• Olulised momendid

  • Reisiteenindajad teenindavad lennuki, laeva või muu liiklusvahendiga reisijaid, turismirühmi ja ekskursioonidel osalevaid turiste.
  • Reisiteenindaja töö eeldab laia silmaringi ja avatud olekut.
  • Sage kohamuutus ja ebaregulaarne tööaeg nõuavad reisiteenindajatelt head füüsilist ettevalmistust, kohanemisvõimet ning vastupidavust. Tihti tuleb pikemat aega kodust eemal viibida, teinekord isegi nädalaid.
  • Reisiteenindajana töötamiseks on vajalik vähemalt keskharidus või selle järgne kutseharidus.
 • Töö iseloom

  Reisiteenindajad teenindavad lennuki, laeva või muu liiklusvahendiga reisijaid, turismirühmi, ekskursioonidel osalevaid sise- ja välisturiste.

  Reisiteenindajad teenindavad reisijaid kavandatud marsruudi täitmisel ja annavad vastused riiki või piirkonda puudutavatele küsimustele, nagu vaatamisväärsused, kliima, kombed, majutus, söök, transport jms. Nende kohustus on tagada reisijate mugavus ja turvalisus, serveerida söök ja jook, anda vajalikku või soovitud teavet ning vastata reisiga seotud küsimustele, saata üksikisikuid või rühmi huviväärsuste vaatamisel või ekskursioonidel, kirjeldada huvipakkuvaid objekte ning osutada muid giiditeenuseid. Ülesannete hulka võib kuuluda ka teiste töötajate juhendamine.

  Reisiteenindajateks võivad olla:

  • reisisaatjad, kes saadavad turiste reisikorraldaja ettenähtud marsruudil. Nende ülesanne on tagada reisipaketti kuuluvate teenuste osutamine (nt toitlustamine), vastutada programmi õigeaegse ja kvaliteetse täitmise eest, jagada marsruudiga seotud infot, osutada meditsiinilist esmaabi ning tagada klientide heaolu ja turvalisus. Kui grupp viiakse väljapoole Eesti Vabariigi piire, siis on tegemist rahvusvahelise reisisaatjaga. Rahvusvahelisel reisisaatjal ei ole õigust juhtida ekskursiooni piirkonnas, kus on võimalik tellida kohaliku atestatsiooni läbinud giide. Reisisaatja ülesanne ei ole tavaliselt huviväärsusi tutvustada;
  • giidid, kelle peamine tööülesanne on tutvustada välis- ja siseturistidele kokkulepitud marsruudil huviväärsusi. Giidide põhitöö on suhtlemine inimestega. Lisaks lihtsale saatmisülesandele annab giid teavet teele jäävate objektide kohta: kirjeldab huvipakkuvaid kohti, annab infot muuseumi ja näituste väljapanekute kohta. Giid erineb reisisaatjast selle poolest, et ta juhib ekskursiooni kindlas piirkonnas (linn, regioon) või muuseumis. Reisisaatjad aga hoolitsevad turistigrupi eest linnade ja piirkondade vahelisel alal;
  • retkejuhid ehk loodusgiidid on looduse tundjad, kes pakuvad klientidele looduses viibimisega seotud elamusi. Nende töö on tutvustada looduse vaatamisväärsusi ja looduskaitsealasid. Lisaks tuleb neil korraldada matkajate toitlustus, puhkepausid jms;
  • stjuardessid/stjuuardid ehk lennusaatjad tegelevad küll reisijate teenindusega, kuid nende põhitöökohustus on reisijate ohutuse tagamine õhus ja maal. Nende töö­ülesanded on lennureisijate vajaduste ja mugavuste ning turvalisuse eest hoolitsemine, teabejagamine, einete serveerimine ja abistamine kogu reisi vältel. Laevadel reisijate teenindamisega seotud töötajaid võidakse samuti nimetada stjuardessideks/stjuuarditeks.
 • Töökeskkond

  Reisisaatjatel on olenevalt transpordivahendist eri töökeskkond. Reisisaatjad ja giidid teevad oma tööd nii bussides kui ka välistingimustes ekskursioone tehes. Stjuardessid/stjuuardid töötavad lennujaamades, lennukites või laevadel. Retkejuhtide töö möödub enamasti looduses viibides. Välistingimustes töötamine on otseses sõltuvuses ilmastikust.

  Reisiteenindajate tööle on iseloomulikud sage kohamuutus ja ebaregulaarne tööaeg. Nii tuleb vastavalt töögraafikule sageli tööpostil olla ka öisel ajal ja puhkepäevadel. Tihti tuleb pikemat aega kodust eemal viibida, teinekord isegi nädalaid. Harjuda tuleb tundidepikkuste sõitudega. Kohalikel reisiteenindajatel tuleb aga leppida sellega, et sarnase marsruudi tõttu tuleb neil päevast päeva uutele gruppidele ühte ja sama juttu rääkida.

  Giididel, kes töötavad oma kodumaal või -linnas, oleneb tööaeg ekskursioonide ja turismi­rühmade päevaplaanist: on päevi, kus tuleb teha mitu ekskursiooni, on ka päevi, mis on giiditööst priid. Kui giid on grupi saatja välismaal või võõras linnas, tuleb tal tööülesandeid täita 24 tundi ööpäevas.

  Reisiteenindaja töö on suure vastutuse ning vaimse ja füüsilise koormuse tõttu pingeline. Samas tuleb väsimusest hoolimata jääda reipaks ja sõbralikuks ning säilitada rahu ka kõige keerulisemates olukordades.

  Teenindustöötajatena peavad reisiteenindajad olema head suhtlejad. Valmis tuleb olla ka hädaolukordadeks. Seetõttu peavad reisiteenindajad olema kohanemis- ja otsustusvõimelised.

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Reisiteenindajana pead:

  • tundma klienditeenindust;
  • oskama kasutada turismiterminoloogiat;
  • teadma turismimajanduse aluseid, turismi ja teiste majandusharude seoseid;
  • tundma Eesti turismisihtkohta ning välisriigi loodust, ajalugu, kultuuri ja päevakajalisi sündmusi;
  • tundma reisisaatmise põhimõtteid;
  • valdama võõrkeeli kõrgtasemel;
  • tundma säästva turismi arenguprogramme ja kehtivaid seadusi.

  Sage kohamuutus ning ebaregulaarne tööaeg nõuavad reisiteenindajatelt head füüsilist ette­valmistust, kohanemisvõimet ja vastupidavust.

  Reisiteenindajatele tulevad kasuks järgmised eeldused ja isiku­omadused: korrektne välimus, esinduslikkus, selge ja kõlav hääl, hea diktsioon, hea kuulmine, loogiline mõtlemine, üldistus- ja kontsentreerumisvõime, keeleline võimekus, hea mälu, kaardilugemisoskus, arenenud otsustus- ja vastutusvõime (nt eri- ja ohuolukordades), suhtlemisvalmidus, sõbralikkus, positiivsus, koostöö- ja orienteerumisvõime.

  Reisiteenindajate täpsemad kutseoskusnõuded on kirjas järgmistes kutsestandardites:

 • Haridus ja väljaõpe

  Reisiteenindajana töötamise eeldus on keskharidus. Kasuks tuleb omandatud kutse- või rakenduskõrgharidus turismi valdkonnas.

  Otsi sobivat õppimisvõimalust Rajaleidja kõrgkoolide andmebaasist ja kutsehariduse veebilehelt.

  Reisiteenindajate väljaõpe toimub tavaliselt ettevõttes kohapeal või vastavatel kursustel.

  Reisiteenindajana töötamiseks on üldhariduskooli õppeainetest vaja pöörata tähelepanu ajaloole, geograafiale, emakeelele ja võõrkeeltele.

 • Töövõimalused

  Reisiteenindajad leiavad tööd turismi-, reisi-, bussi-, lennu-, rongi- ja laevafirmades. Retkejuhile pakuvad tööd loodus- ja maaturismiettevõtted, loodusharidus- ja looduskeskused, noorteringid, huvikeskused, õppe­asutused jms. Paljud giidid ja retkejuhid töötavad iseseisvate ettevõtjatena.

  Eesti turism toetub suures osas väliskülalistele, kuid samuti on viimastel aastatel hoogustunud siseturism. Peamine turismimagnet on Tallinn, kuhu on koondunud suur osa turismimajanduse ettevõtetest. Aasta-aastalt on aga suurenenud huvi ka teiste piirkondade vastu, millele on kaasa aidanud majutus- ja teiste teenindusettevõtete lisandumine. Turismi­teenuste pakkumisega on kasvanud ka töötajate arv. Prognooside kohaselt kasvab ka järgnevatel aastatel turismisektoris turumaht, kuid arengutempo jääb varasemast aeglasemaks. Eesti elanike sissetulekute kasvu tõttu on oodata nii siseturismi kui ka välisreiside arvu kasvu. Pakkumise suurenemisel kasvab vajadus lisatööjõu järele.

  Stjuardessid/stjuuardid leiavad tööd ka teiste riikide lennufirmades.

  Giidide töövõimalused suurenevad, kui atestatsiooni ja paariaastase töökogemuse järel taotleda kutsetunnistust. Kutsetunnistus näitab töötaja asjatundlikkust.

 • Sissetulek, soodustused

  Turismiettevõtted tasustavad oma töötajaid põhiliselt põhi- ja tulemuspalga süsteemi järgi. Ettevõtjana ehk vabakutselisena töötava giidi, retkejuhi töötasu oleneb suuresti lepingute arvust ja tehtud tööst.

 • Lisateave

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Giidide Liiduga.

 • Lähedased ametid

  Reisikorraldaja. Reisikorraldaja töötab reisibüroos või reisikorraldusettevõttes, kus ta korraldab või vahendab klientidele reise. Teenindus- ja müügioskused on reisikorraldaja edukuse alus. Reisikorraldaja töö on täpne...

  Loe täpsemalt »