• Olulised momendid

  Produtsent on filmide ja saadete valmimise ning muusikatööstuse juures üks olulisemaid võtmeisikuid.

  Sõna produtsent tähendab tootjat ning just filmide, saadete ja muusika tootmisega produtsent tegelebki.

  Ilma produtsentide tööta filmi-, tele- ja muusikatööstus toimida ei saaks.

 • Töö iseloom

  Reeglina töötab produtsent põhitöökohaga. Töö on pingeline ja tööpäevad võivad olla väga pikad. Produtsent võib olla palgatöötaja, ent ta võib olla ka ettevõtja ning toota filme, saateid või muusikat oma ettevõtte vahendusel.
  Tööülesanded on mitmetahulised. Vaja on planeerimisoskust ja üldkultuurilisi teadmisi, suurepäraseid läbirääkimis- ja suhtlusoskusi, samas ka sõprust numbrite ja eelarvestamisega.
  Reeglina ei kesta töö kindlaks määratud kellaajani, vaid sõltub töös oleva projekti vajadustest.

 • Töötulemus

  Töö tulemuseks on toimiv kultuuritööstus – valminud ja kinodesse jõudnud filmid, telesse või raadiosse jõudnud saated ning salvestatud ja müüki või jagamisse jõudnud muusikapalad. Produtsendid võivad tegutseda ka reklaamitööstuses, sellisel juhul on töö tulemuseks valmis reklaam.

 • Töökeskkond

  Nagu töö iseloom, on ka töö keskkond võimalusterohke. Produtsent võib töötada oma kabinetis telefoni ja arvutiga. Ta võib käia erinevatel kohtumistel ja läbirääkimistel – nii kodumaistel kui ka rahvusvahelistel. Samuti võib ta olla tegev stuudios või võtteplatsil. Võib ette tulla päevi, kus kõik erinevad ülesanded on põimunud.
  Päevad ja kuud ei sarnane üksteisega ning produtsendil tuleb lahendada üha uusi ja uusi erinevaid väljakutseid.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Noor, kellest saab tulevikus produtsent, on loomult aktiivne ja uudishimulik. Ta tahab näha ja teada enamat, kui valmis kultuuritooted ning tema üks armastatud küsimusi on „Aga kuidas...?”
  Hea produtsent on tihti alustanud oma töövaldkonnas mõnelt teiselt alalt – puutunud kokku režii, operaatori- või toimetajatööga. Mida paremini tuntakse oma töövaldkonnaga piirnevaid alasid, seda kergem on leida ühist keelt kaastöötajatega ning saada aru tootmisprotsessi eripäradest ja vajadustest.

  Produtsendiks sobiv isik on kiire mõtlemisega, hea suhtleja ja innustaja, samas aga ka praktik, eelarvestaja ja rahalugeja.
  Tal on suurepärane pingetaluvus ning võime aidata pingelisi olukordi kõigi jaoks võimalikult sobival viisil lahendada. Pinged võivad tekkida kultuuri ja loomingu pinnal, seoses tehniliste probleemidega või ärilistel teemadel – ent kõigi nende puhul on produtsent sageli kesksel positsioonil ning peab osalema olukorra lahendamisel. Ta oskab alati reageerida ning aidata kõigile osapooltele sobivaid lahendusi leida.

  Seevastu rutiini tuleb ette harva ning töö pole kunagi sundasendis – alati on vaja muutustega kaasas käia ning ikka ja jälle kusagile kiirustada. Kindlaid reegleid on vähe ning õigete lahenduste leidmisel võib abi olla nii kogemusest kui ka loomingulisest sisetundest.
  Produtsendil on laialdased teadmised oma valdkonna loomingulistest tegijatest, tehnilisest alast ja sellel tegutsejatest, ärilisest juhtimisest ja rahastamisest. Samuti on ta väga hea müügioskusega ning suurepäraste meeskonnatöö ja -juhtimise oskustega.
  Vastavalt projektide iseloomule ja koostööpartnerite päritolule võib olla vajalik osata mitmeid võõrkeeli heal suhtlustasandil.
  Oluline on mõista ka õiguslikke teemasid – näiteks autorikaitse valdkonnas, samuti saada aru rahalistest kohustustest.

 • Haridus ja väljaõpe

  Produtsendiks võib pürgida väga mitut laadi haridusteega inimene. Heaks alguseks võib olla abitöö võtteplatsil või toimetuses. Nii selguvad küllalt kiiresti inimese tugevused ja eelistused.
  Võimalik on alustada ka kõrgkoolist, õppides näiteks filmikunsti, kultuurikorraldust, audiovisuaalset meediat, multimeediat vmt.

 • Töövõimalused

  Produtsendid leiavad tööd produktsioonifirmades, tele- ja raadiojaamades, filme ja reklaame tootvates ettevõtetes. Võimalik on töötada erinevate lepingute alusel.
  Ettevõtlik produtsent võib luua ka oma ettevõtte ning pakkuda tööd teistelegi.

 • Sissetulek, soodustused

  Produtsentide sissetulek oleneb sellest, millises ettevõttes nad tegutsevad, kas nad on lepingulised või projektitöötajad. Tasu võib olla otseses seoses vaadatavuse või käibega.

 • Karjääritee

  Karjäärivõimalused on laialdased – mida suuremad on töökogemused, mida enam on portfoolios õnnestunud projekte, seda enam on võimalik valida, milliste projektidega end siduda soovitakse.
  Võimalik on õpetada välja teisi, võimalik on jätta oma isiklik jälg kultuuri- või äriellu. Samas pole staaž garantiiks järgmistele õnnestumistele.

 • Lisateave

 • Lähedased ametid

  Toimetaja. Toimetaja on ajakirjanik, kes vastutab väljaande või kanali toimimise eest. Ta suunab ja juhendab teiste ajakirjanike tööd ning jälgib, et töö toimetuses sujuks plaanipäraselt. Toimetaja hoolitseb näiteks selle eest, ...

  Loe täpsemalt »

  Projektijuht

  Režissöör