• Olulised momendid

  • Noorsootöötaja on spetsialist, kes töötab vahetult noortega või koordineerib noorsootööd.
  • Töö eesmärk on luua noortega usalduslik suhe ja seda hoida, juhendada noori mitteformaalses õppimises ning toetada nende arengut ja ühiskonnaliikmeks kujunemist.
  • Noorsootöötaja töös on väga vajalikud isikuomadused sõbralikkus, sallivus ning kuulamis-, nõustamis- ja suhtlemisoskus.
 • Töö iseloom

  Erinevatel ametikohtadel tegutsevate noorsootöötajate ülesanded võivad erineda seda mööda, kas töö on olemuselt juhtiv ja kavandav või tegeldakse vahetult noorte juhendamisega.

  Noorsootöötaja ametinimetus võib olla järgmine:

  • Kohaliku oma- või maavalitsuse noorsootöö spetsialist kavandab ja koordineerib oma piirkonna noorsootööd, koostab noorsootöö üldeelarve ning juhib kohalikke või rahvusvahelisi projekte.
  • Noorteühingu või noorsootööasutuse juht kavandab ja koordineerib oma asutuse noorsootööd, koostab arengukava ja aastaeelarve, nõustab oma asutuse noorsootöötajad, esitab projektitaotlusi ja juhib projekte, korraldab töötajatele koolitusi, loob tingimused noorsootöö tegevuste elluviimiseks ning organiseerib oma asutuse haldustööd.
  • Noorsootöötaja avatud noortekeskuses tegutseb individuaalselt noorte ja noorterühmade, nende vanemate, teiste huvi- ja sidusgruppide ning valdkonnaspetsialistidega. Eesmärk on luua noortega usalduslik suhe ja seda hoida, juhendada noori mitteformaalses õppimises, kasutades selleks noortele loodud arendusvõimalusi, toetada noorte arengut ning nende sotsialiseerumist.
  • Noorte infotöötaja selgitab noorte infovajadused, kogub ja süstematiseerib vastavat teavet, korraldab noorteinfo teenust, edastab usaldusväärset ja süstematiseeritud teavet otse ning infokanalite kaudu, teeb koostööd teiste noorteinfot pakkuvate organisatsioonidega, korraldab noorteinfo üritusi ja koolitusi ning õpetab noortele sobivate meetoditega infokanaleid ja ‑vahendeid kasutama, tegeleb ka noorte esmase nõustamisega.
  • Huvijuht keskendub noorsootöö korraldamisele või selle praktilisele elluviimisele olenevalt kooli arengukava vajadustest ja tingimustest, korraldab kooli huvitegevust, juhendab õpilasesindust, aitab korraldada kooli üritusi, kaasab noori tegevuste kavandamisse ja läbiviimisse, koostab huvitegevuse eelarve, algatab projekte ja otsib nende jaoks lisaraha.

  Lisaks võib noorsootöötaja ametinimetus olla:

  • noortelaagri juhataja,

  • noortelaagri kasvataja,

  • ringijuht,

  • huvikooli õpetaja.

 • Töökeskkond

  Enamasti on noorsootöötaja töökeskkonnaks siseruumid, kuid seda ei saa võrrelda tavapärase bürootööga, sest noorsootöös on rohkem vabadust liikuda, tegutseda ja korraldada. Töökohaks võib olla kool, rahvamaja või noortekeskus (eriti huvijuhi töös).

  Näiteks kohaliku oma- või maavalitsuse noorsootöö spetsialisti ja noorteühingu või noorsootööasutuse juht töötab peamiselt siseruumides viis päeva nädalas kaheksa tundi päevas. Ette võib tulla töölähetusi.

  Avatud noortekeskuse noorsootöötaja töötab enamasti siseruumides, kuid noortele mõeldud tegevus võib toimuda ka vabas õhus, näiteks looduses. Sageli toimub töö õhtuti ja nädalavahetustel. Suurem töökoormus on koolivaheaegadel, eriti suviti. Töö on väga mitmekesine ja liikuva iseloomuga, näiteks ürituste korraldamine, osalemine koos noortega rahvusvahelistel, riiklikel, maakondlikel ja kohalikel sündmustel, suhtlemine inimeste ning ametiasutustega.

  Noorte infotöötaja töökohaks on enamasti siseruumid, sageli teavitus- ja nõustamiskeskused. Peamine töövahend on arvuti ning töö toimub sageli pärastlõunal.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Noorsootöötajate eelis on teadmised noortepoliitikast, noorsootöö korraldusest, hariduskorraldusest, inimõigustest, pedagoogikast, psühholoogiast ja juhtimise alustest.

  Erinevate projektidega tegeldes on vajalik heal tasemel inglise keele ja arvutioskus.

  Noorsootöötaja teadmised ja oskused on seotud noortega alates usalduslike suhete loomisest, noorsootöö korraldamisest ja võrgustiku tööst kuni turvalisuse tagamise ja haldusülesanneteni välja.

  Kuna töö põhirõhk on sotsiaalsel tegevusel – noortega suhtlemisel, võib vaimne koormus olla üsna suur. Kokku tuleb puutuda erinevate inimestega, tihti ka raskete probleemide ja olukordadega. Kõik see nõuab sallivust, head enesevalitsemist ja oskust hoiduda läbipõlemisest.

  Vajalikud noorsootöötaja isikuomadused on ausus, avatus, hea suhtlemisoskus, koostöövalmidus, empaatia ja tasakaalukus. Kõik need omadused on tähtsad erinevate inimestega suheldes. Mida paremini suudab noorsootööaja hea kontakti luua, seda paremini õnnestub tal oma ideid ka ellu viia ja noori tegevusse kaasata.

  Lisaks on tähtsad omadused loovus, algatus-, otsustus- ja kohanemisvõime, pingetaluvus, järjekindlus ning vastutustunne.

 • Haridus ja väljaõpe

  Noorsootöötajal võib olla erialane (noorsootöö) või sotsiaaltöö-, kultuuri- või pedagoogikaharidus, millele lisaks on omandatud noorsootöö teadmised täiendusõppe ja praktika kaudu. Keskharidusega töötajal tuleks läbida noorsootöö kursus.

  Noorsootööd saab õppida rakenduskõrgkoolis, vaata lähemalt kõrgkoolide õppekavade andmebaasist.

 • Töövõimalused

  Noorsootöötajad töötavad üldjuhul maa-, valla- või linnavalitsustes, huvikoolides, üldhariduskoolides või noortekeskustes, samuti noortelaagrites ja -ühingutes. Noorsootööga tegelevad ka rahva- ja kultuurimajad, lastekaitseühingud, spordiklubid, külaseltsid jm.

  Noorsootöötajal on rohkelt karjäärivõimalusi: ta võib hakata koolitajaks, siirduda eraettevõtlusse (nt üritusturundusse), sotsiaalsfääri, politseitööle, tegutseda mitmekultuurilises keskkonnas või välismaal. Samuti võib noortega vahetult tegelev noorsootöötaja hakata koordineerima tegevust ametniku tasandil või vastupidi.

 • Sissetulek, soodustused

  Noorsootöötaja palk on piirkonniti erinev. Ametnikena tegutsevatel noorsootöötajatel arvestatakse töötasu võrdsetel alustel teiste ametnikega. Kolmandas ja erasektoris koosneb noorsootöötajate töötasu tavaliselt põhipalgast ja projektijuhtimise eest makstavast lisatasust, mida töötajad saavad sageli ise mõjutada, otsides projektidele rahastajaid.

 • Lisateave

  Eesti Noorsootöö Keskus

  Eesti Noorsootöö Keskuse põhieesmärk on arendada ja korraldada noorsootööd riikliku noortepoliitika raames.

  Eesti Noorsootöötajate Ühendus

  Eesti Noorsootöötajate Ühendus (ENÜ) on mittetulunduslik organisatsioon, mis koondab Eestis tegutsevaid noorsootöötajaid (nii ametilt kui ka vabatahtlikke).

  Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus

  MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (Eesti ANK) on üleriigiline eestkosteorganisatsioon, mis ühendab Eestis asuvaid noortekeskusi.

  Eesti Noorteühenduste Liit

  Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on katusorganisatsioon, mis ühendab Eestis tegutsevaid noorteühendusi.

  Noorsootööseadus

  Noorsootöötaja kutsestandard

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega.

 • Lähedased ametid

  Koolitaja