• Olulised momendid

  Notari töö on keeruline ja väga vajalik. Tänu notari tööle võib ka õigusalaste teadmisteta inimene olla kindel, et ta suuremahulisi tehinguid tehes – näiteks kodu soetades või oma tahet väljendades – seaduste vastu ei eksi ning enesele liiga teha ei lase.

  Notar on avalik-õiguslikes ülesannetes tippspetsialist, kellele riik on andnud õiguse tõestada nii füüsiliste kui ka juriidiliste isikute vaheliste tehingute õigust ning vastavust seadustele.

  Notari töö eeldab arvestatavaid teadmisi nii õigusalal kui ka eetilistel teemadel. Eestis tegutsevad notarid Tsaari-Venemaa ajast saati.

 • Töö iseloom

  Notari töö on alati põhitöö. Teiste sissetulekuallikate omamine (lisatöö, oma ettevõte jne) on keelatud. Erandiks on pedagoogiline tegevus ja teadus- või loometöö.
  Mainitud piirangud on vajalikud, sest notari töölt eeldatakse tingimusteta erapooletust ja sõltumatust.

 • Töötulemus

  Notari töö tulemuseks on kontrollitud ja õiguspärased toimingud, ausad lahendused ja ärahoitud pettused, samuti tehinguosaliste suurenenud teadmised neid puudutavas õigusvaldkonnas.
  Laiemas plaanis võib notari(te) töö tulemusena välja tuua ausama ja avatuma ühiskonna, kus inimestel pole vaja enda jaoks oluliste tehingute tegemist karta.
  Notar lähtub alati avalikust huvist, mitte erahuvist. Tal on õigus jätta ka tehing tõestamata.

 • Töökeskkond

  Notari töö toimub reeglina siseruumides. Kõige sagedamini töötab notar oma büroos. Võimalikud on juhused, kus notar kutsutakse tehingut tõestama büroost välja – näiteks haiglasse või koju eaka, haige või erivajadustega kliendi tehingut kinnitama.
  Kuna notaritel on õigus registreerida ka abielusid, võib ka see toimida väljaspool bürood.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Notari tööks vajalikke teadmisi ja eeldusi võib võrrelda teiste õigusalade töötajate vajadustega: väga oluline on osata oma mõtteid nii kirjalikult kui ka suuliselt väga täpselt väljendada.
  Kellele õigusvaldkond huvi pakub, võiks tunda end ühtviisi hästi nii humanitaar- kui ka reaalainetes. Tähtsamad kui üksikud nüansid on mõlemal suunal oskus näha nii suurt pilti kui ka detaile ning osata mõlemaid teistelegi edasi anda. Notar peab suutma aru saada nii pikkadest tekstidest (lepingud) kui ka mõistma, millest reaalselt jutt käib – näiteks varade ja nende osade jagamisel.

  Loomuomadustelt võiks tulevane notar olla kannatlik ja empaatiline. Töös on sageli vaja selgitada üht asja korduvalt ja korduvalt – notari jaoks on see rutiin, tema kliendi jaoks aga uus ja keeruline teema.
  Väga oluline on kõrge sisemine eetilisus ning soov kaitsta neid, kes end ise keerulises juriidilises olukorras kaitsta ei suuda. Palju abi on üldiselt heatahtlikust suhtumisest erinevatesse inimestesse ja nende vajadustesse.

  Notar peab olema väga hea suhtleja, seega peavad heal tasemel olema nii kuulmine kui ka kõne- ja mõtteselgus. Prillid või liikumispuue tööd ei sega, kuid nägemine peab olema piisav, et töötada läbi palju mahukaid tekste.
  Väga tähtis on ka julgus oma seisukohtadele kindlaks jääda ning vahel teha otsus, mis tehingupooltele ei meeldi. Seega on vajalikud viisakus, enesekehtestamisoskus ning suutlikkus stressi maandada ja mitte läbi põleda.

 • Haridus ja väljaõpe

  Notariks kandideerida soovijal peab olema õigusteaduses vähemalt magistrikraad või sellega võrdsustatud diplom. Aktsepteeritav on ka välisriigist pärit kõrgharidustunnistus, mida tunnustab Akadeemilise Tunnustamise Infokeskuste Koostöövõrgu Eesti Keskus.
  Eestis kandideerimisel peab olema Euroopa Liidu kodanik.

  Konkursikomisjoni koosseisu kuuluvad kaks Justiitsministeeriumi ametnikku, kaks notarit ning üks tunnustatud jurist.
  Konkurss koosneb kahest osast: õigusteadmiste testist ning vestlusest. Testiga samaaegselt koostatakse õiguslik arvamus mahus kuni üks lehekülg.

 • Töövõimalused

  Notarite arvu Eestis määrab riik. Kuna notar ei tohi saada lisasissetulekuid, on oluline, et tal jätkuks tööd. Praegu tegutseb Eestis 94 notarit.
  Notarikandidaadiks taotlejate konkursi, kandidaaditeenistuse, notarieksami sooritamise ja notari ametikoha täitmise kord on kehtestatud notariaadimäärustikus.

 • Sissetulek, soodustused

  Notar loob oma büroo. Majanduslikus mõttes võiks tema tegevust võrrelda FIE-ga: ka notar osutab teenust enda nimel, maksab oma sissetulekust kõik tegutsemisega seotud kulud (büroo rent jt kulud, töötajate palgad ja maksud jne) ning vastutab oma tegevuse eest isikliku varaga.

  Regionaalsed erinevused sõltuvad tehingute hulgast – kui tehinguid on rohkem, on ka tööd ja sissetulekuid rohkem. Maapiirkondades on kulud madalamad, kuid ka tehingute hulk võib olla väiksem.

 • Karjääritee

  Notariametil pole astmeid, seega saab areneda pigem horisontaalselt kui vertikaalselt. Mida parem maine on notaril, seda enam soovitakse oma tehinguid tema juures teha.

 • Lisateave

  Notarite Koda
  www.notar.ee

  Notariaadiseadus
  Notariaadimäärustik

 • Lähedased ametid

  Advokaat. Advokaat on jurist, kes aitab oma kliente õigustoimingutes: enamasti nõustab, valmistab dokumendid ette ning esindab ja kaitseb kohtus. Advokaat peab olema väga hea suulise ja kirjaliku väljendusoskusega ning oma töös julge ja sih...

  Loe täpsemalt »

  kohtunik