• Olulised momendid

  • Kui soovid anda oma panuse, et elu oleks Eestis turvaline, siis õpi politseinikuks või piirivalvuriks.
  • Politseinikud ja piirivalvurid on politseiametnikud, mis tähendab, et nad on politseiteenistuses.
  • Politseiametniku töö on huvitav, vaheldusrikas ja pakub rohkesti väljakutseid.
  • Kui oled õppinud politseinikuks või piirivalvuriks, on pärast kooli lõpetamist töökoht Politsei- ja Piirivalveametis tagatud.

 • Töö iseloom

  Politsei- ja Piirivalveameti põhiülesanded on valvata Euroopa Liidu välispiiri; määratleda kodakondsust, anda välja dokumente; tagada riigis turvalisus ja avalik kord ning menetleda ja ennetada kuritegusid.

  Kõik eriteenistujad on politseiametnikud, sõltumata nende täpsemast ametinimetusest, milleks võib olla näiteks piirivalvur, liikluspolitseinik, menetleja või piloot.

  Politseiametnikke on vaja, et tagada õiguskuulekale inimesele Eestis võimalikult turvaline elukeskkond. Põhiväärtused, millest lähtume, on usaldusväärsus, avatus, koostöö, inimesekesksus, turvalisus, professionaalsus, ausus ja inimlikkus.

  Piirivalve põhiülesanded:
  piirivalvevaldkonna asjade korraldamine:

  • piirivalvamine:
  1. riigipiiri valvamine ehk patrull- ja vaatlustegevus piiripunktide vahelisel alal
  2. piirikontroll
  • ametkondadevahelise koostöö korraldamine piirihalduse tagamiseks
  • rahvusvahelistel ühisoperatsioonidel ja tsiviilmissioonidel osalemine
  1. mere- ja lennupäästetööd
  2. merereostuse avastamine ja tõrjumine

  Kriminaalpolitsei põhiülesanded:

  1. kuritegevusevastane võitlus riigis ja piiriüleselt
  2. kuritegude ennetamine, tõkestamine ning kohtueelne menetlemine ja jälitustegevus
  3. kriminaaltulu tuvastamine
  4. tagaotsitavate ja teadmata kadunud isikute otsimine
  5. isikukaitse
  6. rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine
  7. tunnistajakaitse tagamine
  8. rahvusvaheline politseikoostöö

  Korrakaitsepolitsei põhiülesanded:

  • avaliku korra tagamine
  • süütegude ärahoidmine ja ennetustöö
  • liiklusturvalisuse tagamine ja liiklusjärelevalve
  • väärteomenetlus
  • vabatahtlike kaasamine
 • Töökeskkond

  Politseiametnikud töötavad peaaegu kõikjal: nii tänaval, maanteel, metsas, merel, õhus kui ka kontoris.

  Oma töös kasutab politseiametnik erivahendeid, relvi, sidevahendeid ja andmebaase, juhib alarmsõidukit, helikopterit, ATV-d, mootorratast, jalgratast või merekaatrit.

  Peale töövahendite tagatakse politseinikule ka tööriietus ning vajaduse korral erirõivad – näiteks mootorrattapolitseinikele, merepäästjatele jne.

  Erinevates töölõikudes on võimalik nii graafikuga töö kui ka tavaline viiepäevane töönädal. Politseiametnik peab olema valmis töötama ka väljaspool tavapärast tööaega, riiklikel pühadel ning öistes vahetustes või valveajaga.

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Põhiväärtused, millest Politsei- ja Piirivalveametis (PPA) töötades lähtutakse, on usaldusväärsus, avatus, koostöö, inimesekesksus, turvalisus, professionaalsus, ausus ja inimlikkus.

  Politseiametnik peab isikuomaduste poolest olema võimeline täitma politseile pandud ülesandeid ning vastama järgmistele üldnõuetele:
  • lojaalne Eesti Vabariigile, aus ja seaduskuulekas;
  • oma hoiakutelt ja põhiväärtustelt aus ning õiglane;
  • vaimselt ja füüsiliselt terve ja tugev;
  • kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline, peab suutma teha iseseisvalt otsuseid oma ametikoha pädevuse piires, võimeline ette nägema oma otsuste tagajärgi ning vastutama nende eest;
  • analüüsivõimeline, oskama eristada olulist ebaolulisest ning suutma lahendada probleeme;
  • väga hea suhtlusoskusega;
  • väga hästi tundma politsei ja piirivalve seadusi ning oskama seda selgitada;
  • julgema otsustada ning oskama selgitada oma tegevuste põhjusi ja ohte;
  • peab olema meekonnamängija, st mõistma, et iga töö lüli on seotud teisega.

  Politseiametnik peab olema taiplik, ent oluline on ka hea füüsiline vorm. Regulaarselt trenni teinud noortel on spordiharjumuse tõttu ka politseinikuametis lihtsam. Lisaks õpib spordi kaudu meeskonnatööd ning vaimset vastupidavust, mis on samuti politseitöös oluline.
  Politseiametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord on kehtestatud seadusega.

  Politseiametniku töö on stressirohke ja tervist kontrollitakse pidevalt. Kõik politseiametnikud peavad olema heas füüsilises vormis.

  Politseiametnike teadmistele-oskustele on kehtestatud mitmeid kutsestandardeid – otsi sobivat vara- ja isikukaitse valdkonnast.

 • Haridus ja väljaõpe

  Politseiametnikul peab olema keskharidus ja kutseharidus või kõrgharidus politsei või piirivalve erialal. Tööle saavad tulla ka muu kõrghariduse omandanud isikud, kes läbivad töö kõrvalt politseilise täiendusõppe.

  Kutseõpe toimub politsei või piirivalve erialal. Politseiteenistuse eriala on võimalik õppida rakenduskõrghariduse tasemel spetsialiseerumisega piirivalve, kriminaalpolitsei või korrakaitsepolitsei suunale. Õpperühmade avamine sõltub Politsei- ja Piirivalveameti tellimusest.

  Pärast kõrghariduse saamist on võimalik edasi õppida magistriõppes. Akadeemia pakub võimalust õppida sisejulgeoleku magistriõppe programmi järgi või valida Tartu Ülikooliga ühine magistriõppeprogramm.

  Õppimisvõimalusi saab vaadata Rajaleidja kõrghariduse andmebaasist ja kutsehariduse veebilehelt.
  Vene keelt emakeelena kõnelevatel noortel tuleb lisaks õppida hoolega eesti keelt, sest nii kooli kui ka tööle saavad vaid hea riigikeele oskusega kandidaadid.

  PPA-s töötades on võimalik osaleda paljudel koolitustel ja täienduskursustel. Politseiametnik õpib kogu teenistuse aja.

 • Töövõimalused

  Kõikidele Sisekaitseakadeemia lõpetanud noortele tagatakse töökoht Politsei- ja Piirivalveametis (PPA).

  PPA-l on neli piirkondlikku struktuuriüksust: Põhja, Lõuna, Lääne ja Ida prefektuur. Niisiis on lõpetajatel vabade ametikohtade olemasolu korral võimalik tööle asuda ka oma kodukanti.

  Igal politseiametnikul on teenistusaste ehk politseiametnikule Eesti Vabariigi nimel antav nimetus.

  Teenistusastmed on politseikolonel, politseikindralinspektor, politseikindral jt. Politseiametnikul on võimalik saada oma senisest teenistusastmest kõrgem teenistusaste juhul kui:
  • politseiametnik on omandanud vajalikule tasemele vastava hariduse ja kutsekvalifikatsiooni;
  • politseiametnik on täitnud politseiametniku kutsesobivusnõuded ja politseiametniku teenistus on olnud laitmatu.

  Lähedased ametid
  Kaitseväelane, päästeametnik, vanglaametnik.

 • Sissetulek, soodustused

  Politseiametnikele makstakse ametipalka koos seaduses sätestatud lisatasudega. Ametipalk koosneb astmepalgast ja teenistusastmetasust.

  Politseiametnikel on soodustusena võimalik näiteks puhata 35 päeva. Rohkem infot soodustuste kohta leiab: Politsei ja piirivalve seadus, §71 kuni §75.

  Politseiametnikul on pärast kahekümneaastast teenistust ja vastava vanuse täitumist võimalik hakata saama väljateenitud aastate pensioni, mis on tavapärasest vanaduspensionist oluliselt suurem.

 • Lisateave

  Kutse omandamisega seotud infot leiab Sisekaitseakadeemia kodulehelt. Vabade töökohtade ja erinevate valdkondade kirjeldusi leiab PPA värbamisblogist ja asutuse kohta leiab rohkem infot PPA kodulehelt.

  Politsei- ja Piirivalveameti tööde ja tegemistega saab lähemalt tutvuda ajakirja Radar kaudu.

  Kirjeldus on koostatud 2013. a koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga.

 • Lähedased ametid

  Kaitseväelane

  Päästeametnik

  Vanglaametnik