• Olulised momendid

  • Politoloogid uurivad riigi võimu ja valitsemise vorme ning poliitilisi süsteeme.
  • Tööd pakub peamiselt avalik sektor.
 • Töö iseloom

  Inimeste arusaamist poliitikast ja ühiskonnaelust kujundavad palju just politoloogid, kes uurivad võimu ja valitsemise vorme, poliitilisi süsteeme, ühiskondlike, majanduslike, kultuuri- ja poliitikainstitutsioonide olukorda ning arengut.

  Politoloogi töövaldkond võib olla

  • mikropoliitika, mis uurib võimusuhteid väiksemates rühmades, üksikinimese poliitilisi tegevusvorme, näiteks osalemisaktiivsust valimistel, kuulumist parteidesse, poliitilisi valikuid ja eelistusi;
  • makropoliitika, mis uurib riigiasutusi ja nende haldamist;
  • rahvusvahelised suhted – rahvaste ja riikide suhted, rahvusvaheline majandus, poliitika ja julgeolekuprobleemid.

  Politoloogi töö on vaimne töö, mis hoolimata tihedast koostööst paljude institutsioonide ja kolleegidega nõuab palju iseseisvat tegutsemist. Politoloogid kavandavad (tellimus)uuringuid, koguvad andmeid, kohtuvad inimestega, valivad teemale sobivad uurimismeetodid (uuringud artiklite põhjal, intervjuud, küsimustikud, andmekogud institutsioonide kohta vms). Nad osalevad sageli erialakonverentsidel ja -seminaridel, kajastavad oma uuringutulemusi loengutel, kohtumistel rahvaga, (teadus)ajakirjades, massiteabevahendites jm. Neid arvestatakse poliitikas, diplomaatias jt ühiskondlikes tegevustes.

 • Töökeskkond

  Politoloogide põhitöö toimub kontoris arvuti taga, kuid palju on ka väljasõite, välislähetusi ja kohtumisi inimestega. Töötatakse raamatute, ajakirjade, arvuti ja telefoniga, kohtutakse kolleegide, uuritavate inimeste ja tellijatega. Tööaeg on enamasti kella 9–17, kuid mitmed tegevused ei mahu neisse ajapiiridesse.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Politoloogiks õppijail peab olema huvi poliitika ja ühiskondliku mõtlemise problemaatika vastu (riigivõimu olemus ning selle teostamise mehhanismid, riikide suhted ja rahvusvahelised organisatsioonid, erakonnad ja valimised). Politoloogidel läheb tarvis süvateadmisi ühiskonnast, ühiskondlikest protsessidest ja suhetest, majandusest, õigusest ja sotsioloogiast, globaalprobleemidest, maailmapoliitika põhiprotsessidest.

  Nad peavad olema kursis Eesti jaoks olulisemate riikide välis- ja julgeolekupoliitika, rahvusvahelistes organisatsioonides (EL ja NATO) toimuvate arengusuundade ja majandusküsimuste osatähtsusega rahvusvahelistes suhetes. Neilt eeldatakse poliitikas ja ühiskonnas toimuvaid protsesse käsitlevate uurimuste kavandamise, elluviimise ja andmeanalüüsi tõlgendamise oskusi.

  Vajalikud on ka arvutitundmine ja keelte valdamine, selge väljendusoskus ja esinemisjulgus. Politoloogiks sobivad inimesed, kes tunnevad vastutust ühiskonna ees, suudavad teha iseseisvat vaimset tööd ja täiendavad ennast pidevalt.

 • Haridus ja väljaõpe

  Eelduseks on erialane kõrgharidus.

  Otsi sobivat kooli kõrgkoolide õppekavade andmebaasist.

  Politoloogidele on pidev erialane enesetäiendamine iseenesestmõistetav ja möödapääsmatu – nad hoiavad ennast kursis ilmuva teabega, osalevad seminaridel ja konverentsidel. Täienduskoolitusi korraldavad ülikoolid.

 • Töövõimalused

  Politoloogia eriala lõpetanud leiavad tööd nõunike, ekspertide ja analüütikutena avalikus ning kolmandas sektoris, kus nad võivad olla seotud poliitiliste otsuste tegemise või nõustamise ning otsuste elluviimisega üleriiklikul või kohalikul tasandil. Paljud politoloogid töötavad ka teadurina ülikoolides ja teadusinstituutides.
  Rahvusvaheliste suhete spetsialistidel on võimalik saada tööd Eesti Vabariigi välissuhtlusega seotud ametites ning töötada ametniku, konsultandi või nõunikuna Euroopa Liidu institutsioonides ja teistes rahvusvahelistes organisatsioonides.

 • Sissetulek, soodustused

  Sissetulek oleneb tööst ja ametikohast ning on tavaliselt Eesti keskmisest palgast kõrgem.

 • Lisateave

  Riigiteaduste õppekava Tartu Ülikoolis.

  Riigiteaduste Instituut Tallinna Ülikoolis.

  Loe ka Rajaleidja persoonilugu politoloog Tõnisest. 

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Tallinna Ülikooli riigiteaduste üliõpilastega.

 • Lähedased ametid

  Ajaloolane

  Filosoofiateadlane

  Diplomaat

  Majandusteadlane