Patrullpolitseinik

Prindi
 • Olulised momendid

  • Patrullpolitseinikud tegelevad peamiselt avalikus kohas toimepandud korrarikkumistega, liiklusjärelevalvega, väljakutsete teenindamise ning teadete lahendamisega.
  • Patrullpolitseinikul peab olema politseiline kutsekesk- või kõrgharidus ning hea füüsiline vorm.
  • Töö on vaheldusrikas ja pakub rohkesti väljakutseid (töötamine nii sise- kui ka välistingimustes).
  • Ametikohal kohaldatakse summeeritud tööaega ja öötööd, mis tähendab, et töötatakse vahetustega.

 • Töö iseloom

  Patrullpolitseiniku tööks on patrullimine, ennetada, tõkestada ja avastada korrarikkumisi, teenindada politsei hädaabinumbrile 112 laekunud väljakutseid, menetleda väärtegusid, teha liiklusjärelevalvet, võtta vastu avaldusi süütegude kohta ning teha vajaduse korral esmaseid menetlustoiminguid.

 • Töökeskkond

  Patrullpolitseinikud töötavad kõikjal: kontoris, tänaval, maanteel jm. Oma töös kasutab patrullpolitseinik erivahendeid, relvi, sidevahendeid ja andmebaase ning juhib alarmsõidukit. Peale töövahendite tagatakse ka tööriietus ning vajaduse korral erirõivad.

  Töö on vahetustega ning töötada tuleb nii päeval kui ka öösel, nädalavahetustel ja riiklikel pühadel. Põhipuhkus on 35 päeva.

  Töö on huvitav ning nõuab palju suhtlemist. Tuleb ette ka rutiinseid ootamise ja valvesoleku perioode, ent alati peab olema valmis reageerima, kui tekib ootamatu või ohtlik olukord.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Patrullpolitseinik peab käituma eetiliselt, olema paindlik, inimesele orienteeritud ning oskama rakendada oma õigusteadmisi. Tööülesannete täitmisel tuleb kasuks hea suhtlemisoskus, otsustusvõime ja enesedistsipliin.

  Korrarikkumiste ja muude rikkumiste tõkestamisel võib vaja minna ka füüsilist jõudu ja oskust relva käsitseda, seetõttu peab patrullpolitseinik olema treenitud, tasakaalukas ja otsusekindel. Tegutsemine keerulistes ja rasketes oludes nõuab sallivust, kannatlikkust ja sihikindlust.

  Teenistusse võetakse 19-aastaseks saanud, vähemalt keskharidusega Eesti kodanikke, kes valdavad eesti keelt seadusega kehtestatud ulatuses ning vastavad politseiametniku kutsesobivuse nõuetele.

  Teenistusse võtmiseks peab isik olema füüsiliselt ettevalmistuselt võimeline täitma talle pandud kohustusi. Seda kontrollitakse regulaarselt füüsiliste katsetega. Samuti peab ta sobima terviseseisundi poolest. Tuleb läbida terviseuuringud ja esitada arsti kinnitatud tervisetõend.

 • Haridus ja väljaõpe

  Politseiametnikul peab olema kesk- ja kutsekeskharidus või rakenduskõrgharidus politseiteenistuse erialal. Tööle saavad tulla ka muu kõrghariduse omandanud isikud, kes läbivad töö kõrvalt politseilise täiendusõppe.

  Nii kooli kui ka tööle saavad vaid hea riigikeele oskusega kandidaadid.

  Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži Paikuse koolis on politseiametniku kutseõppeaeg üks aasta. Rakenduskõrgharidusõpe politseiteenistuse erialal kestab kolm aastat ning toimub politsei- ja piirivalvekolledžis Murastes või Paikusel.

  Samuti on Politsei- ja Piirivalveametis (PPA) töötades võimalik osaleda paljudel koolitustel ja täienduskursustel. Politseiametnik õpib kogu teenistuse aja.

  Lähemalt saab lugeda kõrgkoolide õppekavade andmebaasist.

 • Töövõimalused

  Kõikidele Sisekaitseakadeemia lõpetanud noortele tagatakse töökoht PPA-s.

  PPA-l on neli piirkondlikku struktuuriüksust. Niisiis on lõpetajatel võimalik vabade ametikohtade olemasolu korral tööle asuda ka oma kodukanti.

  LÄHEDASED AMETID
  Liikluspolitseinik, piirivalvur, vanglaametnik jne.

 • Sissetulek, soodustused

  Politseiametnikele makstakse ametipalka koos seaduses sätestatud lisatasudega. Ametipalk koosneb astmepalgast ja teenistusastmetasust.

  Politseiametnikel on soodustusena võimalik näiteks puhata 35 päeva. Rohkem infot soodustuste kohta leiab: Politsei- ja Piirivalve seadus, §71 kuni §75.

  Politseiametnikul on pärast kahekümneaastast teenistust ja vastava vanuse täitumist võimalik hakata saama väljateenitud aastate pensioni, mis on tavapärasest vanaduspensionist oluliselt suurem.

 • Lisateave

  Kutse omandamisega seotud infot leiab Sisekaitseakadeemia kodulehelt.
  Vabade töökohtade ja erinevate valdkondade kirjeldusi leiab PPA värbamisblogist ja asutuse kohta leiab rohkem infot PPA kodulehelt.

  Politsei- ja Piirivalveameti tööde ja tegemistega saab lähemalt tutvuda ajakirja Radar kaudu.

  Kirjeldus on koostatud 2013. a koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga.

 • Lähedased ametid

  Piirivalvur. • Piirivalvurid tegutsevad maal, merel ja õhus.• Piirivalvurite põhiülesanded on piirikontroll, patrull- ja vaatlustegevus välispiiril ning kuritegevuse tõkestamine ja menetlemine (uurimine).• Nad korraldavad õhu- ...

  Loe täpsemalt »

  Vanglaametnik

  Liikluspolitseinik