Müügikorraldaja

Prindi
 • Olulised momendid

  • Müügikorraldaja töötab kaubandus- ja teenindusettevõtetes või tootja müügiüksustes müügijuhi abina, ta on võimeline vajadusel müügijuhti asendama.
  • Müügikorraldaja peamised tööülesanded on klienditeeninduse, müügitöö, kaupade käitlemise korraldamine ning juhendamine. 
  • Müügikorraldaja töö on vaheldusrikas ja väljakutseid pakkuv, eeldab valmisolekut töötada vahetustega. 
 • Töö iseloom

  Müügikorraldaja töö eesmärk on tagada müügi- ja teenindustöö sujuva korraldamisega klientide rahulolu ja ettevõtte eesmärkide täitmine. Tal on ülevaade kaubanduse rollist ja seostest teiste majandusharudega.

  Müügikorraldaja on valmis tegutsema muutuvas keskkonnas ning oskab toimida paindlikult ja loominguliselt vastavalt olukorrale ja klientide vajadustele. Ta abistab müügijuhti müügitulemuste jälgimisel ja analüüsimisel ning müügieelarvete koostamisel ja korrigeerimisel.

  Müügikorraldaja teenindab ja nõustab kliente, vormistab pakkumis- ja ostu-müügidokumente, lahendab iseseisvalt töös tekkinud probleeme ning esindab ettevõtet talle antud volituste piires.

  Müügikorraldaja peamised tööülesanded:

  • Klienditeeninduse korraldamine (teenindusprotsessi juhtimine, kassatöö korraldamine, kliendi tagasiside kogumine, analüüsimine ja probleemide lahendamine);
  • Kaupade käitlemise korraldamine (kaubavarude analüüsimine ja kaupade tellimine, kaubakäitlemise korraldamine, kaupade väljapanekute kujundamine);
  • Müügitöö korraldamine (majandustegevuse tulemuste arvestamine ja analüüsimine, turundamine kaubandusettevõttes);
  • Juhendamine ja juhtimine (personali juhendamine ja igapäevase töö korraldamine, juhtimine ja eestvedamine.);

  Klienditeeninduse korraldamine:

  • Müügikorraldaja tagab kliendisõbraliku ostukeskkonna, vastutab müügisaali korrasoleku eest ning tagab kliendikeskse teeninduse. Ta organiseerib, jälgib ja kontrollib teeninduspersonali tegevusi teenindusprotsessis ning kindlustab teenindusprotsessi häireteta kulgemise, vastutab tehniliste vahendite korrasoleku eest ja lahendab rikete puhul probleemid oma vastutusala piires või teatab probleemidest oma otsesele juhile;
  • Müügikorraldaja kontrollib ja korraldab kassatööd oma vastutusala piires, korraldab raha käitlemist ja raha käitlemisega seotud toiminguid ettevõttes kehtestatud korra kohaselt, koostab nõuetekohaseid kassaaruandeid ja edastab need tähtajaks vastutavale töötajale.
  • Müügikorraldaja käsitleb klientide kiitusi ja kaebusi ja vastab klientide päringutele, edastab klientide ettepanekud ja tagasiside vastutavale töötajale, samuti lahendab klientide pretensioonid oma vastutusala piires ja kaubandusalaseid õigusakte järgides, vajadusel edastab pretensioonid vastutavale töötajale. Ta analüüsib klientidelt saadud tagasisidet ja edastab ettepanekud vastutavale töötajale vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale.

  Kaupade käitlemise korraldamine:

  • Müügikorraldaja analüüsib müügitulemusi, olemasolevaid kaubavarusid, prognoosib nõudlust ja selgitab välja kaupade sisseostu vajadused ja edastab kaubatellimused vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale;
  • kooskõlastab kaubatellimused ja tarneajad, kontrollib saatedokumentide alusel saabuvate kaupade vastavust tellitule ning vajadusel tagastab kauba;
  • haldab kaubavarude juhtimisega seotud riske, jälgib igapäevaselt säilitustemperatuure ja realiseerimisaegu ning hindab ja kontrollib kaupade kvaliteeti saabumisest kuni realiseerimiseni;
  • teeb kindlaks liigsed kaubavarud ning teeb ettepanekuid kaupade kiiremaks realiseerimiseks ja vajadusel utiliseerimiseks, arvestades kehtivaid eeskirju ja õigusakte;
  • korraldab kaupade vastuvõttu koguseliselt ja kvaliteediliselt saatedokumentide alusel, järgides kaubagrupile kehtestatud nõudeid;
  • korraldab kaupade käitlemisega seotud dokumentide vormistamise, edastamise ja säilitamise kooskõlas ettevõttesisese töökorraldusega;
  • korraldab kaupade vastuvõtmise ja andmete sisestamise infosüsteemi ning kaupade ladustamise ja müügiks ettevalmistamise kooskõlas kehtivate õigusaktide ja ettevõttesisese töökorraldusega;
  • koostab vajadusel reklamatsioone ja lahendab kaupade käitlemisega seotud pretensioonid kooskõlas hankelepingute tingimustega ning tagab vajalike dokumentide olemasolu ja säilimise;
  • organiseerib kaupade varustamise turvaelementide ja nõuetekohase märgistusega, kujundab kaupade hinnad kehtiva korra kohaselt ning korraldab kaupade varustamise müügisaalis nõuetekohase hinnainfoga;
  • organiseerib hindade õigsuse kontrollimist ja vajadusel kontrollib ise;
  • tagab ja organiseerib pakendite, taara ja ohtlike jäätmete nõuetekohase käitlemise oma vastutusala piires;
  • korraldab ja kujundab kaupade väljapanekuid vastavalt planogrammidele või juhistele, järgides kaupade käitlemisele kehtestatud nõudeid;
  • korraldab kampaania- ja eriväljapanekuid ning kaupade tutvustusi, arvestades ettevõtte eesmärke;
  • kujundab kaupade hindu, järgides ettevõtte hinnakujundamise põhimõtteid.

  Müügitöö korraldamine:

  • Müügikorraldaja analüüsib müügitulemusi jälgides kaupade müüki ja kaubavarusid, vajadusel teeb ettepanekuid tulemuste parendamiseks.
  • Lisaks osaleb kaupade inventeerimisel ja analüüsib inventuuri tulemusi oma vastutusala piires, korraldab müügikampaania vastavalt ettevõtte turundusplaanile, teeb ettepanekuid müügikampaaniate korraldamiseks, arvestades analüüsi tulemusi ning teostab igapäevast müügiedendust koostöös hankijatega oma vastutusala piires, järgides ettevõtte strateegilisi finantsplaani ja turunduseesmärke.

   

 • Töökeskkond

  Müügikorraldaja töö on vaheldusrikas ja väljakutseid pakkuv, eeldab valmisolekut töötada vahetustega, puhkepäevadel, riiklikel pühadel ja õhtusel ajal. Töö võib olla periooditi pingeline ja pikaajaliselt istuva, seisva või liikuva iseloomuga. Müügikorraldaja töö eeldab valmisolekut töötada erineva temperatuuriga ruumides ja olmemüra keskkonnas, töötamist kuvariga ja raskuste tõstmist.

  Töövahendid
  Müügitööks vajalikud seadmed ja vahendid, riist- ja tarkvara.

  Enamlevinud ametinimetused: Müügikorraldaja, müügiassistent, teenindusjuht, tooterühmajuht, vahetuse vanem, teenindaja-administraator.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Müügikorraldajana töötamine eeldab koostöö- ja suhtlemisvalmidust, vastutusvõimet, usaldatavust, korrektsust, kohusetunnet, enesedistsipliini, juhtimisvõimekust, planeerimis- ja analüüsioskust, organiseerimisvõimet, initsiatiivi ja otsustamisjulgust.

  Müügikorraldaja töös on olulised ausus, iseseisvus, positiivsus, paindlikkus, kohanemisvõime, sallivus ja empaatia. Müügikorraldaja töö eeldab füüsilise ja vaimse koormuse taluvust.

  Müügikorraldaja peab omama järgmisi teadmisi: teeninduspsühholoogia, kliendikeskne teenindamine, teenindusprotsess, müügitehnikad, kaubandusvaldkonda reguleerivad õigusaktid, kassa- ja müügiprogrammid, kaubanduslikud seadmed, kaubatundmine, kaubavarude juhtimine, hindade kujundamise põhimõtted, logistika, tarneahela toimimise põhimõtted, müügitöö korraldamine, arvestus ja aruandlus, turundus, organisatsioonikäitumise põhimõtted, personalijuhtimine, juhtimise alused.

  Vajalikud pädevused on kirjeldatud kutsestandardis (müügikorraldaja, 5)

 • Haridus ja väljaõpe

  Müügikorralduse eriala saab õppida kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis, täiskasvanute tööalase koolituse kursustel või töökohal. Müügikorraldajalt eeldatakse keskharidust.

  Otsi sobivat kooli Rajaleidjast või kutsehariduse portaalist.

  Müügikorraldaja, tase 5 kompetentsusnõuded on kinnitatud kutsestandardis, mille kohta leiab rohkem teavet Kutsekoja kodulehelt.

  Koolinoorel, kes tunneb huvi müügikorraldaja töö vastu, tasuks tähelepanu pöörata matemaatika, majanduse ja ärindusteadmiste omandamisele.

 • Töövõimalused

  Peaaegu iga ettevõte vajab enda meeskonda müügikorraldajat või müügijuhti, kes suudab tagada müügi- ja teenindustöö sujuva korraldamisega klientide rahulolu ja ettevõtte eesmärkide täitmine.

  Oma võimekust tõestanud müügikorraldaja edutatakse tihti ettevõtte müügijuhiks.

 • Sissetulek, soodustused

  Müügikorraldaja palk oleneb suuresti valdkonnast, kus ta tegutseb.

 • Lisateave

  Eesti Kaupmeeste Liit on Eesti Vabariigis tegutsevate jae- ja hulgikaubandusettevõtete ühendus.

  Kirjeldus on koostatud 2015. a koostöös Eesti Kaupmeeste Liiduga.