• Olulised momendid

  • Süsteemiadministraatori ülesandeks on administreerida info- ja kommunikatsioonitehnoloogia süsteemide komponente, et tagada arvutisüsteemide töökindlus ja kasutatavus.

  • Ametinimetuse alternatiividena on kasutusel: serveri administraator, veebiserveri administraator, infosüsteemi administraator, infosüsteemi insener, aplikatsioonispetsialist.

  • Süsteemiadministraatori baasharidust saab omandada nii kutse- rakendus- kui ka kõrgharidusena.

  • Töö võib sobida ka puudega inimesele, kui ettevõttes on vastavad tingimused loodud.

  • Süsteemiadministraatori ametikoha töötasu sõltub spetsialiseerumisest ja töökogemusest, kuid keskmine töötasu on võrreldav Eesti keskmise palgaga või jääb üle selle.

 • Töö iseloom

  Süsteemiadministraatori töö on vajalik nii uute süsteemide loomisel kui ka olemasolevate korras hoidmisel. Süsteemiadministraatori töö aitab tagada, et arvutisüsteemide erinevad kihid (riistvara, tooted, serverid) püsiksid koos ja oleksid omavahelises kooskõlas. Varustus ja programmid vajavad igapäevaseks toimimiseks järjekindlat haldamist (uuenduste paigaldamist, turvaaukude ennetamist jne), mille eest süsteemiadministraator hoolitsema peab.

  Olenevalt töökohast võivad tööülesanded ka erineda – nt tarkvara kui toote müügiga tegelevates ettevõtetes on süsteemiadministraatori üheks ülesandeks ka virtuaalserverite ülesseadmine ja haldamine, siis väiksemates ettevõtetes võib süsteemiadministraator toetada firmasisest infosüsteemide toimimist.

  Peamised tööülesanded:

  • Installeerida operatsioonisüsteeme, vajalikku tarkvara ning aplikatsioone (nt uue arvutipargi loomisel)
  • Konfigureerida ja värskendada IKT süsteeme, sh võrgusüsteeme
  • Administreerida igapäevaseid operatsioone arvutisüsteemide ja teenuste toimimiseks
  • Monitoorida arvutisüsteeme ja aplikatsioone kaugmeetodil ja vajadusel parandada ettetulevaid süsteemi tõrkeid
  • Tagada infosüsteemide turvalisus, varundamine ja ühilduvus teiste süsteemidega
  • Dokumenteerida oma tööprotsessi, tagamaks töö järjekindlus
  • Vajadusel pakkuda kasutajatuge ja konsultatsiooni
  • Igapäevaste tööülesannete automatiseerimine

 • Töötulemus

  Süsteemiadministraatori töö täidab eesmärki, kui erinevad infosüsteemide põhikihid: riistvara, operatsioonisüsteemid, virtuaalmasinad, tarkavara ja aplikatsioonid töötavad omavahelises kooskõlas. Süsteemiadministraator hoiab neid silmaga nähtamatuid aluskihte koos, et kasutajal oleks võimalik terviklikku süsteemi tõrgeteta ja turvaliselt kasutada. Oluline on ka see, et süsteemid ei vananeks ning uuendused töötaksid laitmatult.

 • Töökeskkond

  Süsteemiadministraatori töö pakub erinevad võimalusi ning vaheldusrikkust. Töö koosneb nii iseseisvast kui ka meeskonnatööst, nt tuleb suhelda ka erinevate osapooltega (klientide, meeskonnaliikmetega), osaleda koosolekutel ning külastada vajadusel ka erinevaid objekte.

  Suuremates ettevõtetes võib süsteemiadministraator töötada infrastruktuuri rajamise meeskondades koos andmebaasiadministraatorite, tehniliste projektide inseneride, võrguspetsialistide, tehnikute jt. Sõltuvalt ettevõttesisesest töökorraldusest, võib süsteemiadministraatori tööaeg olla korraldatud paindlikult. Süsteemiadministraatori töö on mitmekesine, kuna erinevatele probleemidele on võimalik läheneda erineva nurga alt.

  Kasutusel olevates tehnoloogiates toimib pidev areng, kogu aeg on võimalus kaasa mõelda ja ka ise uusi lahendusi välja pakkuda.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Erialased pädevused

  • IT-baasteadmised ja arusaamine IT-süsteemide tööst
  • Teadmised operatsioonisüsteemidest
  • Teadmised arvutisüsteemide infrastruktuurist
  • Teadmised riistavara toimimisest
  • Teadmised infoturbest
  • Baasteadmised programmeerimisest
  • Matemaatiline analüüsivõime
  • Tehniline taiplikus
  • Oskus silmas pidada ettevõtte ärilisi eesmärke

  Mõtlemisoskused

  • Süsteemne mõtlemine
  • Järeldusvõime ja loogiline mõtlemine
  • Lahendustele orienteeritud mõtteviis
  • Detailitäpsus
  • Oskus näha suurt pilti

  Emotsionaalsed soodumused ja suhtlemisoskused

  • Suhtlemisoskus
  • Püsivus
  • Hea pingetaluvus
  • Koostööoskus
  • Selge eneseväljendamine

 • Haridus ja väljaõpe

  Süsteemiadministraatori tööks vajalikku haridust saab omandada näiteks:

  • Tallinna Polütehnikumis, IT-süsteemide nooremspetsialisti erialal (kutsekeskharidusõpe), vt http://www.tptlive.ee/erialad/
  • Rakvere Ametikoolis, IT süsteemide spetsialisti õppekaval (kutseharidus), vt http://www.rak.ee/kutsekeskharidusope-pohihariduse-baasil/
  • Tallinna Tehnikaülikoolis, IT süsteemide administreerimise õppekaval (bakalaureuseõpe), vt http://www.ttu.ee/sisseastujale

 • Töövõimalused

  Süsteemiadministraatori töö on perspektiivikas valik, sest alati on midagi teha nii olemasolevate süsteemide töös hoidmiseks ja parendamiseks kui ka uute arendamiseks.

  Võimalus on töötada nii väiksemates IT-firmades, pakkudes klientidele süsteemihaldamise teenust, kui ka suurettevõtetes, kus tuleb palju ka ise uusi süsteeme välja mõelda ja luua. Töö keerukusaste sõltub alati inimese enda taustast ja varasemast töökogemusest.

 • Karjääritee

  Süsteemiadministraatori rollist on võimalik liikuda edasi ka näiteks järgmistele ametikohtadele:

  • Võrguadministraator
  • Andmebaasiadministraator
  • Süsteemiarendaja
  • Tiimijuht
  • IT-juht

 • Lisateave

  Loe ka süsteemiadministraatori persoonilugu
  Tee läbi süsteemiadministraatori test
  Loe Startit.ee veebis täiendavat infot IT hariduse ja võimaluste kohta

  Kirjeldus on koostatud 2016. a Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, SA Innove, Psience OÜ ja PR Strategies OÜ koostöös. Ametikirjeldused on koostatud Euroopa Sotsiaalfondi toel.