Noorsootöötajad ja huvihariduse spetsialistid

Prindi
 • Olulised momendid

  • Noorsootöö on noortele tingimuste loomine arendavaks tegevuseks, mis võimaldab enda vabal soovil tegutseda väljaspool perekonda ja tööd.
  • Noorsootööd tehakse noorte jaoks koos 7–26 aastaste noortega ehk neid kaasatakse nii tegevuste kavandamisse kui ka nende läbiviimisse.
  • Noorsootöötaja peab oma käitumisega olema noorele eeskujuks, kohtlema kõiki võrdselt ning suhtuma iga noore arvamusse ja maailmapilti lugupidamise ning sallivusega.
 • Töö iseloom

  Noorsootööga luuakse tingimused noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, tänu millele saab noor vaba tahte alusel perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda. Noorsootöö eesmärk on tagada eeldused, et 7–26 aastane noor tuleb ühiskonnaliikmena toime, ja toetada teda selles.

  Töö sisu on vahetu tegelemine noorte ja noorterühmadega või piirkonna noorsootöö koordineerimine. Noorsootöötajad kavandavad, viivad ellu ja hindavad noorteprogramme ning -projekte. Nad kaasavad noori kavandamis- ja korraldustöösse ning soodustavad nende ühiseid ettevõtmisi. Oluline on ka võrgustikutöös osalemine ja koostöö korraldamine.

  Eri ametikohtadel tegutsevate noorsootöötajate ülesanded võivad erineda seda mööda, kas töö on juhtiva ja kavandava iseloomuga või tegeldakse vahetult noorte juhendamisega.

  Noorsootöö sisu võib olla järgmine:

  • Individuaalne töö noorte ja noorterühmadega – koostöö noorte, nende vanemate, teiste huvi- ja sidusgruppide ning valdkonnaspetsialistidega. Tähtis on luua noorega usalduslik suhe ja seda hoida, luua tingimused noore omaalgatuse ja vastutuse arenguks, viia ellu noorsootöö tegevusi, vahendada noorteinfot, teha võrgustikutööd ja pakkuda esmast nõustamist.

  • Noorsootöö korraldamine ja arendamine kohalikul või riigi tasandil – juhendatakse teisi noorsootöötajaid, luuakse koostöövorme ja arendatakse võrgustikutööd (ka rahvusvahelist). See töö eeldab suhtlemist laiema avalikkusega.

  Noorsootöötajate ametinimetused võivad olla:

  • noorteühingu juht,

  • noorsootööasutuse juht,

  • noortelaagri juhataja,

  • noortelaagri kasvataja,

  • ringijuht,

  • kohaliku oma- või maavalitsuse noorsootöö spetsialist,

  • noorte infotöötaja,

  • huvijuht,

  • huvikooli õpetaja.

 • Töökeskkond

  Noorsootöötajad töötavad enamasti siseruumides (koolis, kohalikus rahvamajas, noorsootööks loodud ruumides ehk noorte- või nõustamiskeskustes), kuid noortele mõeldud tegevus võib toimuda ka vabas õhus, näiteks looduses.

  Rohkem kontoritööga seotud noorsootöötaja töötab tavaliselt viis päeva nädalas ja kaheksa tundi päevas, kuid individuaalselt noorte ja noorterühmadega töötav noorsootöötaja tegutseb sageli õhtuti ja nädalavahetustel. Suurem töökoormus on koolivaheaegadel, näiteks suvel.

  Töö on väga mitmekesine ja liikuva iseloomuga, näiteks ürituste korraldamine, osalemine koos noortega rahvusvahelistel, riiklikel, maakondlikel ja kohalikel sündmustel, suhtlemine inimeste ja ametiasutustega.

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Noorsootöötaja ametis on väga tähtsal kohal eetiliste põhimõtete järgimine. Noorsootöötaja peab oma käitumisega olema noorele eeskujuks, kohtlema kõiki võrdselt ning suhtuma iga noore arvamusse ja maailmapilti lugupidamise ja sallivusega.

  Teadmised ja oskused on seotud noortega alates usalduslike suhete loomisest, noorsootöö korraldamisest ja võrgustikutööst kuni turvalisuse tagamise ja haldusülesanneteni välja.

  Noorsootöötaja peab olema kursis noorte tegeliku elu ja kohalike oludega, ta peab suutma hinnata noore olukorda ja vajadusi ning rakendada tööks sobivaid meetodeid. Ta peab teadma, kuidas tagada ohutust ja turvalisust ning tulla toime kriisiolukordades.

  Noorsootöö eeldab teadmisi noortepoliitikast, noorsootöö korraldusest ja meetoditest, hariduskorraldusest, inimõigustest, pedagoogikast, psühholoogiast, nõustamise põhimõtetest ja juhtimise alustest. Peale eesti keele oskuse on olulised vähemalt ühe võõrkeele valdamine (soovitatavalt vene või inglise keel) ja arvutioskus.

  Vajalikud noorsootöötaja isikuomadused on ausus, avatus, hea suhtlemisoskus, koostöövalmidus, empaatia ja tasakaalukus. Kõik need omadused on tähtsad erinevate inimestega suheldes. Mida paremini suudab noorsootöötaja head kontakti luua, seda paremini õnnestub tal oma ideed ellu viia ja noori tegevustesse kaasata.

  Lisaks on tähtsad omadused loovus, algatus-, otsustus- ja kohanemisvõime, pingetaluvus, järjekindlus ning vastutustunne.

  Noorsootöötaja kutsestandardi kohta leiate rohkem teavet Kutsekoja kutseregistrist.

 • Haridus ja väljaõpe

  Noorsootöötajal võib olla erialane (noorsootöö) või sotsiaaltöö-, kultuuri- või pedagoogikaharidus, millele lisaks on omandatud noorsootöö teadmised täiendusõppe ja praktika kaudu. Keskharidusega töötajal tuleks läbida noorsootöö kursus.

  Noorsootööd on võimalik õppida rakenduskõrgkoolis, vaata lähemalt Rajaleidja kõrgkoolide andmebaasist.

 • Töövõimalused

  Noorsootöötajad töötavad üldjuhul maa-, valla- või linnavalitsustes, huvi- või üldhariduskoolides, samuti noortekeskustes, -laagrites ja -ühingutes. Noorsootööga tegelevad ka rahvamajad ja kultuurimajad, lastekaitseühingud, spordiklubid, külaseltsid jm.

  Noorsootöötajal on rohkelt karjäärivõimalusi: ta võib hakata koolitajaks, siirduda eraettevõtlusse (nt üritusturundusse), sotsiaalsfääri, politseitööle, tegutseda mitmekultuurilises keskkonnas või välismaal. Samuti võib noortega vahetult tegelev noorsootöötaja hakata koordineerima tegevust ametniku tasandil või vastupidi.

 • Sissetulek, soodustused

  Noorsootöötaja palk on piirkonniti erinev. Ametnikena tegutsevatel noorsootöötajatel arvestatakse töötasu võrdsetel alustel teiste ametnikega. Kolmandas ja erasektoris koosneb noorsootöötajate töötasu tavaliselt põhipalgast ja projektijuhtimise eest makstavast lisatasust, mida töötajad saavad sageli ise mõjutada, otsides projektidele rahastajaid.

 • Lisateave

  Eesti Noorsootöö Keskus

  Eesti Noorsootöö Keskuse põhieesmärk on arendada ja korraldada noorsootööd riikliku noortepoliitika raames.

  Eesti Noorsootöötajate Ühendus

  Eesti Noorsootöötajate Ühendus (ENÜ) on Eestis tegutsevaid noorsootöötajaid (nii ametilt kui ka vabatahtlikke) koondav mittetulunduslik organisatsioon.

  Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus

  MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (Eesti ANK) on üleriigiline eestkosteorganisatsioon, mis ühendab Eestis asuvaid noortekeskusi

  Eesti Noorteühenduste Liit

  Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on katusorganisatsioon, mis ühendab erinevaid Eestis tegutsevaid noorteühendusi.

  Noorsootööseadus

  Noorsootöötaja kutsestandard

  Samalaadset või lähedast tööd teeb ka psühholoog-nõustaja (noorte nõustamine), noorsoopolitseinik ja kriminaalhooldaja (erinoorsootöö), infospetsialist ja kommunikatsioonijuht (noorte teavitamine), vabakutseline koolitaja (noorsootöö koolitus).

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega.

 • Lähedased ametid

  Psühholoog

  Nõustaja

  Infospetsialist

  Noorsoopolitseinik

  Kriminaalhooldaja

  Kommunikatsioonijuht

  Vabakutseline koolitaja