Rätsepad, modelleerijad, õmblusmeistrid ja -tehnoloogid

Prindi
 • Olulised momendid

  • Rätsepad, modelleerijad, õmblusmeistrid ja -tehnoloogid osalevad tekstiilitoodete ning rõivaste valmistamises.
  • Kui rätsepad ja modelleerijad annavad panuse reaalses tootmises, siis õmblusmeistrid ja ‑tehnoloogid pigem juhivad ja kontrollivad töökorraldust.
  • Rätsepad, modelleerijad, õmblusmeistrid ja -tehnoloogid töötavad enamasti masstööstustes, vastutades oma kindla töölõigu eest.
 • Töö iseloom

  Rätsepad, modelleerijad, õmblusmeistrid ja -tehnoloogid töötavad tekstiilitoodete ning rõivaste valmistamise valdkonnas. Kui ateljees õmbleb üks inimene tavaliselt valmistatava rõivaeseme algusest lõpuni valmis, sh teeb lõiked, juurdelõikamise ja õmblustööd, siis masstööstustes on igal töötajal rõiva valmimises kindel töölõik.

  Tekstiilitoodete ja rõivaste valmistamise valdkonna ametid:

  • Rätsep valmistab kerg- ja ülerõivaid ning tunneb rõivaste valmistamist tervikuna. Rätsepa ülesanne ongi tihti täiesti uue rõivaeseme õmblemine tellija soovi järgi. Rätsepad töötavad ateljees või masinõmblejatena masstootmises.
  • Šabloonide valmistaja ja juurdelõikaja valmistab ette tekstiilist või nahast šabloonid ning lõikab vastavad detailid välja rõivaste, kinnaste ja mitmesuguste toodete tootmiseks. Nende ülesanne on joonestada šabloonid ja need välja lõigata, et valmistada nende järgi ülikonnad, kostüümid, päevasärgid, pluusid, kindad, kübarad, mütsid ning teised rõivatooted. Masstootmises töötav šabloonivalmistaja teeb paigutused arvuti­programmiga, juurdelõikus toimub automaatlõikuritega või käsitsi juurdelõikusseadmetel juurdelõikajate poolt.
  • Modelleerija valmistab vastavalt moejoonisele lõiked, mille järgi ta lõikab toote ning kontrollib ja koordineerib selle valmistamist. Masstootmises nimetatakse neid ka konstruktoriteks, tehniliseks disaineriteks, ateljees juurdelõikajateks. Modelleerijad võivad spetsialiseeruda ka nahk- ja karusnahktoodete modelleerimisele.
  • Õmblusmeister töötab tekstiili-, rõiva- ja nahktoodete tootmise või muus õmblemisega tegelevas ettevõttes. Tema põhitöö on korraldada ja jälgida töötajate tööd ning tagada etteantud ülesannete kvaliteetne ja tähtajaline täitmine. Õmblusmeistri tööülesannete hulka kuulub kavandamine, töötajate juhendamine ning neile otstarbekate töövõtete õpetamine. Õmblusmeister peab tundma tehnoloogilist protsessi, õmblustehnoloogiat, tekstiilmaterjale, kvaliteedikontrolli meetodeid ja tööuurimise põhimõtteid ning oskama kasutada tööks vajalikke seadmeid ja masinaid. Lisaks vastutab õmblusmeister ettevõtte eesmärkide täitmise eest.
  • Õmblustehnoloog ehk rõivaala korraldaja töötab tekstiili-, rõiva-, nahktoodete tootmise või muus õmblemisega tegelevas ettevõttes. Tema põhitöö on tootmise tõhus korraldamine ettenähtud tehnoloogia järgi ning etteantud ülesannete kvaliteetne ja tähtajaline täitmine. Õmblustehnoloogi tööülesannete hulka kuuluvad tootmisprotsesside projekteerimine ja nende struktuuri kavandamine, tootmise efektiivsuse analüüs, sh töökorraldus ja -uurimine. Vajalik on teabe vahendamine eri töökohtade (allüksuste) vahel.
 • Töökeskkond

  Rätsep töötab peamiselt ateljees, moemajas, teatri õmbluskojas, rõivakaupluses, käsitööettevõttes või masstootmises tootearenduses.

  Õmblusvaldkonna töökeskkond on enamasti puhas, piisava valgustuse, hea ventilatsiooni ja ettenähtud sisetemperatuuriga. Samas võivad kasutatavad materjalid eraldada tekstiilitolmu, mis võib tekitada allergiat.

  Rätsepa põhilised töövahendid on õmblusmasin, tekstiilmaterjal ja erinevad abivahendid, näiteks käärid, niidid ning nööbid.

  Tekstiili-, rõiva- ja nahktoodete tootmises või teistes õmblusettevõtetes tuleneb õmblustehnoloogi koormus tellimuste mahust, valmistatavate toodete keerukusest. Töö nõuab eriharidust ja inimene peab olema hea pingetaluvusega.

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Tekstiilitoodete ja rõivaste valmistamise valdkonna töötajate eeliseks on sõrmede osavus, liigutuste kiirus, täpsus, loovus, huvi moekunsti, materjalide ja moetrendide vastu ning vormi-, stiili- ja värvitaju.

  Rätsep peab valdama lisaks õmblustehnikaid, tundma kuumniiske töötlemise võtteid töö eri etappidel, valmistama toote prooviks ette ning tegema proovijärgseid parandusi.

  Modelleerija tegeleb otseselt klientidega (võtab mõõdud, kooskõlastab tegumoe ja teeb proove), mistõttu tema töö nõuab väga head suhtlemis- ja teenindusvalmidust, viisakat ning taktitundelist käitumist. Ta tunneb toote valmistamist tervikuna, valdab eri õmblustehnikaid ning oskab kasutada töövahendeid, seadmeid ja masinaid eesmärgipäraselt.

  Õmblusmeistri kutse eeldab iseseisvat ja kiiret otsustusvõimet, väga head organiseerimisvõimet, tulemusele orienteeritust, inimeste ja materiaalsete vahendite juhtimise oskust.

  Õmblustehnoloog peab tundma tehnoloogilist protsessi, õmblustehnoloogiat, tööuurimist, materjale, tootmisvahendeid, seadmeid ja masinaid. Ta peab tundma ja oskama rakendada kvaliteedijuhtimise meetodeid ning põhimõtteid, valdkonda reguleerivaid standardeid ja õigusakte. Tehnoloogiliste uuendustega kaasaskäimiseks tuleb end pidevalt täiendada. Vajalikud on inimeste ja materiaalsete vahendite juhtimise oskus, tulemusele orienteeritus ja paindlikkus. Edukas töötamine kutsealal eeldab iseseisvat ja kiiret otsustus- ning väga head organiseerimisvõimet.

  Antud ametite kutseoskusnõuded on kinnitatud Kutsekoja õmblusmeistri ja õmblustehnoloogi, modelleerija ning rätsepa kutsestandardites.

 • Haridus ja väljaõpe

  Tekstiilitoodete ja rõivaste valmistamise oskusi saab omandada kutsekoolis. Otsi sobivat kooli kutsehariduse andmebaasist. Materjalitehnoloogia eriala on võimalik omandada ülikoolis, otsi sobivat kooli Rajaleidja kõrgkoolide andmebaasist.

  Koolinoortel, kellele pakub huvi töötada tulevikus rätsepa, modelleerija, õmblusmeistri ja -tehnoloogi erialal, tuleb üldhariduskoolis suuremat tähelepanu pöörata käsitööle, kunstiõpetusele ja teistele ilumeelt ning käelist osavust arendavatele tegevustele.

 • Töövõimalused

  Rätsepad, modelleerijad, õmblusmeistrid ja -tehnoloogid töötavad põhiliselt rõivatööstuses – õmblusettevõtetes, ateljeedes, aga ka suurtes kaubakeskustes rõivakauba osakondades. Õmblusmeistrid leiavad tööd ka muudes tekstiiliettevõtetes.

 • Sissetulek, soodustused

  Masstootmises töötavale tekstiilitoodete ja rõivaste valmistajale makstakse palka põhiliselt tükitöö alusel, levinud on ka süsteem põhipalk + tulemustasu. Kõige levinum palgalisa on ületunnitööst saadud tasu. Tulemustasu makstakse kvaliteedi, oskuste ja normide täitmise eest.

 • Lisateave

  Rätsepatööle lähedased ametid on õmbleja ja käsitöömeister. Modelleerijale lähedane amet on nahatöötleja. Õmblusmeistrile ja -tehnoloogile lähedased ametid on tekstiili- ning õmblusala ostu-müügispetsialistid.

  Kutsekvalifikatsiooni andev organ on Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös AS-iga Sangar.

 • Lähedased ametid

  Nahakunstnik

  Käsitöömeister

  Tekstiili- ning õmblusala ostu-müügispetsialistid

  Õmbleja. Õmbleja liidab masinate ja seadmete abil tekstiilist detailid täielikult või osaliselt kokku. Töökeskkond võib olla tavalisest mürarikkam ja õmblusmasinatest tekkinud soojuse tõttu kõrgema temperatuurig...

  Loe täpsemalt »