• Olulised momendid

  • Mehhatroonik ei ole ühe kitsa valdkonna spetsialist, vaid ta tunneb nii mehaanikat, elektroonikat kui ka infotehnoloogiat. Oma töös puutub mehhatroonik kokku automaatseadmetega, sealhulgas robotitega. Ta koostab ise seadmeid ja tagab nende korrashoiu.
  • Tööväljavaated on mehhatroonikul head, sest vajadus sellise spetsialisti järele on suur. Praegust ajajärku on nimetatud isegi mehhatroonika sajandiks, sest tegemist on kiiresti areneva valdkonnaga.
 • Töö iseloom

  Mehhatroonik hooldab ja seadistab tehnilist seadmestikku. Tehnoloogiapõhises tootearenduses on mehhatroonik väga vajalik, sest tema abiga valmivad tehnikaseadmed, nagu robotid, nüüdisaegsed meditsiiniseadmed ja isetoimetavad kodumasinad.

  Mehhatrooniku töö on seotud eelkõige automaatmasinate ja -seadmetega. Tema ülesanne on uusi seadmeid koostada ja olemasolevaid töös hoida. Mehhatroonika ühendab seega mehaanikat, elektroonikat ja infotehnoloogiat.

  Mehhatroonik ei tegele sügavuti ainult ühe valdkonnaga. Seetõttu ei vaja mehhatroonik tööülesannete täitmiseks ühe valdkonna piires kuigi põhjalikke teadmisi, vaid ta peab orienteeruma üldisemalt kõigis kolmes valdkonnas.

  Näiteks peab mehhatroonik koostama programme kontrolleritele, mis reguleerivad liinil asuvaid andureid ja juhivad sellega automaatliini tööd. Andurid võivad omakorda signaliseerida mõnele teisele seadmele, näiteks robotile, millal üks või teine detail liinil mingisse positsiooni jõuab.

  Peale süsteemide seadistamise oskab mehhatroonik vahetada ja reguleerida automaatseadmete komponente. Näiteks oskab ta vahetada automaatliinil andureid ja ajamit ning reguleerida liini mootorite tööd.

  Kui mingi automaatseade seisma jääb, peab mehhatroonik aru saama, mis tõrke põhjustas ning leidma sobivaima lahendusviisi selle parandamiseks. Kui mehhatroonik ise tõrget parandada ei saa, peab ta teadma, millise spetsialisti abi probleemi lahendamiseks vaja võib minna.

  Täpsemad tööülesanded olenevad ametikohast. Üldiselt tegeleb kutseharidusega mehhatroonik masinate kokkupaneku ja seadistamisega. Kõrgharidusega mehhatroonik projekteerib ise automaatikaseadmeid ja korraldab alluvate tööd.

  Mehhatrooniku töö sobib tehnikahuvilistele, kellele meeldib ise seadmeid valmistada või parandada ning kes tunnevad füüsikat ja informaatikat.

 • Töökeskkond

  Mehhatroonik töötab nii büroos, tehnikaga varustatud tootmisruumides kui ka objektidel. Tootmisruumid peavad olema puhtad, korras ning väga hea valgustuse ja ventilatsiooniga. Seadmetega tegeledes tuleb mehhatroonikutel mõnikord töötada sundasendis.

  Mehhatrooniku töö on seotud mitmesuguste seadmetega. Töö- ja tooteohutuse tagamiseks peab mehhatroonik kasutama kaitsevahendeid. Samuti kasutab ta mitmesuguseid mõõte- ja tööriistu, nagu tester, ossiloskoop, pikkuse mõõtmise vahendid, mõõtekellad, temperatuuriandurid.

  Mehhatroonik töötab tavaliselt täistööajaga. Olenevalt ettevõttest võib töö olla ka vahetustega. Suurema töömahuga ettevõtetes tuleb mehhatroonikul seadmeid hooldada ka õhtusel ajal ja olla valmis erakorralisteks väljakutseteks.

  Mõni ettevõte võib pakkuda ka osatööaja võimalust. Sel juhul on mehhatrooniku töö vabama graafikuga.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Mehhatroonikul on vaja teadmisi mehaanikast, elektroonikast ja infotehnoloogiast. Samuti peab ta teadma, kuidas koostada ja katsetada mehhatroonikasüsteeme, millised on nende elemendid ja kuidas neid tähistatakse. Tunda tuleb ka mõõteriistu.

  Kuna mehhatrooniku töö on seotud tehnoloogiatööstusega, tuleb tal tunda tootmisprotsesse ja tootmist juhtivaid süsteeme. Vajalikud on ka teadmised infotöötlusest ja signaalide saatmisest ühelt seadmelt teisele. Samuti peab mehhatroonik tundma töös vajalikku tarkvara ja oskama programmeerida.

  Lisaks peab mehhatroonik lugema tehnilist dokumentatsiooni ja erialamaterjali. Vajalik on inglise, saksa ja vene keele oskus, sest erialakirjandus on üldjuhul võõrkeelne.

  Mehhatroonikule on oluline ka koostöö- ja suhtlemisvalmidus klientide ning kaastöölistega. Mehhatroonikuna ei saa töötada väga kinnise loomuga ja introvertne inimene. Kuna kutsetegevuses põimub mitu valdkonda, peab mehhatroonik probleeme ja küsimusi täpselt sõnastama. Alluvatega töötavale mehhatroonikule on oluline ka juhtimisoskus.

  Mehhatrooniku elukutse eeldab ruumilist kujutlusvõimet, üldistusvõimet, loogilist ja süsteemset mõtlemist ning huvi tehnika vastu.

  Samuti eeldab mehhatroonika käelist tegevust, mis nõuab head nägemist, kindlat kätt ja koordinatsiooni.

  Mehhatroonikuna töötamiseks on vaja üldjuhul teha kutseeksam. Vastavad nõuded on kirjas mehhatrooniku kutsestandardis.

 • Haridus ja väljaõpe

  Mehhatroonikuna töötamiseks on vajalik erialane kutse- või kõrgharidus. Mõlemad eeldavad keskhariduse olemasolu. Mehhatroonikat saab õppida Võrus, Narvas, Tartus ja Tallinnas. Otsi sobivat kooli kutsekoolide andmebaasist või Rajaleidja kõrgkoolide andmebaasist.

  Üldhariduskoolide õppeainetest tuleks tähelepanu pöörata füüsikale, keemiale, matemaatikale, informaatikale ja võõrkeeltele. Kasulikud hobid on programmeerimine ja robootika.

 • Töövõimalused

  Mehhatroonik töötab eelkõige metalli-, masina- ja aparaaditööstuses, kuid ta leiab tööd ka teistes tööstusharudes, mis kasutavad arvutiga juhitavaid seadmeid.

  Mehhatroonikul on kõik eeldused edukaks karjääriks just kiirelt arenevates, uutele lahendustele orienteeritud ja paindlikes firmades.

  Põhiline metallitoodete turg on välismaal. Eesti metalli-, masina- ja aparaaditööstuse tootjate konkurentsieelis välismaal on toodete odavam hind, mis on põhjustatud eelkõige odavast tööjõust. Samuti annab Eesti turg arvestataval hulgal tööd pigem väikefirmadele. Seetõttu on mehhatroonikat õppinul võimalik luua soovi korral ka oma ettevõte.

  Mehhatrooniku tööväljavaated on väga head, sest mehhatroonika on kiiresti arenev valdkond kogu Euroopas ja vajadus kvalifitseeritud spetsialistide järele on suur. Mehhatroonika on universaalne valdkond, mille tundjad leiavad tööd kõikjal, kus on tegemist masinate või seadmetega.

 • Sissetulek, soodustused

  Mehhatrooniku palk oleneb suuresti tema töökohast. Tavaliselt saab ta töö eest põhipalka. Mõnel pool saab mehhatroonik heade töötulemuste eest ka tulemustasu.

  Mõned ettevõtted pakuvad mehhatroonikule tähtajalist töölepingut. Sel juhul võib ta saada tunnitasu või tulemuspalka.

  Soodustused erinevad samuti ettevõtteti. Näiteks võib ettevõte pakkuda mehhatroonikule transpordivõimalust kodu ja töökoha vahel. Suuremad tehnoloogiaettevõtted pakuvad töötajatele vabal ajal ka sportimisvõimalusi.

 • Lisateave

  Mehhatrooniku kutse annab Koo-met OÜ.

  Masinatööstusettevõtteid Eestis ühendab Eesti Masinatööstuse Liit.

  Tallinna Tehnikaülikooli mehhatroonikainstituudis saab mehhatroonikat õppida bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe tasemel. Samuti saab instituudi kodulehel tutvuda seniste lõputööde ja tudengite projektidega.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. aastal koostöös Võrumaa Kutsehariduskeskusega.

 • Lähedased ametid

  Automaatik. Automaatik paigaldab, seadistab ja hoiab käigus automaatikaseadmeid ning -süsteeme. Automaatik töötab tavaliselt suurtes tööstushoonetes ja -kompleksides. Amet eeldab loogilist mõtlemist ning oskust oma tööd iseseisv...

  Loe täpsemalt »

  Mehaanik

  Elektroonikaseadmete koostaja. Elektroonikaseadmete koostaja paigaldab, koostab ja seadistab elektroonikaseadmeid. Töö eeldab loogilist mõtlemist, liigutuste täpsust ja head nägemist. Soovitav haridustase on keskharidus.

  Loe täpsemalt »