Matemaatikud, statistikud, analüütikud

Prindi Matemaatikud, statistikud, analüütikud
 • Olulised momendid

  • Matemaatikute töö eeldab loogilist mõtlemist ja iseseisvat probleemide lahendamist.

  • Matemaatikuid vajavad nii koolid, ettevõtted kui ka riigi- ja teadusasutused.

  • Matemaatika ja statistika tundjal on palju töövõimalusi. Näiteks nõustavad nad raha kasutamises panku ja kindlustusseltse.

 • Töö iseloom

  Matemaatikud kasutavad matemaatikateadmisi ja arvutit, et lahendada kõikvõimalikke arvutamist vajavaid probleeme. Matemaatikute töö on vajalik paljudes eluvaldkondades. Matemaatika on abiks näiteks uute saavutuste jaoks füüsikas ja meditsiinis, aga ka sotsioloogiauuringute ja majandusanalüüside tegemiseks.

  Üldisemalt jaguneb matemaatika kaheks valdkonnaks: teoreetiliseks ja rakenduslikuks. Teoreetikud töötavad tavaliselt koolides õpetajana või kõrgkoolides, kus nad on nii õppejõud kui ka teadlased. Matemaatikateadlased arendavad uusi käsitlusviise matemaatikaprobleemide lahendamiseks ja otsivad seoseid teadaolevate printsiipide vahel. Uued teooriad on vajalikud uuteks saavutusteks teaduses ja tehnoloogia arengus.

  Suurem osa matemaatikuid tegeleb matemaatika rakendusliku poolega ehk nad lahendavad arvutuste abil praktilisi ja igapäevaprobleeme peaaegu kõigis eluvaldkondades. Näiteks koostavad nad tõhusama lennuplaani või avastavad uue automudeli aerodünaamilisi omadusi. Tavaliselt on rakendusmatemaatikutel mõni teistsugune ametinimetus (statistik või analüütik).

  Statistikud koguvad ja korrastavad arvandmeid ning teevad nende põhjal sisulisi järeldusi. Igas asutuses ja firmas on andmekogud, milles talletatakse vajalikku teavet. Sageli ei osata aga selle tohutu infoga midagi peale hakata. Statistikud aitavad suurest teabehulgast tähtsa üles leida, mida saab kasutada firma äritegevuses või mis annab vastuse teadlast huvitavale küsimusele.

  Statistikud kasutavad oma teadmisi igasugustes valdkondades, nagu riigivalitsemine, pangandus, meditsiin, infotehnoloogia ja turundus. Nad on abiks sotsioloogiauuringute tegemisel, kus riigi elanike kohta andmete kogumiseks küsitletakse vaid väikest osa inimesi. Samuti aitavad statistikud selgitada, kas näiteks uuel ravimil on selge tervendav toime või on tegemist juhusliku eduga.

  Analüütikute töövaldkond hõlmab paljude majandusharude tegevust. Tööülesannete järgi jagunevad analüütikud kitsamate valdkondade spetsialistideks.

  • Eelarveanalüütikud leiavad viise, kuidas jagada piiratud rahavõimalusi võimalikult hästi. Nad uurivad põhjalikult uusi ja vanu eelarveid ning seda, kuidas saavad ettevõtted oma kulutusi vähendada. Samuti aitavad eelarveanalüütikud kavandada tulevasi eelarveid ja jälgivad, et kulutusi tehakse plaanitu kohaselt.

  • Börsianalüütikud tunnevad aktsia- ja rahaturgu ning aitavad ennustada aktsiate hinnamuutusi. Nad analüüsivad börsi seisu ning annavad ostu- ja müügisoovitusi. Börsianalüütikud võivad töötada pankades, kindlustusfirmades või suurettevõtetes.

  • Finantsanalüütikud tunnevad ettevõtete tegevust ja aitavad neil teha investeerimisotsuseid. Nad uurivad finantsandmeid ja prognoosivad majandusmuutusi. Nad töötavad pankade, kindlustus- ja turvafirmade ning teiste äriettevõtete heaks.

  • Turuuuringute spetsialistid annavad ettevõtetele nõu, milliseid tooteid müüa. Nad uurivad varasemaid müügiandmeid ja klientide eelistusi, et ennustada, kui edukas võiks olla ühe või teise toote müük tulevikus.

  Statistikud ja analüütikud töötavad erinevatel elualadel, seetõttu võivad nad kanda ka eri ametinimetusi, näiteks meditsiinis epidemioloog, kindlustusseltsides aktuaar ja pankades riskianalüütik.

  Matemaatiku, statistiku või analüütiku töö sobib sulle, kui oskad hästi matemaatikat, sulle meeldib lahendada keerulisi ülesandeid, oled loogilise ja samas loova mõtlemisega.

 • Töökeskkond

  Matemaatikud, statistikud ja analüütikud töötavad tavaliselt õppe- või kontoriruumides. Suurem osa matemaatikute tööst on vaimset ja istuvat laadi. Põhilised töövahendid on arvuti ja telefon.

  Matemaatikud, statistikud ja analüütikud töötavad nii iseseisvalt kui ka meeskonnas. Analüüse ja mõttetööd teevad matemaatikud enamasti iseseisvalt. Meeskonnas töötamist tuleb ette eelkõige rakendusmatemaatikutel, kes suhtlevad teiste spetsialistide, ettevõtte juhtide või klientidega.

  Matemaatikud, statistikud ja analüütikud peavad kinni pidama tööde tähtaegadest ning nende töögraafik võib seega olla väga tihe. Lisaks võib analüütikute tööaeg pidevalt muutuda. Nende töö on sageli kiire rütmiga ja elav ning nõuab palju suhtlemist. Analüütikute tööpäevad võivad kujuneda tavalisest pikemaks, kui tuleb kohtuda klientide või investoritega.

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Matemaatikute, analüütikute ja statistikute jaoks on kõige tähtsamad järgmised oskused:

  • mõtleb loogiliselt, süsteemselt ja loovalt;

  • tunneb hästi matemaatikat;

  • on vilunud arvutikasutaja;

  • loob ja näeb seoseid erinevate nähtuste ja tunnuste vahel;

  • oskab iseseisvalt probleeme lahendada;

  • on hea kujutlus- ja analüüsivõimega.

  Olenevalt tööst on matemaatikutele vajalikud ka teadmised oma töövaldkonnast. Näiteks börsi- ja finantsanalüütikud peavad tundma raha- või börsiturgu, majandust ja raamatupidamist. Statistikud peavad oskama kasutada arvutit suure hulga keeruliste andmete analüüsimiseks.

  Suhtlemisoskus on tähtis meeskonnas töötamiseks ning analüütikutel investorite ja klientidega rääkimiseks. Samuti peavad matemaatikud tundma võõrkeeli, et lugeda välismaa kirjandust ja suhelda sealsete koostööpartneritega. Analüütikutele on väga oluline kiire otsustusvõime ja vastutustunne.

 • Haridus ja väljaõpe

  Matemaatikute töö eeldab kõrgharidust. Otsi sobivat kooli Rajaleidja kõrgkoolide andmebaasist.

  Ülikoolis võid õppida matemaatikat ja statistikat või valida mõne muu eriala, millega hilisemas elus tegeleda soovid. Matemaatilist statistikat õppinu ei ole kindla valdkonna asjatundja ja võib ise valida, millises valdkonnas ta oma teadmisi rakendama hakkab. Vähemal määral on võimalik statistilist analüüsi õppida ka näiteks majanduse või sotsioloogia erialadel.

  Üldhariduskoolide õppeainetest tuleks tähelepanu pöörata eelkõige matemaatikale. Analüütiku töös tulevad kasuks ka teadmised psühholoogiast, majandusest ja ühiskonnaõpetusest.

 • Töövõimalused

  Matemaatikud, statistikud ja analüütikud töötavad tänapäeval peaaegu kõigis eluvaldkondades. Matemaatikud leiavad tööd üldharidus- ja kõrgkoolides. Statistikud ja analüütikud töötavad nii riigiasutustes kui ka eraettevõtetes.

  Tavaliselt töötavad analüütikud ja statistikud pankades, fondides, kindlustusettevõtetes ning teadus- ja uuringuasutustes. Paljud statistikud ja analüütikud töötavad ministeeriumites ning Statistikaametis.

  Matemaatikat ja statistikat tundes on karjäärivõimalused mitmekülgsed, sest neid teadmisi vajavad väga paljud ettevõtted ja asutused.

 • Sissetulek, soodustused

  Teadusasutustes töötavatel matemaatikutel on töötasuks üldjuhul tööandjaga kokkulepitud põhipalk. Sellele võivad lisanduda tasud projektides osalemise või haldustöö eest.

  Riigiasutustes töötavad statistikud või analüütikud saavad põhipalka oma ametiastme järgi. Sellele võivad lisanduda tasud pika staaži või tulemusliku töö eest. Riigiametnike palka reguleerib avaliku teenistuse seadus.

  Ülikoolis on määratud igale ametikohale miinimumtasu, millele lisanduvad tasud akadeemilise kraadi eest. Samuti võivad matemaatikateadlased saada lisatasu uurimistöödes osalemise ees.

  Eraettevõtetes olenevad palgad ja võimalikud soodustused ettevõtte tegevusalast ning töömahust.

 • Lisateave

  Kindlustusmatemaatikuid ehk aktuaare ühendav kutseliit on Eesti Aktuaaride Liit. Liidu eesmärk on aktuaaride erialast täienduskoolitust korraldada ja aktuaarikutset edendada.

  Eesti Statistikaselts on statistikuid ja matemaatikuid ühendav selts, mille eesmärk on soodustada statistilist uurimistööd ning edendada statistika ulatuslikumat kasutamist Eesti ühiskonnaelus.

  Tartu Ülikooli matemaatilise statistika instituut pakub statistikast huvitunutele statistikaalast kõrgharidust.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. aastal koostöös TÜ matemaatilise statistika instituudiga.

 • Lähedased ametid

  Raamatupidaja. Raamatupidaja jälgib ettevõtte raha liikumist, teeb ülekandeid ja esitab arveid. Väikefirmades vastutab raamatupidaja enamasti kogu ettevõtte raamatupidamise, suures aga kindla töölõigu eest. Tänapäeval on v...

  Loe täpsemalt »

  Infotehnoloogia analüütik

  Sotsioloog

  Laborianalüütik. Laborianalüütik uurib erinevate ainete koostist ja omadusi ning seda, kuidas ained omavahel reageerivad. Laborianalüütiku töö on põnev ja mitmekesine, sest ta teeb keemilisi, füüsikalisi, mehaanilisi või teisi ...

  Loe täpsemalt »