud ettevõtteid ühendav vabatahtlik organisatsioon. Liidu töö peaeesmärk on parandada Eesti metsa- ja puidutööstussektori konkurentsivõimet ning aidata puitu laialdasemalt kasutada.

  Kutsealakirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu spetsialistidega.

 • Lähedased ametid

  Puidutööpingi operaator