Mäetöölised ja -tehnikud

Prindi Mäetöölised ja -tehnikud
 • Olulised momendid

  • Mäetöölised kaevandavad maavarasid allmaakaevandustes ja karjäärides.
  • Mäetööliste töös on vajalikud masinad, nagu buldooserid, ekskavaatorid ja kombainid.
  • Mäetööliste töö on keeruline – nad töötavad sügaval maa all ja osalevad lõhkamistel.
  • Mäetöölistele jagub tööd, sest ehitus-, keemia- ja energeetikatööstus vajab alati maavarasid.
 • Töö iseloom

  Mäetöölised tegelevad maapinna vormimise, kaevamise ja kaevandamisega. Mäetöölised on vajalikud tööstuse varustamiseks maavaradega. Tänu neile saavad elektrijaamad põlevkivi ning ehitusettevõtted liiva, kruusa ja lubjakivi.

  Mäetööliste põhiline töö on seotud kaevandamisega. Maavarade maapõuest kättesaamiseks rajavad nad allmaakaevandusi või maapealseid karjääre. Selleks kasutavad mäetöölised näiteks lõhkeainet, puurmasinaid ja ekskavaatoreid.

  Peale kaevanduste vajavad mäetööliste abi ka teised tegevusvaldkonnad, eelkõige ehitus. Nende abiga tehakse keerulisemaid kaevetöid, näiteks rajatakse allmaagaraaže või tunneleid kanalisatsiooni ja teede jaoks.

  Üldisemalt võib mäetööd jagada neljaks suuremaks valdkonnaks:

  • lihtsamad mäetööd,
  • masinate ja seadmete juhtimine,
  • lõhkamistööd,
  • mäetööde kavandamine ja juhendamine.

  Mäetöölised tegelevad enamasti esimese kahe valdkonnaga. Lõhkamistöid teevad lõhkajad ja lõhkemeistrid. Mäetöid kavandavad ja juhendavad mäeinsenerid ning -tehnikud.

  Allmaa- ja karjääritöölised teevad lihtsamaid kaeve- ja kaevandamistöid. Nende ülesanne on kaevandada maavarasid käsitsi või mõne masinaga.

  Markšeideritöölised abistavad mäendusobjekte mõõdistavaid geodeete ehk markšeidereid.

  Seadme- ja masinaoperaatorid juhivad kaevandustes kasutatavat masinavärki. Tänapäeval teevad suure osa kaevandamisest ära masinad. Seadme- ja masinaoperaatorid oskavad neid seadmeid kasutada, hooldada ning teha lihtsamaid remonditöid. Näiteks töötavad kaevandustes ekskavaatori-, buldooseri- ja puurseadmejuhid.

  Lõhkajad on spetsialiseerunud lõhketöödele ning lõhkeaine varumisele ja käsitsemisele. Nende ülesanne on lõhkeaine abil purustada kivimeid või rajada kaevandeid, tunneleid ja kanaleid. Näiteks on lõhketööde abil rajatud Lasnamäe kanal Tallinnas.

  Lõhata võib vaid lõhkemeistrite loal. Nemad on kogenud lõhkajad, kes juhendavad ja kontrollivad teiste lõhkajate tööd.

  Mäeinsener on mäendusalase kõrgharidusega spetsialist, kes juhib ja korraldab maapõues tehtavaid töid.

  Mäetehnikud abistavad mäeinsenere. Nad juhivad ja korraldavad mäetööliste tööd karjäärides. Nende ülesanne on tagada, et kaevandamine toimiks ladusalt ja et kaevandatud materjal vastaks nõuetele. Samuti jälgivad nad kaevandustööde mõju keskkonnale ja tööliste ohutusnõuete täitmist.

  Mäetööliste amet sobib sulle, kui huvitud kivimitest või lõhketöödest, sulle meeldib tehnika, talud hästi füüsilist koormust, sul on hea ruumitaju ja loogiline mõtlemine.

 • Töökeskkond

  Mäetöölised töötavad allmaakaevandustes, karjäärides ja ehitusobjektidel. Karjäärides ja ehitusel töötavad mäetöölised väliskeskkonnas. Nende töö on füüsiliselt koormav ja eeldab palju liikumist. Kaevandusmasinate juhtide töö on vähem füüsiline ja rohkem istuvat laadi.

  Maa all töötavad mäetöölised peavad arvestama tavalisest erineva töökeskkonnaga. Nad töötavad kinnises ja väikeses ruumis, seega ei sobi allmaatööd klaustrofoobidele.

  Mäetöölised töötavad tavapärasest ohtlikumas keskkonnas. Seetõttu peavad mäetöölised kandma kaitsvaid riideid ja jalanõusid. Kohustuslik on kanda kiivrit.

  Mäetöölised kasutavad palju erinevaid seadmeid ja masinaid, mis eeldavad neilt ohutusnõuete täitmist. Samuti kasutavad lõhkajad kaevandamises lõhkeainet, mis eeldab kõigilt töötajatelt erilist hoolt ohutuse tagamisel.

  Füüsiline koormus ja tavapärasest suurem müra- ning vibratsioonitase võib kahjustada mäetööliste tervist.

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Mäetööline:

  • tunneb mäetööstust ja kivimeid;
  • oskab kasutada erinevaid käsitööriistu ja seadmeid;
  • oskab mõõdistada ning võtta kivimi-, õhu- ja veeproove;
  • valdab lihtsamaid elektri- ja keevitustöid;
  • tunneb lõhketööde põhimõtteid;
  • tunneb tööohutusnõudeid.

  Mäetehnikud peavad tundma lisaks keskkonnaohutusnõudeid ja mäendust reguleerivaid seadusi.

  Mäetööliste kutse nõuab head tervist, tehnilist taipu ja füüsilist vastupidavust. Maa all töötamine eeldab mäetöölistelt head kohanemisvõimet ning julgust töötada kitsastes oludes sügaval maapõues.

  Mäetehnik vajab oma töös head organiseerimis- ja suhtlemisoskust.

  Mäetöölise või -tehnikuna töötamiseks on enamasti tarvis vastavat kutsetunnistust. Tutvu mäetööde kutsestandarditega.

  Lõhkajatele kehtivad eraldi nõudmised ja kutsestandardid. Tutvu lõhkajate kutsestandarditega.

 • Haridus ja väljaõpe

  Mäetöölisena töötamine eeldab vastavat kutseharidust või töökogemust. Õppimisvõimalusi on Eestis siiski vähe. Seetõttu omandab enamik mäetöölisi oma kutseoskused praktilise tööga kogenud töötajate juhendamisel. Enesetäiendamist võimaldavad ka ettevõtete korraldatavad täienduskoolitused.

  Mäetehnikuna töötamine eeldab kesk- või kõrgharidust ning töökogemust.

  Otsi sobivat kooli kutsehariduse andmebaasist ja kõrgkoolide andmebaasist.

  Üldhariduskoolis tasuks tähelepanu pöörata eelkõige loodusainetele, nagu geograafia, keemia ja füüsika.

 • Töövõimalused

  Mäetöölised ja -tehnikud leiavad põhiliselt tööd kaevandusettevõtetes. Neist suurimad Eestis on keemiatööstuse põlevkivikaevandused. Samuti võivad mäetöölised leida tööd ehitusettevõtetes ja nende karjäärides.

  Mäetöölistel on võimalik tõusta karjääriredelil töökogemuse omandamise kaudu. Kõrgema taseme kutsestandardid võimaldavad tööd suurema vastutusega ametikohtadel. Edukad mäetöölised võivad läbida ka mäetehniku kursuse. Mäendust saab õppida ka kõrgkoolis ja saada mäeinseneriks.

  Mäetööliste ja -tehnikute tööjõuvajadus on stabiilne, sest neid on Eesti kaevandustes alati tarvis. Piisava töökogemusega leiab tööd ka välismaal.

 • Sissetulek, soodustused

  Mäetöölised ja -tehnikud saavad üldiselt kindlat põhipalka, mille suurus oleneb töö- ja ametikohast ning staažist.

  Mäetöölised puhkavad aastas 42 päeva. Staažikamad töötajad võivad saada lisapuhkust. Samuti saavad mäetöölised ohtliku ameti tõttu soodustingimustel pensionile. Allmaakaevanduses töötanud mäetöölised saavad pensionile kümme, ülejäänud viis aastat enne riiklikku pensioniiga.

 • Lisateave

  Mäetööliste kutse annab Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit. Liit ühendab ka mäetööstuse tööandjaid.

  Mäetehniku kutse annab Eesti Mäeselts.

  Tallinna Tehnikaülikooli mäeinstituut on mäendusalase teadustöö keskus, mis korraldab ka erialast täiendusõpet.

  Tervist kahjustavate tootmisalade nimekiri märgib, et mäetööliste töö on tervist kahjustav.

  Soodustingimustel vanaduspensioni seadus reguleerib mäetööliste pensioniiga.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. aastal koostöös Eesti Mäeseltsiga.

 • Lähedased ametid

  Mäeinsener. Mäeinsener on kõrgharidusega maapõue asjatundja, kes korraldab ja juhib erinevaid mäetöid – näiteks kavandab uusi kaevandusi, karjääre ning allmaaehitisi. Mäeinseneri töö on väga vastutusrikas, ...

  Loe täpsemalt »

  Geodeet. Geodeet ehk maamõõtja mõõdab ning kaardistab maatükke, märgib hooneid ja rajatisi ning kontrollib, et need valmiksid projekti järgi. Geodeedi oskusi läheb vaja igal pool, kus hakatakse ehitama hooneid, maanteid v&oti...

  Loe täpsemalt »

  Keevitaja. Keevitamine on metallide ühendamine lahtivõetamatuks liiteks – keeviseks ehk keevisõmbluseks. Keevitaja ametis töötatakse nii sise- kui ka välistingimustes ning tuleb olla valmis töötama ebamugavas asendis, taluma ...

  Loe täpsemalt »

  Teetööline. Teetöölised ehitavad, remondivad ja hooldavad teid. Tähtis on hea tervis ja suutlikkus viibida aasta ringi välistingimustes. Teetööliseks saab õppida teedeehituse erialal kutseõppeasutustes.

  Loe täpsemalt »

  Elektrik. Elektrik on oskustööline, kes teeb kõiki elektritöid kaablite paigaldusest seadmete remondini. Elektrik võib töötada erinevates ettevõtetes, näiteks kaupluses, laeval või elektrijaamas. Elektrikukutse taga...

  Loe täpsemalt »

  Lõhkaja

  Katlamasinist. Katlamasinist on tehniline oskustööline, kes juhib, jälgib ja hooldab katelt. Katlamasinisti töö on vajalik sooja ja elektri tootmiseks. Katlamasinisti on alati tarvis, sest katlamaju ja soojuselektrijaamu läheb Eestis vaja ka tulevi...

  Loe täpsemalt »