Proviisorid ja farmatseudid

Prindi Proviisorid ja farmatseudid
 • Olulised momendid

  • Proviisorid on akadeemilise kõrgharidusega ja farmatseudid kutse- või rakendus­kõrgharidusega meditsiinispetsialistid, kel on tihe koostöö arstidega. Nende ülesanne on tunda ravimeid, nende koostist, ravimite valmistamise ja tootmise tehnoloogiaid.
  • Töö nõuab täpsust, vastutustunnet, head suhtlemisoskust, empaatia- ja analüüsivõimet.
  • Proviisorid ja farmatseudid töötavad peamiselt apteekides ja ravimite hulgimüügifirmades ning rahvusvaheliste ravimifirmade esindustes.
 • Töö iseloom

  Proviisorite ja farmatseutide ametinimi ja töö iseloom olenevad töökohast.

  Apteegis on klassikaliselt järgmised ametikohad:

  • apteegi juhataja,
  • retseptar,
  • käsimüüja,
  • assistent,
  • analüütik,
  • defektar jt.

  Apteegi juhataja korraldab apteegi igapäevatööd. Ta vastutab apteegikaupade korrektse säilitamise, väljastamise ja külastajate piisava teavitamise eest, jälgib apteegiruumide, töövahendite ja seadmete korrasolekut jne. Vajaduse korral tuleb tal lahendada apteegikülastajate kaebusi. Apteegi juhataja ametikohalsaab töötada ainult proviisor ning temalt nõutakse vähemalt viie aasta pikkust erialast staaži. Olenevalt apteegi suurusest täidab juhataja ka teisi tööülesandeid.

  Retseptar on tavaliselt proviisor, aga sellel ametikohal võib töötada ka farmatseut. Retseptar võtab vastu ja kontrollib retsepte, väljastab nende alusel ravimeid, nõustab apteegikülastajaid ravimite õige ja ohutu kasutamise osas, peab retseptiarvestust, jälgib retseptuurosakonna kaubavarusid ning lahendab apteegikülastajate retseptiravimite väljastamist puudutavaid kaebusi.

  Käsimüüja ametikohal töötab tavaliselt farmatseut (võib töötada ka proviisor). Ta hindab, kas haigusseisund vajab arstiabi või saab seda leevendada retsepti­ta ravimiga (käsimüügiravimiga). Viimasel juhul aitab käsimüüja leida sobiva ravimi ning nõustab apteegikülastajat selle õige ja ohutu kasutamise osas. Käsimüüja korraldab ka oma osakonnas apteegikaupade väljapanekut (retseptiravimeid külastajatele eksponeerida ei tohi) ja jälgib oma osakonna kaubavarusid.

  Assistent töötab apteegi tagaruumides ning tema ülesandeks on valmistada ravimeid ekstemporaalselt (individuaalselt arstiretsepti alusel), seeriaviisiliselt, jaendada ravimeid (jaotada üksikpakenditesse), täita ravimite valmistamise kohta peetavat dokumentatsiooni. Assistent juhendab ja kontrollib ka sanitari ravimite valmistamisel kasutatud töövahendite pesemist. Assistendi ametikohal töötab enamasti farmatseut.

  Analüütiku töö on ravimite valmistamisel kasutatavate ainete ning apteegis valmistatud ravimite (ka destilleeritud vee) kvalitatiivne ja kvantitatiivne analüüs, assistendi, jaendaja ja sanitari juhendamine, kaalu- ja mõõteriistade taatlemise organiseerimine, seisuklaaside täitmine ja nende varustamine vajaliku teabega ning taara ja töövahendite pesemise, samuti steriliseerimise juhendamine. Analüütikuna töötab tavaliselt proviisor.

  Defektari ülesandeks on apteeki saabuva kauba vastuvõtt ja kontroll, apteegikauba hinnakujundus, kaubavarude järelevalve ja täiendamine, kaupade paigutamine säilituskohtadesse vastavalt säilitustingimustele, käsimüügikauba väljapanek vitriinidesse, vitriinide korrashoid, säilitustingimuste jälgimine ning õhutemperatuuri ja -niiskuse fikseerimine. Paljudes apteekides teevad defektari tööd retseptarid ja käsimüüjad.

  Apteegis töötava proviisori ja farmatseudi töö on paljuski sarnane. On teatud ametikohad (apteegi juhataja), kus võib töötada ainult proviisor. Apteek on tänapäeval väikeettevõte ning seetõttu ei ole ametikohad enam nii täpselt piiritletud ja ühel inimesel võib olla palju erinevaid tööülesandeid.

  Haiglaapteek on raviasutuses (tavaliselt haiglas) asuv kinnine apteek, mis ei teeninda otseselt kliente, vaid varustab ravimite (sh ekstemporaalsete ravimite) jt apteegikaupadega haigla osakondi ja teisi raviasutusi. Käsimüüja ametikoht haiglaapteegis puudub. Retseptari ülesanne on suhelda eri osakondadega, täita nende tellimusi. Haiglaapteegis täidavad enamikku ametikohti proviisorid, sest töö haiglas nõuab sügavamaid kliinilise farmaatsia teadmisi.

  Kui apteegis töötavad valdavalt farmaatsiaalase eriharidusega inimesed, siis ravimite hulgimüügiettevõttes ei nõua enamik ametikohti eriharidust. Farmaatsiaharidus on siiski eelis.

  Hulgimüügiettevõttes on proviisoril ja farmatseudil klassikaliselt järgmised ametikohad:

  • tegevdirektor,
  • turundusdirektor,
  • ostujuht,
  • müügijuht,
  • müügiesindaja,
  • ostuassistent,
  • müügiassistent,
  • laojuhataja,
  • vastutav farmatseut,
  • lao farmatseut.

  Tegevdirektor vastutab kogu ettevõtte tegevuse eest. Ta annab aru firma juhatusele ning koordineerib firma tegevust. Tegevdirektor ei pea olema eriharidusega, kuid arenenud riikides peetakse heaks tavaks, et sellel ametikohal töötab proviisor.

  Turundusdirektor vastutab üldiselt ostu-müügiprotsessi eest. Ta valmistab ette pakkumisi riigihangetele, osaleb firma eelarve koostamises, juhib müügiesindajate (tootespetsialistide) tööd ja võtab tööle uusi töötajaid.

  Ostujuht vastutab ostuosakonna töökorralduse eest, teeb aruandeid Ravimiametile, vastutab narkootiliste ainete käitlemise eest, jälgib toodete olemasolu laos, tellib talle pandud konkreetsete tootjate ravimeid, kujundab tellitud toodetele hulgihinnad, annab teabe sooduskampaaniate kohta müügiosakonda, koostab raporteid tootjatele ja jälgib ravimite aegumist.

  Müügijuht juhib müügiosakonna tööd, korraldab müügitegevust, külastab kliente, hoiab kliendisuhteid, teeb nendega lepinguid, koostab müügialase tegevusplaani, lahendab kliendiprobleeme ja kliendi ettepanekuid, jälgib lepingute täitmist ja valmistab ette kliendikülastusi.

  Müügiesindaja ülesandeks on kliendisuhte hoidmine, klientide külastamine, konkreetsete toodete tutvustamine kliendile, lepingute sõlmimine, lepingute täitmise jälgimine ja kliendikülastuste ettevalmistamine.

  Ostuassistent vastutab toodete õigeaegse tellimise eest ja hoiab suhet talle määratud tootjaga, annab teavet telefonimüüki saabunud toodete ja müügikampaaniate kohta ning sisestab tooteinfo programmi.

  Müügiassistent võtab klientidega ühendust helistamisgraafiku järgi, sisestab kliendi­tellimuse ja saadab selle lattu, edastab klientidele sooduspakkumisi, annab teavet defektuuris oleva (s.o puuduva) ravimi saabumisaja kohta, teavitab ostuosakonda defektuuris olevatest kaupadest ja teavitab müügijuhti ühekordse loa alusel imporditavate ravimite ostmise soovist.

  Laojuhataja vastutab lao töökorralduse eest, jälgib kliendilt tagasisaadetud kaupade tagasiostmist ja kreeditarvete tegemist ning vastutab ravimite õige säilitamise eest.

  Vastutav farmatseut jälgib sissetulnud ravimite sertifikaatide olemasolu, asendab vajaduse korral laojuhatajat, korraldab kauba vastuvõtmist ja vajaduse korral võtab ka ise kaupa vastu.

  Lao farmatseut peab eriarvestust narkootiliste ja psühhotroopsete ravimite üle, vastutab kaupade sildistamise ja markeerimise eest ning võtab vajaduse korral kaupa vastu.

  Hulgimüügiettevõttel ei ole otsest kokkupuudet patsientidega. Hulgimüügiettevõtte kliendid on apteegid, haiglaapteegid, ravimitootjad, ravimifirma esindused ja teised ravimite hulgimüügiettevõtted.

  Apteekide ja hulgimüügiettevõtete kõrval on kolmas suurem tööandja rahvusvaheliste ravimifirmade esindus, kus proviisorid ja farmatseudid töötavad järgmistel ametikohtadel.

  Ravimiesitleja, kelle ülesandeks on selle firma ravimite jt apteegikaupade tutvustamine arstidele, apteekritele jt meditsiinitöötajatele), klientide külastamine, osalemine ja esinemine mitmesugustel meditsiiniteemalistel näitustel jt tervist edendavatel üritustel, oma turusegmendi analüüs.

  Ravimite registreerimise assistent (farmatseut, proviisor), ravimite registreerimise spetsialist (proviisor), kelle ülesandeks on ravimite müügilubade dokumentatsiooni haldamine, suhtlemine Ravimiameti ja Sotsiaalministeeriumiga, ravimiinfo tekstide ja pakendite tõlgete tellimine ja nende kvaliteedi hindamine, vajaduse korral ka ise tõlkimine, ravimite ohutusseire teabe kogumine ja edastamine.

  Kliiniliste uuringute monitor töötab firmaesindustes, mis korraldavad ravimite kliinilisi uuringuid. Tema ülesanne on kliiniliste ravimiuuringute seire – uuringute süstemaatiline jälgimine.

 • Töökeskkond

  Proviisorite ja farmatseutide töö spetsiifika oleneb suuresti töökohast. Linnas asuvas apteegis on töö enamasti vahetustega, kaubakeskustes asuvates apteekides on eriti pikad lahtiolekuajad (kl 10–21).

  Väiksemad apteegid töötavad tavaliselt ühes vahetuses ning on nädalavahetusel suletud. Väikelinna ja maa-apteegi töötaja tunneb oma klientide ja nende pereliikmete haigusi ning eluolu üsna lähedalt. Väikeses kohas võidakse vajada apteekri abi ja nõuannet sageli ka väljaspool ametlikku tööaega.

  Haigla apteegis, hulgimüügiettevõttes, ravimifirma esinduses toimub töö enamasti ühes vahetuses ning nädalavahetus on vaba.

  Kõik ravimimüügikohad peavad vastama tervisekaitse ettekirjutustele, st nad peavad olema puhtad ja kindla varustusega (ravimihoidlad, külmkapid jne).

  Proviisorid ja farmatseudid kannavad tööl spetsiaalset tööriietust: puhast kitlit või kostüümi. Teatud ravimite töötlemisel kasutatakse kaitsevahendeid: kummikindaid, kaitsemaske.

  Hulgimüügiettevõtetes ja eriti ravimifirma esindustes eeldavad mitmed töökohad ringiliikumist. Sel juhul kuulub töökoha juurde ka ametiauto.

  Puhkus kestab 28 tööpäeva.

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Proviisori ja farmatseudipõhioskused ja -teadmisedjagunevaderialasteks ja eriala toetavateks teadmisteks.

  Õppimisel omandatakse teadmised

  • anorgaanilises, orgaanilises, füüsikalises ja kolloidkeemias;
  • analüütilises, füto- ja farmatseutilises keemias;
  • meditsiinilises biokeemias ja mikrobioloogias;
  • inim­organismi ehitusest, immunoloogiast, füsioloogiast, patoloogilisest füsioloogiast;
  • ladina keelest;
  • farmaatsia ajaloost ja -korraldusest jm.

  Tunda tuleb

  • ravimite toimeid, kaas- ja kõrvaltoimeid;
  • ravimite tehnoloogiat, nende kasutamist haiguste ennetamisel ja ravis;
  • ravimtaimi;
  • ravimite analüüsimeetodeid;
  • farmaatsiakorraldust;
  • meditsiini- ja farmakoloogiamõisteid;
  • erialaseadusi.

  Proviisori ja farmatseudi põhioskused:

  • suhtlemisoskus (kliendid on eri soost, eri vanuses, erineva kultuuri- ja usutaustaga);
  • suhtlemine erivajadustega inimestega (kurdid, pimedad, nõrgenenud ja ebaadekvaatse tajuga inimesed);
  • kaebuste ja pretensioonide lahendamise oskus;
  • ravimiinfo edastamise ning nõustamisoskus;
  • turismipiirkonnas või kaubakeskuses töötamine eeldab head võõrkeeleoskust.

  Proviisori ja farmatseudi elukutse eeldab sageli kogukonnatööd: teavitamist ja mõjutamist, avalikku esinemist, koostööd meediaga, eksperdina osalemist ning sotsiaalse aktsiooni eestvedamist. Kasuks tulevad täiskasvanute õpetamise teadmised.

  Akadeemiline proviisoriõpe nõuab uurimismeetodite tundmist, uuringute tegemist ja nende tulemuste avaldamist.

  Oma töös peavad proviisorid ja farmatseudid järgima kutse-eetika nõudeid. Diplomi saamisel tuleb anda vanne ja see seob kogu eluks.

  Proviisoriteks ja farmatseutideks sobivad inimesed, kes on valmis endas arendama

  • täpsust ja pühendumust,
  • pingetaluvust,
  • empaatiavõimet,
  • iseseisvust otsustamisel ja vastutustunnet,
  • väga head suhtlemisoskust,
  • koostöö- ja motiveerimisvõimet.

  Farmaatsia valdkonnas on kinnitatud kutsestandard Farmatseut III, IV, V.

 • Haridus ja väljaõpe

  Proviisori- ja farmatseudiõpe toimub keskkooli baasil. Kui soovid õppida proviisoriks või farmatseudiks, tuleb üldhariduskooli õppeainetest pöörata eritähelepanu keemiale, bioloogiale, emakeelele ja võõrkeeltele.

  Proviisorid on akadeemilise kõrgharidusega ja farmatseudid kutse- või rakenduskõrgharidusega meditsiinispetsialistid.

  Uuri õppimise kohta Rajaleidja koolide andmebaasist.

  Farmatseudi diplom ja kutsetunnistus võimaldavad erialatööle asuda ka teistes riikides.

 • Töövõimalused

  Enamik proviisori- ja farmatseudiõppe lõpetanuid läheb tööle apteeki. Lisaks apteegile ja haiglaapteegile töötavad nad ravimitega tegelevates hulgimüügifirmades, tootmis­ettevõtetes, farmatseutilise analüüsi laborites, ravimiabi korralduse ning farmaatsiaalase õppetöö ja kutsekvalifikatsiooni arendamisega seotud õppe- ja riigiasutustes, kolmandas sektoris, õppe- ja teadusasutustes jm.

  Proviisor ja farmatseut leiavad tööd igas Eesti piirkonnas – kogu maa on kaetud apteegivõrguga. Rohkem apteeke asub maakonnalinnades, kus asuvad ka piirkonnahaiglate apteegid.

  Hulgimüügiettevõtted ja ravimifirma esindused asuvad peamiselt Tallinnas, paljudel on ka filiaal Tartus.

  Nõudlus tervishoiuteenuste järele kasvab pidevalt rahvastiku terviseseisundi halvenemise ja vananemise tõttu. Seepärast on vaja üha rohkem farmaatsiaspetsialiste (proviisoreid ja farmatseute) koolitada.

 • Sissetulek, soodustused

  Jaemüügiapteekides, ravimi- ja hulgimüügifirmades oleneb palk ettevõtte majandustulemustest.

  Hulgimüügiettevõttes ja ravimifirma esindustes töötavate inimeste palk on tunduvalt suurem ja ületab Eesti keskmist töötasu.

  Haigla apteegis olenevad töötajate palgad riiklikest kokkulepetest, mis määravad töötasu suuruse.

  Farmaatsia eriala nõuab pidevat enesetäiendamist. Enamasti hüvitatakse oma firma töötajatele täienduskursused, liikuva töö puhul antakse töötaja kasutada tavaliselt ametiauto ja telefon.

 • Lisateave

  TÜ farmaatsia instituudis saab omandada farmaatsia eriala.

  Tallinna Tervishoiu Kõrgkool pakub farmatseudi rakenduskõrgharidusõpet.

  Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts ühendab farmaatsiaõppejõude, -teadlasi ja -üliõpilasi. Eesmärk on edendada farmaatsiaharidust, -teadust ja -praktikat. Seda tehakse ürituste korraldamise ja trükiste kirjastamise kaudu (konverentsid, seminarid, koosolekud, õppereisid, täiendusõpe jne).

  Eesti Apteekrite Liit on apteeke ühendav mittetulundusühing, mis kaitseb apteekide ja apteegitöötajate kutsealaseid, sotsiaalseid ja majanduslikke õigusi ning huve.

  Liidu korraldusel ilmub 6 korda aastas ajakiri Eesti Rohuteadlane.

  Eesti Farmatseutide Liit on farmatseudikutset andev organisatsioon.

  Liit edendab farmaatsiaharidust, kaitseb oma liikmete huve, korraldab erialast täiendusõpet, annab välja stipendiume farmaatsiaharidust omandavatele õpilastele.

  Kutsealakirjeldust on uuendatud 2012.a koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli spetsialistidega. Konsultant Lilian Ruuben.

 • Lähedased ametid

  Keemik

  Bioloog. Bioloog on elu ja elusorganisme uuriv teadlane, keda huvitab elusolendite ehitus, talitlus, suhted ning päritolu. Bioloog võib uurida elu nii molekulide kui ka suurte maaalade või merede tasandil. Bioloogi töö on aluseks toi...

  Loe täpsemalt »