Personalitöötajad

Prindi Personalitöötajad
 • Olulised momendid

  • Personalitöötajad korraldavad ettevõttes personalitegevust, näiteks värbavad töötajaid, organiseerivad koolitusi, valmistavad ette ja haldavad personaliga seotud dokumente.
  • Personal on ettevõtte suurim vara ning selle oskuslik valik ja juhtimine on firma edu võti.
  • Tänapäeval ei saa ükski suurem organisatsioon läbi personalitöötajata, mistõttu selle ala spetsialist leiab tööd peaaegu igas tegevusvaldkonnas.
  • Personalitöötaja põhioskused on vastavate seaduste tundmine, täpsus, korrektsus, suhtlemisoskus ja hea inimeste tundmine.
 • Töö iseloom

  Personalitöötajad korraldavad ettevõttes personalitegevust, juhtides personaliga seonduvaid protsesse ning aidates sellega organisatsiooni eesmärke saavutada.

  Personalitöötajate ülesanded:

  • personalidokumentide haldamine;
  • personali planeerimine;
  • personali värbamine ja valik;
  • personali hindamine ja motiveerimine;
  • palgapoliitika väljatöötamine;
  • töötajate koolituste kavandamine ja korraldamine;
  • arenguvestluste ja rahulolu-uuringute läbiviimine;
  • sisekommunikatsiooni korraldamine;
  • ühisürituste korraldamine;
  • töötervishoiu korraldamine;
  • tööohutusreeglite jälgimine.

  Kuigi personalivaldkonnas töötavate inimeste ülesanded erinevad organisatsiooniti, võib tööpõhimõtteid kirjeldada järgmiste ametite järgi.

  Personalijuht juhib personalitööd ja töötab koos juhtkonnaga välja organisatsiooni strateegiast tuleneva personalipoliitika.

  Personalijuhi igapäevatöö võib sisaldada järgmisi tegevusi:

  • ettevõtte aktiivne arendamine juhtkonna liikmena;
  • personalipoliitika väljatöötamine ja selle elluviimine;
  • töötasu ja motivatsioonisüsteemide väljatöötamine;
  • personali värbamiseks ja valikuks vajalike otsingukonkursside korraldamine ning vestlused kandidaatidega;
  • ametijuhendite koostamine koostöös otsese juhi ja juristiga;
  • töötajate koolitus- ja arendustegevuse koordineerimine;
  • rahuloluküsitluste tegemine;
  • arenguvestluste kavandamine, korraldamine või juhendamine;
  • suuremas ettevõttes personaliosakonna töö juhtimine;
  • ettevõtte juhtkonna ja kolleegide nõustamine kõigis personaliküsimustes;
  • personalikulude eelarve koostamine ja selle täitmise jälgimine.

  Personalispetsialistil on üldteadmised kõigist personalitöö valdkondadest ja ta korraldab tavaliselt iseseisvalt ühte või mitut kitsamat lõiku nendest. Näiteks on võimalik spetsialiseeruda järgmistele valdkondadele:

  • personaliarvestus ja töösuhteid reguleerivad õigusaktid;
  • tööjõu värbamine ja valik;
  • töötajate koolitus ja arendamine;
  • motiveerimine ja palgakorraldus;
  • töökeskkond ja -tervishoid.

  Personalitöötaja ametinimetuse alla kvalifitseeruvad personalitööd abistavad töötajad, näiteks personaliassistent, -sekretär jt. Personalitöötajad assisteerivad üldjuhul personalijuhti või osakonda. Suuremates ja väiksemates ettevõtetes võivad nende tööülesanded erineda, kuid enamasti aitab personalitöötaja:

  • vormistada personalitööga seotud dokumente;
  • tagada sujuva infoliikumise eri poolte vahel;
  • koordineerida värbamist ja koolitusi;
  • valmistada ette vorme, küsitlusi jpm.
 • Töökeskkond

  Personalitöötajate päev möödub enamasti bürooruumides ja nende tööaeg on esmaspäevast reedeni.

  Töö on vähese füüsilise koormusega ja peamiselt istuva loomuga. Palju on paberi- ja arvutitööd.

  Töö hõlbustamiseks kasutatakse sageli spetsiaalseid tarkvaraprogramme, näiteks Persona, Taavi Personal, Virosoft, Regina, mis organisatsiooni vajaduste ja võimaluste kohaselt võivad olla ühendatud tööajaarvestuse ning palgaprogrammidega.

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Personalitöö valdkonna töötajate kutsenõuded ja eeldused on kinnitatud Kutsekoja kutsestandardites.

  Personalitööks vajalike üldteadmiste hulka kuuluvad:

  • personalitööga seotud õigusaktide tundmine, näiteks töölepingu seadus;
  • personalitöös vajalike protsesside juhtimine ja organiseerimine: töötajate hindamine, personali värbamine, personaliga seotud dokumentatsiooni tundmine jms;
  • väga hea eesti keele valdamine;
  • inimeste tundmine ja suhtlemisoskus;
  • täpsus ja korrektsus.

  Personalitöötajad vastutavad ka selle eest, et ettevõttes oleksid täidetud ja kontrollitud tööohutuse ning -keskkonna nõuded.

  Personalitöö eeldab kindlasti tasakaalukust, paindlikkust, usaldusväärsust ja koostöövalmidust.

  Kuna personalitöötaja võib kokku puutuda ka keerukamate olukordadega, näiteks töötajate koondamine, vallandamine ja tööõnnetused, siis võib ette tulla vaidlusi ning suhtlemist töövaidluskomisjoniga. Oluline on sellistesolukordades hea eeltöö ja oskus säilitada rahu.

  Personalijuhtide puhul on kõige vajalikum oskus juhtida. Kasuks tulevad majandus- ja õigusteadmised. Personalijuhil on võimalus kujundada valitud personaliga ettevõtte nägu ja edukus.

 • Haridus ja väljaõpe

  Personaliteadmisi on võimalik omandada kutse- ja kõrgkoolis.

  Otsi sobivat kooli Rajaleidja kõrgkoolide andmebaasist või kutsehariduse portaalist.

  Koolinoored, kes soovivad tulevikus töötada personalitöö alal, peaksid üldhariduskooli õppeainetest enam tähelepanu pöörama emakeelele ja võõrkeeltele, ühiskonnaõpetusele ning psühholoogiale, kasu on ka reaalainetest.

 • Töövõimalused

  Tänapäeval ei saa ükski suurem organisatsioon läbi personalitöötajateta. Seega leiavad nad tööd peaaegu kõigis majandusvaldkondades.

  Suuremates ettevõtetes võidakse vajada nii personalijuhte kui ka -spetsialiste. Väikemates ettevõtetes võib personalijuht täita kõiki personaliga seotud ülesandeid.

  Personalitöötaja karjääriväljavaade on kindlasti liikumine personalijuhiks, kes on teiste keskastmejuhtide ja tippjuhtide partner.

  Mõnes organisatsioonis kuuluvad personalijuhid juhatusse või organisatsiooni tippjuhtkonda.

 • Sissetulek, soodustused

  Üldjuhul makstakse personalitöötajatele kindlat lepingus kindlaks määratud kuupalka, millele võib olenevalt organisatsiooni palga- ja motivatsioonisüsteemist lisanduda näiteks tulemuspalk, lisatasu jms ning erinevad boonuspaketid.

 • Lisateave

  Eesti Personalitöö Arendamise Ühing PARE on personalijuhtimise ja inimeste juhtimise valdkonna professionaalide suurim võrgustik Eestis. PARE väljastab personalitöötajate kutsestandardeid.

 • Lähedased ametid

  Konsultant

  Arendusjuht

  Teenindusjuht