• Olulised momendid

  • Raamatukoguhoidja vastutab raamatukogu süsteemse toimimise eest – laenutab ja tellib erinevaid väljaandeid, suhtleb klientidega ning hoolitseb raamatute säilimise ja hõlpsalt leitavuse eest.
  • Raamatukoguhoidja töötab väga harivas keskkonnas, kirjanduse ja kultuuri keskel.
  • Raamatukoguhoidja töö eeldab haridust, täpsust ja põhjalikkust.
 • Töö iseloom

  Enamasti laenutab raamatukoguhoidja koju ja kohapeal lugemiseks erinevaid väljaandeid, nt raamatuid, ajalehti ja ajakirju, ning abistab vajaliku teabe leidmisel.

  Raamatukoguhoidja ülesanded on ka veel:

  • väljaannete tellimine raamatukogu kasutajale;
  • teabe ja väljaannete süsteemne paigutamine, et suur hulk infot oleks kergesti leitav;
  • teavikukogu (raamatud, ajakirjad, ajalehed jms) korrashoidmine ja säilitamine;
  • lugejate koolitamine raamatukogu kõigi teatmevarade kasutamise teemal.

  Tehnika arengu tõttu on raamatukogu töötaja tänapäevasemad ülesanded seotud turunduse, mainekujunduse, projektijuhtimise ning valmidusega siduda e-arenguga tekkivad võimalused kiiresti raamatukogu kõigi tegevusvaldkondadega.

  Viimasel ajal on suurt tähelepanu pööratud e-raamatukogunduse arendamisele ja e-teenustele, kultuuripärandi digiteerimisele jms. Eesti raamatukogude peamine tähelepanu on suunatud raamatukogude elektronkeskkonna arendamisele, et olla kättesaadav igal pool.

 • Töökeskkond

  Raamatukoguhoidja töötab siseruumides, näiteks lugemissaalides ja hoidlates. Tänapäeval on raamatukogud enamasti ruumikad, hästi ventileeritud ning valgustatud, et lugemiseks vajalikud tingimused oleksid täidetud.

  Kuigi raamatukoguhoidja töö jätab mulje pigem istuvast ametist, nõuab see ka füüsilist pingutust: raamatute tõstmist, kandmist ja paigutamist ning vajaduse korral püstijalu teenindamist ja kasutajate juhendamist.

  Suuremad raamatukogud on avatud hommikust hilisõhtuni, ka nädalalõppudel, ning töö toimub vahetustega graafiku alusel. Väiksemates külaraamatukogudes töötab tavaliselt üks isik ning seal on lahtiolekuajad paljuski kokkuleppe küsimus kohaliku omavalitsuse ja rahvaga. Kooliraamatukogud on enamasti avatud õppetöö toimumise ajal.

  Raamatukogu on arendav töökeskkond, mis võimaldab oma teadmisi täiendada.

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Raamatukoguhoidja isikuomadustest ja võimetest on tähtsal kohal hea suhtlemisoskus, täpsus, koostöövalmidus, püsivus, järjekindlus, õpivalmidus, analüüsi- ja üldistusvõime, rutiini- ja pingetaluvus.

  Raamatukoguhoidja põhioskused ja -teadmised:

  • lugejate teenindamine;
  • teavikute kirjeldamine ja kataloogimine;
  • vormikohane andmesisestus baasidesse;
  • teavikute märgistamine riiulitele paigutamiseks;
  • kogude täiendamine, korraldamine ja säilitamine;
  • kasutajate juhendamine teabeallikate otsimisel, valimisel ja kasutamisel.
 • Haridus ja väljaõpe

  Raamatukoguhoidja töö eeldab kõrgharidust. Raamatukogunduse ja infoteaduse erialal on võimalik õppida ülikoolis ning erialast täiendus- ja kutseõpet pakutakse raamatukoguhariduseta töötajatele.

  Õpivõimalusi leiab Rajaleidja kõrgkoolide andmebaasist.

  Raamatukoguhoidja saab oma karjääri kujundada, kui ta vahetab töökohta või liigub sama raamatukogu piires ametiredelil.

  Üldhariduskoolis tuleb tulevastel raamatukoguhoidjatel pöörata eritähelepanu kirjandusele, võõrkeeltele ja ajaloole, aga ka arvutikasutamise oskusele.

 • Töövõimalused

  Töövõimalused

  Raamatukogudes on tööjõu liikumine pigem vähene ning vastava töö leidmine näiteks väiksemas külas või linnas võib olla keeruline. Samas suurtes raamatukogudes töötab inimesi rohkem ja sealne liikumine karjääriredelil on aktiivsem.

  Peaaegu igas üldhariduskoolis, ülikoolis, külas või linnas on oma raamatukogu, mistõttu on raamatukoguhoidja amet väga vajalik.

  Raamatukogundusharidusega inimene võib siirduda tööle raamatukogusse, avaliku ja erasektori infoasutusse, arhiivi, raamatukaubandusettevõttesse jm.

 • Sissetulek, soodustused

  Raamatukoguhoidja palk on tavaliselt kindlaks määratud kuupalgana. Enamasti kuulub raamatukogu tegevus omavalitsuse vastutusalasse, mistõttu raamatukoguhoidja palga määrab omavalitsus.

 • Lisateave

  Samalaadset või lähedast tööd teeb ka arhiivi- ja muuseumitöötaja, dokumendihaldur, infospetsialist.

  Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing (ERÜ) koondab raamatukoguhoidjaid ja raamatukogusid. Ühing tegeleb ka raamatukoguhoidjate kutse andmisega.

  Eesti Rahvusraamatukogu on info-, teadus-, arendus- ja kultuuriasutus. Eesti Rahvusraamatukogu ja ERÜ annavad välja erialaajakirja Raamatukogu.

  Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium (ELNETi konsortsium) on raamatukogude avalike huvide ühiseks elluviimiseks asutatud mittetulundusühendus.

  Loe ka Rajaleidja persoonilugu raamatukoguhoidjast Aitast

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Raamatukoguhoidjate Ühinguga.

 • Lähedased ametid

  Muuseumi peavarahoidja

  Dokumendihaldur. Dokumendihaldur on laiapõhjalise ettevalmistusega spetsialist, kellel on teadmised ja oskused dokumentide haldamisest, arhiivitööst, infotöötlusest ning -tehnoloogiast. Dokumendihaldureid vajatakse nii avalikus kui ka erasektoris. Dokum...

  Loe täpsemalt »

  Arhivaar-inspektor. Arhivaar-inspektor töötab avalikus arhiivis ja tema töö eeldab arhiivindust reguleerivate õigusaktide ning eeskirjade põhjalikku tundmist. Samuti peab ta orienteeruma riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste tegevuses. Arhiv...

  Loe täpsemalt »

  Arhiiviinspektor

  Infospetsialist