Sadamatöötajad

Prindi Sadamatöötajad
 • Olulised momendid

  • Sadamatöötajad teenindavad laevaliine, kauba- ja kalalaevu, võtavad vastu jäätmeid, varustavad laevu joogivee, toidu ja elektrienergiaga, teenindavad reisijaid ning harrastus­meresõitjaid.
  • Sadamatöötajana töötamise eelduseks on vähemalt keskharidus ja eriväljaõpe vastavalt sadamatöötaja ametile.
  • Paljude sadamatöötajate koolitus ja tööle asumise nõuded on väga täpselt Eesti seadustega ja rahvusvaheliste õigusallikatega reguleeritud.
 • Töö iseloom

  Sadamatöötajate töö on kaubalaevade lastimine ja lossimine, reisilaevadele mineku ja nendelt tuleku, laevaremondi või harrastusliku laevasõidu korraldamine. Sadamas teenindatakse laevaliine, kauba- ja kalalaevu, võetakse vastu jäätmeid, varustatakse laevu joogivee, toidu ja elektrienergiaga, teenindatakse reisijaid ja harrastus­meresõitjaid.

  Sadamatöötajad võivad töötada:

  • sadamat valdavas ettevõttes; igas sadamas on sadama omanik ettevõte, kes korraldab sadama tegevust tervikuna.
  • ettevõttes, kes pakub sadamateenuseid ja nendega kaasnevaid teenuseid (operaator-, ekspedeerimisfirmad jm).

  Sadamat valdavates ettevõtetes töötavad:

  • sadamakaptenid, kelle ülesanne on korraldada sadamas ohutu veeliiklus ja veesõidukite ohutu seismine. Nad võivad korraldada ohutut laevaliiklust ühes või ka mitmes tööpiirkonnaks määratud sadamas.
  • kai- ehk kaldamadrused, kelle ülesanne on laevu haalata ehk aidata laeva sildumisel sildumisotsad kinnitada ja laeva väljumisel kinnitusotsad ära anda. Väiksemates sadamates võib laevade haalamine kuuluda ka dokkerite töö­kohustuste hulka. Samuti teevad nad mitmesuguseid abitöid kaidel.
  • sadama valveinspektorid (ehk sadama abikaptenid), kes korraldavad laevaliiklust ja jälgivad laevade ohutut seismist sadamas. Nad hoiavad silma peal tööohutusnõuete täitmisel, tööriiete kasutamisel ja kaitehnika korras­olekul.

  Sadamateenuseid pakkuvates firmades töötavad dokkerid, talmanid, sürveierid, stividorid, supervaiserid, superkargod ja tehnoloogid, liiniagendid, sadamalootsid jt.

  • Lootsid on kohalikku veeala hästi tundvad laevajuhid, kes on kapteni nõuandjad laeva juhtimisel sadamasse sisse- ja sealt väljasõidul. Loots on spetsialiseerunud ühele kindlale sadamale või piirkonnale, tunneb põhjalikult selle veeala ja sissesõiduteed ning aitab laevadel seda piirkonda läbida.
  • Sadamatööliste ehk dokkerite (sadamalaadurite, vedukite, kraanade jm juht) põhilised tööülesanded on kaup ohutult ja rikkumata laevalt maha või laevale laadida. Samuti teevad nad laadimistöid sadama ladudes, raudteevagunites, autoveokites jne.
  • Talmanite ehk kaubalugejate tööülesanded on laaditava kauba kontrollimine, et see vastaks veose dokumentidele ja laadimiseeskirjadele – et kogus oleks õige ning kaup rikkumata.
  • Stividorid ehk töödejuhatajad peavad tagama kauba lastimiseks vajalikud tingimused. Nad korraldavad ja juhivad laevade laadimist-lossimist sadamas laeva lastiplaani järgi, mis kirjeldab konkreetse laevaga veetavaid kaupu ning mille koostab stividor koostöös kauba vedajaga enne kauba laadimist.
  • Tehnoloogide ülesanne on välja töötada protseduur, kuidas kaupa kõige paremini laevadele laadida. Ta jälgib laadimist ja lossimist ning otsib võimalusi selle tõhustamiseks.
  • Sürveierid on tehnilised eksperdid, kes kontrollivad laeva tehnilist seisundit ja varustust, lasti kohasust mereveoks, selle kahjustusi, riknemist, paigutust ning kinnitust laeval.
  • Laeva ja -liiniagendid on laevade ja laevafirmade esindajad sadamas. Nad broneerivad laevale kaikoha sadamas, tellivad vajaduse korral lootsi, jälgivad ja korraldavad koos stividoriga laadimis- ja lossimistöid. Samuti tellivad laevale kütust, vett, toiduvarusid ja muud laevavarustust. Nende täpsemad tööülesanded olenevad aga konkreetsest laevaliinist ja sellest, mida laevaga veetakse. Nende tööülesanded on ka reisilaeva korral piletite, kaubalaevas kaubale koha broneerimine ning check in.

  Väiksemates sadamates võidakse ühel ametikohal töötavale inimesele anda eri sadama­töötajate ülesandeid, näiteks täidab dokker ka kaimadruse rolli.

 • Töökeskkond

  Sadamatöötajate töökeskkond oleneb suuresti ametikohast. Nad võivad töötada väljas, laeval, ladudes, terminalides ja kontoriruumides.

  Sadamatöötajate tööaeg on 40 tundi nädalas. Kuna kliendid vajavad teenindamist kogu ööpäeva, tuleb sadamatöötajatel töötada vahetustes. See tähendab, et tuleb arvestada vajadusega töötada ka puhkepäevadel ja riigipühadel, olenevalt töögraafikust.

  Enamiku sadamatöötajate töös (talman, dokker, stividor) tuleb arvestada ka tööga õhtusel ja öisel ajal ning rasketes ilmastikuoludes. Vajalik on regulaarne tervise­kontroll. Madalama astme dokkeritelt nõutakse füüsilist koormustaluvust, et raskuste tõstmisega toime tulla. Laeva- ja liiniagendid peavad olema valmis töötama 24 tundi ööpäevas sel ajal, kui laev on sadamas.

  Tööriietus on tööandja poolt ette nähtud nendel ametikohtadel, kus tuleb töötada välitingimustes ning mis nõuavad eririietust ja -varustust. Ühtset töövormi kõigile sadamatöötajatele ei ole.

  Sadamatöötajad kasutavad eri töövahendeid: sadama laadimismehhanismid ja eriveokid, käsitõstevahendid, kaupade kinnitusvahendid. Väga tähtsad on töökaitsevahendid.

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Igal sadamatöötajal peavad olema algteadmised majandusest ja logistikast, oma töövaldkonnast ning Eesti merendusseadustest.

  • Dokker peab tundma üldist sadamategevust, laadimismasinaid, veoste liigitust ja nende omadusi, laadimistöid ning veoste troppimist. Samuti tuleb tunda laevade lastiruume, laadimisseadmeid, laevade sildumisega seotud tegevust. Lisaks on nõutav kuni kümnetonnise kandejõuga autolaadurite ja elektriajamiga laadimismasinate juhtimise oskus, tehnikajuhtimistunnistus ning autojuhiluba (vähemalt B-kategooria).

  • Talmani põhioskused on veoste vastuvõtmine ja üleandmine. Ta peab tundma sadamat, lao­majanduse aluseid, laadimismasinaid, eri veoste omadusi ning nende mõju veo-, hoidmis- ja ümberlaadimistingimustele. Talman on asjatundja veoste kaalumises ja nende koguse kaudses määramises, veoste transpordidokumentide ja eri veoseliikidest tuleneva tehnoloogia ning seadmete valiku alal.
  • Sadamakapten peabtundma veeliiklusohutuse ning sadamateenuste korraldamise põhimõtteid (kauba peale- ja mahalaadimine, veesõidukite remondi, turismi- ja veeteenuste ning jäätmekäitluse korraldamine jms).

  Sadamakapteni kvalifikatsiooninõuete ja atesteerimise tingimused on kehtestatud sadamaseadusega ning sadamakapteniks saamise otsustab Veeteede Ameti atesteerimiskomisjon.

  • Sadamalootsina töötamiseks peab olema laeva kapteni või vanemtüürimehe meresõidudiplom. Loots peab olema kursis navigatsiooniohutuse ja keskkonnareostuse vältimise eeskirjadega; teadma sadama piirkonna madalikke, tuletorne, poisid, kaldamärke ja muid tegureid, mis mõjutavad laeva juhtimist; suutma kasutada navigatsiooni- ja sidevahendeid.

  Sadamatöötajatel on olenevalt töökohast vaja läbida esmaabi ja veestpäästmise kursus.

  Sadamatöötaja ametis on tähtsad suhtlemisoskus, arvutioskus ning vene ja inglise keele valdamine.

  Sadamatöötaja ametit valides on vaja head tervist (dokkerite ja haalajate korral ka head füüsilist ettevalmistust), koostöövõimet, püsivust ning täpsust. Kindlasti peavad sadamatöötajad tundma töökeskkonna ja tuleohutuse põhitõdesid, valdama esmaabi- ja päästevõtteid ning oskama kasutada rahvusvahelisi merenduse standardväljendeid.

  Täpsemad kutseoskusnõuded on kirjas järgmistes sadamatöötajate kutsestandardites:

 • Haridus ja väljaõpe

  Sadamatöö eeldus on vähemalt keskharidus. Sadamatöötajad õpetatakse välja töökohal, kursustel, kutseõppeasutustes või kõrgkoolides. Sadamakaptenitel peab olema ka erialane kutse- või kõrgharidus merenduses või laevanduses.

  Otsi sobivat õppimisvõimalust Rajaleidja kõrgkoolide andmebaasist ja kutsehariduse portaalist.

  Nüüdisajal pööratakse suurt tähelepanu ka täiendusõppele, mis võib toimuda töökohal, kursustel, kutseõppeasutustes või kõrgkoolides.

  Noortel, kellele pakub huvi tulevikus töötada sadamas, tuleks üldhariduskoolis suuremat tähelepanu pöörata matemaatikale, füüsikale, arvutiõpetusele, inglise ja vene keelele.

 • Töövõimalused

  Väljavaated tööd leida on head, sest merevedude osatähtsus Euroopa Liidus suureneb ja kaubalaevastik kasvab kiiresti.

  Noorte esmane töö leidmise võimalus on näidata kooli tööpraktikal oma teadmisi, oskusi ja vastutustundlikku töössesuhtumist – see võib viia hilisema tööpakkumiseni praktikafirmalt.

  Põhilised töökohad on sadamad ning nendes ladustamise, laevaagendi ja ekspedeerimisteenuseid pakkuvad firmad, transpordilogistika ja konteinervedude vahendusega tegelevad firmad, Veeteede Amet, Piirivalveamet ja teised avaliku sektori ametkonnad ning üha rohkem suvisel navigatsiooniajal ka huvilaevandus.

  Lootsi ja sadamakaptenina võivad töötada vaid kutselised laevajuhid.

 • Sissetulek, soodustused

  Töötasu oleneb nii ettevõttest kui ka ametikohast sadamas. Sadamatöötajate sissetulek võib olla põhipalk, tunnitasu või ka tulemustasu.

  Soodustustena võidakse pakkuda toitlustust, puhkeruume, eririietust, täiendusõpet.

 • Lisateave

  Sadamatöötajatele lähedasi ameteid on transpordi­-, laevaehitus- ja lao-, logistika- ning ekspedeerimisfirmades jm.

  Lootsidele ja sadamakaptenitele lähedaste ametiülesannetega on tüürimehed, laevajuhid, kaugsõidukaptenid ja teised kõrgastme sadamatöötajad.

  Sadamatöötajate tegevust reguleerivad õigusaktid:

  - sadamaseadus ja meresõiduohutuse seadus

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Sadamate Liiduga.

 • Lähedased ametid

  Laevajuht

  Tüürimees

  Kaugsõidukapten