Reisibüroo töötajad

Prindi
 • Olulised momendid

  • Reisibüroo töötajad annavad klientidele nõu reisi ettevalmistamisel ning koostavad reisipakkumisi ja -plaane.
  • Reisivaldkonna töö on huvitav ja mitmekesine ning ühtlasi teadmisterohke ja infomahukas.
  • Vaja on põhjalikke teadmisi klienditeenindusest.
  • Välispartneritega suhtlemiseks on vaja osata võõrkeeli.
 • Töö iseloom

  Reisibüroo töötajad korraldavad nii rühma- kui ka erareise ja vahendavad teiste reisikorraldusettevõtete korraldatavaid reise. Nad koostavad reisipakette, müüvad reisipileteid, broneerivad kohad hotellis. Vajaduse korral vormistatakse kliendile viisa ja reisikindlustus. Töö juurde kuuluvad tegelemine reisi­tingimuste küsimustega, reisi tellimise ja tühistamise korraldamine ning klientidele nende õiguste, kohustuste ja vastutuse selgitamine.

  Reisibüroos töötavadreisiettevõtte juht, reisikorraldaja ja reisikonsultant.

  Reisiettevõtte juhid:

  • kavandavad, juhivad ja esindavad reisibüroo tegevust;
  • vastutavad selle eest, et kõik tööülesanded täidetakse;
  • motiveerivad ja kontrollivad ülesannete täitmist töötajate poolt;
  • koostavad vajalikud aruanded büroo tegevuse kohta;
  • jälgivad büroo rahaseisu ja eelarvest kinnipidamist.

  Reisikorraldajad tegelevad põhiliselt:

  • reisipakettide koostamisega. Selleks tuleb selgitada erinevate sihtrühmade reisivajadused, koguda teavet, sõlmida lepingud reisipartneritega (nt hotellid, lennu-, laeva-, bussifirma), töötada välja paketi tingimused;
  • reisi ostu-müügi vormistamisega;
  • reisidokumentide (sh kindlustus ja lennujaamamaksud) ettevalmistamise, süstematiseerimise ja arhiveerimisega;
  • kliendibaasi loomise ja haldamisega, vajalike turundus- ja müügiettevalmistustega;
  • arvete koostamisega;
  • firmasisese arvestuse pidamisega.

  Reisikonsultantide tööülesanne on reisiteenuste müümine klientidele. Selleks tuleb selgitada kliendi vajadused, anda teavet (nt sõidu kuupäevad, ilm sihtkohas jpm), nõustada (nt kas tuleb vaktsineerida), selgitada kliendi õigused ja kohustused. Kliendi ostetud teenuse kohta vormistatakse müügidokumendid. Paketireiside puhul valmistab reisikonsultant enne reisi toimumist ette reisidokumendid (nt hotellivautšerid, lennupiletid, kindlustus) ning hoolitseb selle eest, et kliendid oma dokumendid õigel ajal kätte saavad.

  Ettevõttes tuleb reisikonsultantidel lisaks pidada müügiarvestust ning koguda, süstematiseerida ja edastada infot pakutavate toodete-teenuste kohta.

  Reisibüroo töötaja töö eeldab vahetut suhtlemist koostööpartnerite ja ostjatega.

 • Töökeskkond

  Reisibüroo töötajate töökoht on bürooruumid. Kuna tegemist on klienditeenindusega, peab töökeskkond olema puhas, õhutatud, hea valgustuse, ventilatsiooni ja temperatuuriga ning mõjuma nii töötajale kui ka klientidele meeldivalt ja turvaliselt.

  Peamised töövahendid on arvuti, sidepidamisvahendid, bürootehnika, kontoritarbed.

  Tööaeg oleneb ettevõttest ja klientide hulgast. Osa reisibüroosid (näiteks kaubakeskustes) töötavad ka nädalavahetustel ning osa on oma klientidele kättesaadavad isegi ööpäev läbi.

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Reisibüroo töötaja teadmised ja oskused peavad olema põhjalikud kolmes valdkonnas:

  • klienditeenindus ja psühholoogia, eriti kliendi vajaduste selgitamine ja kuulamisoskus;
  • turismindusteadmised pakutavate toodete, sihtkohamaa, reisipaketi koostamise ja eelarve tegemise kohta;
  • arvuti tundmine, sh piletibroneerimissüsteemide ja interneti kasutamine, tekstitöötlus ja tabelarvutus.

  Lisaks peab reisibüroo töötaja tundma valdkonna seadusi. Kutseeksami nõuete hulka kuulub ka kõrgtasemel eesti keele ja vähemalt kahe võõrkeele valdamine.

  Klienditeenindajana peab reisibürootöötaja olema hea suhtleja ning kohanemis- ja otsustusvõimeline. Kliendid on erinevad ja seetõttu ka erinevate probleemidega. Iga olukord ja iga klient nõuab individuaalset lähenemist, samuti kultuurierinevuste mõistmist ja arvestamist. Vajalikud eeldused on tähele­panelikkus, paindlikkus, analüüsivõime, kiire taip, matemaatiline võimekus, loovus, hea mälu ja lai silmaring. Reisidokumentide vormistamine nõuab ka korrektsust ja täpsust.

  Reisiettevõtte juhile tulevad kasuks ka iseseisvus, otsustusvõime, kehtestavus, suuline ja kirjalik väljendus- ning planeerimisoskus, töötajate motiveerimise oskus, võime hinnata vahendeid ja juhtida protsesse, tulemusele orienteeritus ja paindlikkus.

  Tööga kaasnev materiaalne vastutus eeldab ausust ja kohusetunnet. Töö paremale sujumisele aitavad kaasa läbirääkimisoskus, kannatlikkus, meeldiv ja viisakas käitumine ning suuline väljendus­oskus. Töö eeldab pidevat enesetäiendamist.

  Reisibüroo töötajate kutsenõuded on kinnitatud kutsestandardites Reisikonsultant tase 4, Vanemreisikonsultant tase 5, Reisikorraldaja III.

  Neil, keda huvitab turismindus ja kes soovivad leida tööd reisibüroos, tuleb üldhariduskoolis enam tähelepanu pöörata geograafiale, matemaatikale, ajaloole, eesti keelele ja võõrkeeltele.

 • Haridus ja väljaõpe

  Reisibüroos töötamiseks on vajalik vähemalt kutsekeskharidus. Väljaõpet saab omandada turismi­korralduse õppekaval. Kutsealase väljaõppe taotlejal peab olema keskharidus. Kõrgemat erialast väljaõpet saab omandada rakenduskõrgkoolis.

  Uuri õppimisvõimaluste kohta kõrgkoolis ja kutsekoolis.

  Klienditeenindajad peavad olema psühholoogiliselt tugevad, et tulla toime ka raskete klientidega ning hooajaliste kõrgperioodidega. Tähtis on hoiduda stressist, et teenindada klienti sõbralikult ja käsitleda tema vajadusi individuaalselt. Suurt rõhku tuleks juba õpingute ajal pöörata psühholoogilisele ette­valmistusele. Läbilöögivõimelisemad on need, kel on vajalikud isikuomadused ning kes suudavad kogemuste ja pideva enesetäiendamise tulemusena täita tööülesandeid asjatundlikult.

 • Töövõimalused

  Reisibüroo töötajate töökohaks võivad olla reisibürood, reisikorraldusettevõtted, hotellid või teised turismifirmad.

  Enamikus sektori ettevõtetes on üsna vähe töötajaid. Statistikaameti andmetel töötab reisibüroodes ja reise korraldavates firmades alla poolesaja töötaja. Enamik reisibüroosid asub Tallinnas.

  Eesti turismimajandus toetub suuresti väliskülalistele, kuid ka siseturism on viimastel aastatel hoogustunud. Peamine turismimagnet on Tallinn, kuhu on koondunud suur osa turismimajanduse ettevõtteid. Aasta-aastalt on aga tõusnud huvi ka teiste piirkondade vastu, millele on kaasa aidanud majutus- ja teiste teenindusettevõtete lisandumine. Reisibürood töötavad järjest enam välja Eesti reisipakette, mis on mõeldud nii eestlastele kui ka välisturistidele.

  Karjääritee turisminduse valdkonnas võib kulgeda reisikonsultandist reisibüroo juhini. Samuti võib reisibüroo töötaja olla osa aastast sihtkohamaal reisiesindaja. See eeldab põhjalikku enesetäiendamist vastava maa kultuuri, ajaloo ja ka keele osas.

  Tööleasumisel eeldavad turismiettevõtted kandidaatidelt sobivat väljaõpet ja töökogemust. Tööotsijal peab olema täpne ettekujutus pakutava töö sisust, samuti võime hinnata realistlikult oma võimeid, oskusi ja palgasoovi.

 • Sissetulek, soodustused

  Töötajate palk koosneb põhi- ja tulemuspalgast. Tulemustasu arvutamise viisi töötab üldjuhul välja reisibüroo ise. Vähem on levinud ainult põhipalga maksmine.

  Turismisektoris töötavate inimeste põhipalgaga kaasnevad boonused: lisatasu aktiivsel hooajal, ületunnitasu, tasuta reisid, käibeprotsent, mobiiltelefonikulude hüvitamine, firmade korraldatud üritused ja täienduskoolitused.

 • Lisateave

  Piirkondlikult on loodud Põhja-Eestis kolm, Lääne-Eestis kolm ja Lõuna-Eestis üheksa maakondlikku turismiorganisatsiooni. Lõuna-Eestis ühendab kuue maakonna maavalitsusi, kohalikke omavalitsusi ja ettevõtjaid sihtasutus Lõuna-Eesti Turism.

  Eesti Turismifirmade Liit (ETFL) ühendab reisibüroosid ja turismifirmasid, samuti kaasliikmetena turismiga tegelevaid transpordifirmasid, turismiorganisatsioone, hotelle, kindlustus­­- ning välismaa turismifirmasid. Liidu tegevussuunad on valdkonnateabe kogumine ja jagamine, koolituste korraldamine ja liikmete nõustamine turismiküsimustes. Aidatakse luua uusi ärikontakte ja kujundada turismiettevõtete mainet.

  Liit on ka kutset andev organ reisikonsultantidele ja -korraldajatele.

  MTÜ Reisibüroode Liit ühendab väikese ja keskmise suurusega reisibüroosid, et täiendada ametioskusi ning parandada tööeetikat, samuti kaitsta reisiettevõtjate ühishuve ja kasvatada turismitöötajate hulgas ühtekuuluvustunnet.

  Eestis tegutsevate reisibüroode kohta leiad teavet NETI:/Äri/Turism/Reisibürood.

  Kutsealakirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Estraveli spetsialistidega.

 • Lähedased ametid

  Giid. Giid tutvustab vaatamisväärsusi ja muid huviobjekte. Giiditööle on iseloomulik ebaregulaarne tööaeg, ka puhkepäevadel on vaja tööpostil olla. Vajalik on võõrkeeleoskus, üks võõrkeel pea...

  Loe täpsemalt »