• Olulised momendid

  • Personalijuht juhib ettevõtte personalitegevust – inimeste värbamine, koolitused, ametijuhendite koostamine, lepingute sõlmimine, arenguvestluste ja rahuloluküsitluste läbiviimine.
  • Personalijuht juhindub oma töös ettevõtte personalipoliitikast, töölepingu seadusest ja muudest õigusaktidest.
  • Personalijuhi töös on tähtsad eelised kõrgharidus ja oskus inimestega suhelda.
 • Töö iseloom

  Tänapäeval ei saa ükski suurem organisatsioon läbi personalijuhita, kes korraldab ja juhib ettevõtte inimressursi.

  Personalijuht töötab koos juhtkonnaga välja personalipoliitika põhiseisukohad, millest oma tegevuses juhinduda, olgu selleks siis töötajate võimalik arv, palgavahemikud või koolitusvajadus.

  Personalijuht hoiab seaduste ja ettevõtte sise-eeskirjade kohaselt korras firma dokumentatsiooni (lepingud, töötajate ja puhkusearvestuse jne).

  Personalijuht:

  • määrab personalipoliitika ja juhib selle elluviimist;
  • korraldab personali leidmiseks ja väljavalimiseks konkursse;
  • juhib kandidaatidega peetavaid töövestlusi;
  • koostab ise või koos juristiga töötajate ametijuhendid ja -lepingud;
  • koolitab ja arendab töötajaid;
  • tegeleb karjääriplaneerimise, sh järgnevusplaani koostamisega;
  • korraldab töötajate seas kirjalikke küsitlusi (tööolude jms kohta) ja arvestab nende tulemusi organisatsiooni sisekorralduse parandamisel;
  • tegeleb personaliarvestuse ja aruandlusega, mis hõlmab töötajate andmebaasi täiendamist ning aruannete koostamist raamatupidamisele ja juhtkonnale;
  • vastutab sisekommunikatsiooni korraldamise eest;
  • vastutab töötervishoiu- ja tööohutuse tagamise eest.

  Lisaks on personalijuht nõustaja rollis, kes võrdse partnerina konsulteerib ja koolitab personalitöö küsimustes organisatsiooni juhtkonda ning kolleege.

 • Töökeskkond

  Personalitöötajad töötavad enamasti bürooruumides ja nende 40-tunnine töönädal kestab esmaspäevast reedeni.

  Töö on peamiselt istuva loomuga, mis hõlmab palju paberi- ja arvutitööd. Tänapäeval on personalitöös peamised vahendid arvuti ja tarkvaraprogrammid.

  Paljudes ettevõtetes osaleb personalijuht ka juhtkonna koosolekutel, koostab plaanilisi aruandeid ning peab olema võimeline tutvustama neid juhtkonnale ja teistele töötajatele.

  Oma küllaltki suures vastutusalas peab ta olema valmis tegelema samal ajal mitme probleemiga, nt töötajate rahulolematus, tööõnnetused, vaidlused töövaidluskomisjonis jne, mistõttu töökeskkond võib olla aeg-ajalt pingeline.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Personalijuhi töös tulevad kasuks teadmised:

  • juhtimisest,
  • psühholoogiast,
  • majandusest,
  • organisatsiooni toimemehhanismidest,
  • personalitöö alustest,
  • tööõigusest,
  • asjaajamisest,
  • kutse-eetikast,
  • raamatupidamisest,
  • arhiivindusest.
  • Ta peab oma valdkonna seadustega väga hästi kursis olema. Lisaks peab ta suutma töölesoovijatega peetud vestlustel saadud vastuste põhjal õigeid valikuid langetada.
  • Personalijuht peab olema meeldiva ja viisaka käitumise, salliva suhtumise, hea suhtlemis- ja väljendusoskusega.
  • Iseseisvus, algatus-, organiseerimis- ja analüüsivõime on personalijuhi töös suureks eeliseks.
 • Haridus ja väljaõpe

  Personalijuhi töö eeldab kõrghariduse olemasolu.

  Otsi sobivat kooli kõrgkoolide õppekavade andmebaasist.

  Kindlasti on personalijuhile vajalik osaleda täienduskoolitustel, kust saab palju teadmisi seaduste muutumise ja personali tulemusliku juhtimise kohta.

 • Töövõimalused

  Tänapäeval ei saa ükski suurem organisatsioon läbi personalijuhita. Suuremates ettevõtetes võidakse vajada lisaks personalispetsialiste.

  Personalijuhist võib sageli saada ettevõtte juhatuse liige.

 • Sissetulek, soodustused

  Üldjuhul makstakse personalijuhtidele kuupalka, millele võivad lisanduda tulemuspalk, lisatasud ja boonuspaketid.

 • Lisateave

  Eesti Personalitöö Arendamise Ühing PARE väljastab personalitöötajate kutsestandardeid.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös JYSK Linnen’n Furniture OÜga.

 • Lähedased ametid

  Arendusjuht

  Teenindusjuht

  Koolituskonsultant