• Olulised momendid

  • Muuseumispetsialistid vastutavad kultuuripärandi säilitamise eest.

  • Tänu muuseumispetsialistidele saab muuseumites näha antiikehteid, keskaegseid ürikuid ja kuulsaid maale.

  • Muuseumite tegevusvaldkond puudutab nii loodusteadusi, ajalugu kui ka kunsti.

  • Näituste korraldamine eeldab loovust ja muudab töö vaheldusrikkamaks.

 • Töö iseloom

  Muuseumispetsialistid on ajaloo ja kultuurielu asjatundjad, kes koguvad, säilitavad ja uurivad muuseumikogu esemeid. Tänu neile näeb muuseumites keskaegseid ürikuid, kuulsaid maale ja muistseid töövahendeid.

  Muuseumispetsialistid tegelevad eelkõige kultuuri säilitamisega. Olenevalt muuseumist võivad sealsed töötajad tegeleda kunsti, kirjanduse, loodusloo või mõne muu valdkonnaga. Nad kannavad hoolt muuseumitesse kogutud väärtuslike esemete eest ja tutvustavad neid huvilistele.

  Üldisemalt saab muuseumispetsialistide töös esile tuua kolm suunda:

  • kogude korrastamine, säilitamine ja täiendamine;

  • kogude tutvustamine;

  • uurimis- ja teadustöö.

  Igas muuseumis on kogud ja igas kogus on hulk ajaloolise või kultuuriväärtusega esemeid. Muuseumispetsialistid peavad kogusid korralikult hoidma, et ka tulevikus saaksid huvilised ajalooliste esemetega tutvuda. Näiteks vanad dokumendid ja riided vajavad väga häid hoiutingimusi, et nad aastasadade jooksul ära ei laguneks.

  Konservaatorid on spetsialiseerunudsäilitamisele. Nende ülesanne on hinnata esemete seisundit ning neid korrastada, hoiustada ja vajaduse korral restaureerida.

  Peavarahoidjad vastutavad muuseumi kõikide kogude eest.

  Samuti tutvustavad muuseumispetsialistid kogusid huvilistele. Nad panevad kokku näitusi ja kirjutavad eksponaate tutvustavaid tekste. Muuseumispetsialistid peavad tavaliselt ise leidma huvitavaid või päevakajalisi teemasid näituste tarvis.

  Kogude tutvustamise ja näituste koostamisega tegelevad muuseumites kuraatorid.

  Lisaks on muuseumites tähtis uurimistöö. Näiteks peavad muuseumispetsialistid selgitama muuseumisse toodud uute esemete kuuluvuse ja väärtuse või abistama asjatundjaid, kes soovivad muuseumikogusid uurida.

  Teadurid tegelevad muuseumites teadusliku uurimistööga. Nemad uurivad muuseumikogudes olevad esemeid, nende tausta või muuseumi valdkonda üldisemalt.

  Muuseumispetsialisti töö sobib sulle, kui sa huvitud ajaloost ja kultuurielust, oled laia silmaringiga, külastad meelsasti muuseume ning oled loova mõtlemisega.

 • Töökeskkond

  Tavaliselt töötavad muuseumispetsialistid kabinettides, näitusesaalides või hoidlates. Vabaõhumuuseumis tuleb palju tööd teha ka väljas.

  Muuseumispetsialistide töö on vaheldusrikas. Esemetega tutvumine, uurimistöö ja kogude korrastamine on pigem istuvat laadi. Samas eeldavad kogude täiendamiseks esemete otsimine, näituste ülespanek ja nende tutvustamine külastajatele rohkem liikumist.

  Muuseumispetsialistide töö on pigem vaimset laadi, sest palju tuleb uurida, kirjutada ja huvilistega suhelda. Vaimset pinget võib lisada kogude korrashoiu ja nende säilimise eest vastutamine.

  Muuseumispetsialistide tavaline töövahend on arvuti. Oma töös puutuvad nad kokku erinevate esemete ja materjalidega. Selline töö ei sobi inimesele, kes on allergiline tolmu, paberi või mõne muuseumieksponaadi materjali suhtes.

  Tavaliselt töötavad muuseumispetsialistid tööpäeviti ja päevasel ajal. Olenevalt näitustest või üritustest tuleb tööd teha ka nädalavahetustel või õhtuti.

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Muuseumispetsialist:

  • tunneb kultuuri- ja ajalugu;

  • oskab hinnata esemete seisundit ja kuuluvust;

  • tunneb kultuuriväärtuste säilitamisviise;

  • oskab võõrkeeli;

  • on laia silmaringiga ja kursis ühiskonnaoludega.

  Lisaks peavad muuseumispetsialistid tundma põhjalikumalt oma muuseumi eripära ja valdkonda. Väga vajalik on ka erialaste eetikapõhimõtete järgimine, sest muuseumitöö on ühiskondlikult tähtis ja vastutusrikas.

  Muuseumispetsialistidel on tarvis järgmisi isikuomadusi:

  • täpsus ja usaldusväärsus;

  • iseseisvus ja otsustusvõime;

  • loovus;

  • püsivus ja hea pingetaluvus.

  Väga tähtis on usaldusväärsus, sest muuseumispetsialistid peavad vastutama väärtuslike kogude käekäigu eest.

  Konservaatoritel on lisaks vaja teha kutseeksam. Loe konservaatorite kutsenõudeid.

 • Haridus ja väljaõpe

  Peavarahoidjal on tööks vajalik kõrgharidus. Eraldi museoloogia eriala Eestis õppida ei saa. Tavaliselt sobib peavarahoidja tööks ajaloo või kunstiajaloo eriala. Lisaks on tarvis muuseumitöö kogemust.

  Otsi sobivat kooli Rajaleidja kõrgkoolide andmebaasist.

  Üldhariduskooli õppeainetest tuleks tähelepanu pöörata kunsti- ja üldajaloole, kirjandusele, eesti keelele ning võõrkeeltele. Olenevalt muuseumist tulevad kasuks ka loodusteadused ja usundiõpetus.

  Muuseumispetsialistidel on vaja oma teadmisi pidevalt täiendada. Täiendusõpet korraldavad riiklikud muuseumid, Eesti Muuseumiühing ja kõrgkoolid.

 • Töövõimalused

  Muuseumispetsialistid töötavad eelkõige muuseumites. Tööd leiab nii riiklikes, omavalitsuste kui ka eramuuseumites. Suurimad muuseumid Eestis on Eesti Rahva Muuseum, Eesti Kunstimuuseum ja Eesti Ajaloomuuseum.

  Kõige rohkem muuseume asub Tallinnas ja Tartus. Linnamuuseumid on olemas enamikus Eesti linnades. Lisaks leidub väiksemaid muuseume kogu Eestis.

  Karjäärivõimalused on muuseumispetsialistidel mitmekülgsed. Tööle võib asuda erinevatesse muuseumitesse. Suurema töökogemuse ja kõrgema haridusega spetsialistid leiavad tööd suuremates muuseumites või saavad suuremat vastutust nõudva ameti.

  Peale muuseumite võivad spetsialistid tööd leida ka teistes mäluasutustes, näiteks arhiivides või raamatukogudes.

  Tööjõuvajadus Eesti muuseumites on pigem stabiilne. Suuremad muuseumid vajavad oma ala asjatundjaid ka tulevikus, mistõttu on muuseumispetsialiste alati tarvis. Nõudlust nende järele suurendab uute muuseumide rajamine, kuid viimastel aastatel on neid vähe juurde tekkinud

 • Sissetulek, soodustused

  Muuseumispetsialistid saavad tavaliselt oma töö eest põhipalka. Riiklikes muuseumites võivad nad saada lisatasu staaži või akadeemilise kraadi eest.

  Olenevalt ametist võivad muuseumispetsialistid saada tavapärasest pikema puhkuse. Teadustöötajatele on ette nähtud puhkust 42 päeva aastas.

  Võimalikud soodustused töötajatele on muuseumites erinevad. Üks soodustusi võib olla odavam sissepääs teistesse muuseumitesse.

 • Lisateave

  Eesti Muuseumiühing korraldab oma liikmetele täienduskoolitusi ja arendab muuseumitööd Eestis.

  Eesti Muuseumide Veebiväravas saab tutvuda Eesti muuseumikogudega.

  Muuseumitöötajate tegevust reguleerib lisaks rahvusvaheline eetikakoodeks.

  Muuseumiseadus reguleerib muuseumite tegevust ja nende kogude korraldamist. Muuseumite tegevus on Kultuuriministeeriumi haldusalas.

  Ennistuskoda Kanut annab konservaatori kutse.

  Muuseumispetsialistidele lähedasi ameteid peavad näiteks ajaloolane, arheoloog, arhiiviinspektor, raamatukoguhoidja ja õpetaja.

  Loe ka Rajaleidjast muuseumi kuraatori Mari persoonilugu ning miks.ee lehelt kirjandusteadlase ja muuseumijuhi Maarja lugu.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. aastal koostöös Eesti Muuseumiühinguga.

 • Lähedased ametid

  Ajaloolane

  Arhiiviinspektor

  Arheoloog. Arheoloog uurib ühiskonda ja ajalugu inimtegevusest maha jäänud jälgede põhjal. Sel viisil saab ta uurida ajastuid ja valdkondi, mille kohta ei ole kirjalikke ajalooallikaid. Arheoloogile on iseloomulik oma uurimisallikate väl...

  Loe täpsemalt »

  Raamatukoguhoidja. Raamatukoguhoidja vastutab raamatukogu süsteemse toimimise eest – laenutab ja tellib erinevaid väljaandeid, vahendab teavet, suhtleb klientidega ning hoolitseb raamatute säilimise ja hõlpsalt leitavuse eest. Raamatukoguhoidja tö&ou...

  Loe täpsemalt »

  Õpetaja