• Olulised momendid

  • Metsandustöötajad majandavad ja varuvad metsa.
  • Metsandustöötajatel tuleb oma tööaega jagada nii kontori- kui ka välitöö vahel. Välitöö on väga liikuva loomuga ja küllalt suure füüsilise koormusega.
  • Metsanduses töötamine eeldab huvi looduse ja keskkonna vastu.
  • Suur eelis on kutsetunnistus, mis näitab ettevõttele töötaja võimekust tööga hakkama saada.
 • Töö iseloom

  Metsandustöötajad tegutsevad metsamajanduse ja -tööstuse valdkonnas. Metsamajandajad kasvatavad, hooldavad ja valvavad metsa ning peavad arvestust metsa- ja puiduvarude üle. Metsatööstuses tegeletakse puidu varumise ja selle kasutamisega.

  Metsandusspetsialistid töötavad metsandus- või puidutööstusettevõttes, riigi- või kohaliku omavalitsuse teenistuses ning korraldavad metsakasvatustöid ja puidu varumist metsandusettevõttes. Nad kavandavad, organiseerivad, juhendavad metsa rajamise, hooldamise, kasvatamise ja puiduvarumise töid ning hindavad tehtud tööde kvaliteeti, võtavad arvele toodetud puitu ja peavad laoseisude arvestust. Metsandusspetsialistid suhtlevad klientide ja töövõtjatega.

  Raietöölised teevad metsakasvatuse ja puidu varumisega seotud raietöid. Puidu varumisel juhinduvad nad raielangi tehnoloogilisest skeemist ja sortimendi kvaliteedinõuetest, luues võimalikult head tingimused puidu kokkuveoks ja ladustamiseks. Enam levinud ametinimetused on raietööline, metsur, saemees.

  Forvarderioperaatorid töötavad metsamaterjali kokkuveol, kasutades raielangil valmistatud sortimentide kogumiseks ja langilt äravedamiseks spetsiaalset kokkuveomasinat – forvarderit. Nad hindavad puidu sortimendi kvaliteeti, laadivad puidu forvarderile, hindavad puidu kogust, veavad puidu laoplatsile, virnastavad seda ja peavad arvestust kokkuveetud koguste üle.

  Harvesterioperaatorid töötavad raietöödel, kasutades puidu varumiseks pardaarvuti abil juhitavat raiemasinat harvesterit. Nad juhivad harvestere raielangil, valivad raiutavad puud, langetavad, laasivad ja järkavad tüved nõutava kvaliteedi ja parameetritega sortimentideks.

  Metsakorraldajad on metsandustöötajad, kelle peamised tööülesanded on metsamajanduskavade koostamine, metsandusnõustamine, metsa turuväärtuse hindamine, metsavarude inventuur, vääriselupaikade inventeerimine.

  Metsaülemad on metsamajanduse kõrgharidusega töötajad, kelle tööülesanded on metskonna igapäevatöö korraldamine, tööde organiseerimine ja järelevalve, sh lepingupartneritega suhtlemine ja lepingute sõlmimine, erametsaomanike nõustamine, metsamajandamise korraldamine metskonna piires, raiete ettevalmistamine ja organiseerimine, metsa uuendamine.

  Metsurid teevad metsa rajamise, hooldamise ja puiduvarumisega seotud töid. Nad teevad metsalangetustöid, konserveerivad ja puhastavad raielange, istutavad langetatud puude asemele uusi puid ning hoolitsevad selle eest, et metsa läbivad teed on sõidetavad.

 • Töökeskkond

  Metsandustöötajatel tuleb oma tööaega jagada nii kontori- kui ka välitöö vahel. Raietööliste, harvesteri- ja forvarderioperaatorite töö on seotud enamasti vabas õhus viibimisega. Aeg-ajalt tuleb ka teistel metsandustöötajatel metsas tehtavaid töid jälgida.

  Välitöös tuleb arvestada muutlike ilmastikuolude ja hooajalisusega. Töö iseloom oleneb hooajast. Talvel tuleb korraldada metsalangetustöid, kevadel uute puude istutamist ja suvel valvata, et metsas ei teki liigset tuleohtu.
  Välitöö on väga liikuva loomuga ja küllalt suure füüsilise koormusega. Raietöö on keskmisest ohtlikum. Väga tähtis on tööohutust järgida ning turvariideid, -saapaid ja kiivrit kanda.

  Tavaliselt töötatakse tööpäeviti. Sageli tuleb ette pikemaid kui kaheksatunniseid tööpäevi ning vajaduse korral tuleb töötada ka puhkepäevadel.

  Raietöölise igapäevased töövahendid on võsa- ja kettsaag, labidas, istutustoru ja maakirves. Harvesterioperaatori põhilised töövahendid on metsalangetustraktor ehk harvester. Forvarderioperaatori põhilised töövahendid on hüdrotõstukiga puidu kokkuveotraktor ehk forvarder.

  Metsandustöötaja töövahendid on ka kontoritehnika ning trimmerid, teritusvahendid, mõõdu- ja märkelindid, haaratsid, konksud, labidad, langetuskiilud. Teabe vahetamiseks kasutatakse infotehnoloogia- ja sidevahendeid (GPS, raadiotelefon).

  Töö metsanduses võib olla vastunäidustatud inimesele, kes on õietolmu vastu allergiline.

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Metsandustöötajana pead

  • tundma metsatüüpe;
  • olema kursis metsandus- ja keskkonnakaitse seadustega;
  • tundma metsakasvatuse, metsa uuendamise ja hindamise põhimõtteid;
  • tundma puitmaterjale, puidu kasutamise viise ning puiduvarumis- ja esmatöötlemise tehnoloogiaid;
  • oskama teha hooldus- ja uuendusraiet;
  • oskama hinnata puitu, selle kogust ja töö kvaliteeti.

  Harvesterioperaatorid peavad oskama käsitseda harvesterit ja forvarderioperaatorid peavad oskama käsitseda forvarderit. Samuti peavad nad tundma masinate ehitust, seadmete ja süsteemide töötamise põhimõtteid.
  Raietööline peab kindlasti oskama valida metsakasvatuslikke puid, rajada ja hooldada metsauuendusi ning teha valgustusraiet.

  Metsandusspetsialist peab tundma säästvat metsamajandamist, oskama korraldada, juhtida, dokumenteerida ja pikaajaliselt kavandada metsauuendus- ja -korraldustöid.

  Puidukaubanduse spetsialisti töös on vaja oskust korraldada logistikat. Samuti peavad tal olema teadmised turundusest ja ärisuhtlemisest, sest suure osa tööst moodustab suhete arendamine klientidega: müügipakkumiste tegemine ja läbirääkimiste pidamine, uute klientide hankimine ja püsi-kliendi¬suhete hoidmine.

  Metsakorraldaja peab oskama koostada metsamajanduskava ning olema hästi kursis metsandus- ja keskkonnakaitse seadustega, sest oma tegevuses (näiteks metsandusnõustamine) tugineb ta sageli õigusaktidele.

  Metsandustöötaja kutseala eeldab selliseid isikuomadusi nagu otsustus-, vastutus- ja keskendumisvõime, hea nägemine, füüsiline vastupidavus, käelise tegevuse täpsus ning kiirus.

  Metsandusspetsialisti ja metsakorraldaja töö eeldab lisaks organiseerimisvõimet, ettevõtlikkust, head suhtlemisoskust, meeskonnatöövalmidust ning pingetaluvust.

  Metsandustöötajate täpsemad kutseoskusnõuded on kirjas järgmistes kutsestandardites:

 • Haridus ja väljaõpe

  Raietöölise, forvarderi- ja harvesterioperaatori kutseoskusi saab omandada kutsehariduse tasemel või praktilise töö käigus. Metsamajanduse ja -tööstuse spetsialistiks saab õppida nii kutse- kui ka kõrghariduse tasemel.

  Otsi sobivat õppimisvõimalust Rajaleidja kõrgkoolide andmebaasist ja kutsehariduse portaalist.


  Metsakorraldajana töötamise eeldus on metsanduslik kõrg- või keskeriharidus. Lisaks on vajalik läbida atesteerimine (teooriaeksam ja katsetöö metsas), et saada tegevusluba metsakorraldustöödeks. Atesteerimise ja tegevusloa väljaandmisega tegeleb Keskkonnateabe Keskus.

  Metsandustöötajatel tuleb töös kasuks kutsetunnistus. Kutseeksamite tegemine eeldab ka täienduskoolitustel osalemist.

  Üldhariduskooli õppeainetest tuleks suurimat tähelepanu pöörata reaalainetele (matemaatika, füüsika) ning loodusõpetusele ja bioloogiale. Metsandustööst huvitatud noorel tasuks tähelepanu pöörata ka loodusele ja keskkonnale tervikuna.

 • Töövõimalused

  Metsandustöötajad leiavad tööd metsandus-, puiduvarumis- ning puidutööstusettevõtetes, saeveskites, metskondades (Riigimetsa Majandamise Keskus), Keskkonnaministeeriumis ja selle allasutustes (Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus, keskkonnateenistused, keskkonnainspektsioon jne).

  Metsandustöötajad võivad oma teenuseid pakkuda ka eraettevõtjana.

  Ligi 40 protsenti Eesti metsadest kuulub riigile ning neid hoiab, kasvatab ja majandab Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK). Samuti on RMK metsandustöötajate suurim tööandja.

  Karjäärivõimalused on igas metsanduse valdkonnas, kuid tuleb arvestada, et metsandusringkond on Eestis suhteliselt kitsas ning tuleb end pidevalt arendada ja kvaliteetset tööd teha. Karjääris on eelis kutsetunnistus, mis näitab ettevõttele töötaja võimekust tööga hakkama saada. Näiteks võiks metsandusspetsialistil olla tehtud raietöölise kutseeksam.

  Metsandustöötajate tööväljavaated olenevad suuresti metsandusettevõtete ühinemisest ja suurenemisest. Kõige suurem nõudlus metsanduses on oskustööliste, eelkõige metsamasinate operaatorite ning raietööliste järele.
  Metsandustöötajad võivad leida tööd kogu Euroopa Liidus ning välisriigi metsatöö kogemust pakutakse noortele juba õpingute ajal.

 • Sissetulek, soodustused

  Levinuim tasustamisviis on põhipalk, kuid paljud selle valdkonna töötajad (metsandusettevõtjad, metsakorraldajad) tegelevad ettevõtjana või pakuvad oma teenust füüsilisest isikust ette¬võtjana (raietöölised, metsamasinate operaatorid). Töötasu mõjutab kõige rohkem tehtud töö kvaliteet.

  Soodustused ja lisatasud sõltuvad ettevõttest. Võimaluse korral hüvitatakse autokasutamist ja koolitusi.

 • Lisateave

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu ning Luua Metsanduskooliga.

 • Lähedased ametid

  Konsulent

  Puidutöötleja