• Olulised momendid

  • Mäetööline kaevab ja kaevandab. Tema põhieesmärk on maavarad maapõuest kätte saada. Tänu mäetöölisele saavad elektrijaamad põlevkivi ning ehitusettevõtted liiva, killustikku ja lubjakivi.
  • Mäetööline töötab tavalisest keerukamas keskkonnas. Oma töös puutub ta kokku suurte masinate, lõhkamiste ja allmaakaevandamisega.
  • Mäetöölisel ei saa töö kunagi päris otsa, sest ehitus- ja keemiaettevõtted ning elektrijaamad vajavad alati maavarasid juurde.
 • Töö iseloom

  Mäetööline töötab allmaakaevanduses, maa peal karjääris või mõnel ehitusel. Tema ülesanne on vormida, kaevata ja süvendada maapinda. Selleks kasutab mäetööline näiteks lõhkeainet, puurmasinaid ja ekskavaatoreid.

  Mäetöölise põhitöö on kaevandamine. Maavarade maapõuest kättesaamiseks rajab ta allmaakaevandusi ja karjääre. Tavaliselt peab mäetööline kaevandatava maavara kivimi küljest lahti kangutama ehk raimama. Selleks kasutab ta kaevandusmasinaid, näiteks hüdrovasarat või freeskombaini.

  Suurem osa mäetöölise tegemistest ongi seotud masinatega. Laaduri ja buldooseri abil liigutab ta kaevandatud materjali. Puurseadmetega teeb ta puurauke näiteks tuulutamiseks või lõhkelaengu paigaldamiseks. Soonuriga teeb mäetööline kraave, et vett kaevandusest eemale juhtida või kaableid paigaldada.

  Mäetöölise tegevus oleneb tema ametist ja staažist. Kogenum mäetööline juhib ise kaevandusseadmeid. Vähem kogenud mäetööline abistab teisi või teeb lihtsamaid töid käsitööriistadega.

  Mäetöölise abi vajavad ka teised tegevusvaldkonnad, eelkõige ehitus. Näiteks aitab mäetööline rajada ehitise alla jäävat vundamenti, allmaagaraaži või tunneleid kanalisatsiooni või teede jaoks.

  Mäetöölise amet sobib sulle, kui huvitud kivimitest või lõhketöödest, sulle meeldib tehnika, talud hästi füüsilist koormust ning sul on hea ruumitaju ja loogiline mõtlemine.

 • Töökeskkond

  Mäetööline töötab allmaakaevandustes, karjäärides ja ehitusobjektidel. Karjäärides ja ehitusel töötab ta väliskeskkonnas. Tema töö on füüsiliselt koormav ja eeldab palju liikumist. Kaevandusmasina juhi töö on vähem füüsiline ja rohkem istuvat laadi.

  Maa all töötav mäetööline peab arvestama tavalisest erineva töökeskkonnaga. Ta töötab hämaras, kinnises ja väikeses ruumis. Seega ei sobi allmaatööd näiteks klaustrofoobile.

  Mäetööline töötab tavapärasest ohtlikumas keskkonnas. Seetõttu peab mäetööline kandma kaitsvaid riideid ja jalanõusid. Kohustuslik on kanda kiivrit.

  Mäetööline kasutab palju seadmeid ja masinaid, mis eeldavad talt ohutusnõuete täitmist. Samuti puutub ta oma töös kokku lõhkamistega, mis eeldab erihoolt ohutuse tagamisel.

  Suur füüsiline koormus ning tavapärasest suurem müra- ja vibratsioonitase võib kahjustada mäetöölise tervist.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Mäetööline:

  • tunneb mäetööstust ja kivimeid;
  • oskab kasutada erinevaid käsitööriistu ja seadmeid;
  • oskab mõõdistada ning võtta kivimi-, õhu- ja veeproove;
  • valdab lihtsamaid elektri- ja keevitustöid;
  • tunneb lõhketööde põhimõtteid;
  • tunneb tööohutusnõudeid.

  Mäetöölised spetsialiseeruvad tavaliselt tööks karjääris või allmaakaevanduses. Lähtuvalt oma erialast peab ta tundma põhivõtteid oma töökeskkonnas. Liikurmasinate juhtimine eeldab lisaks väljaõpet ja juhtimisõigust.

  Mäetöölise kutse nõuab head tervist. Lisaks eeldab kutse:

  • head nägemist ja kuulmist;
  • tehnilist taipu ja loogilist mõtlemist;
  • head ruumitaju ja silmamälu;
  • head koordinatsiooni ja kiiret reageerimist;
  • füüsilist vastupidavust.

  Maa all töötamine eeldab mäetööliselt head kohanemisvõimet ja julgust töötada kitsastes oludes sügaval maapõues.

  Mäetöölisena töötamiseks on enamasti tarvis kutsetunnistust. Tutvu mäetööde kutsestandarditega.

 • Haridus ja väljaõpe

  Mäetöölisena töötamine eeldab kutseharidust või töökogemust. Õppimisvõimalusi on Eestis siiski vähe. Seetõttu omandab enamik mäetöölisi oma kutseoskused praktilise tööga kogenud spetsialistide juhendamisel. Enesetäiendamist võimaldavad ka ettevõtete korraldatavad täienduskoolitused.

  Otsi sobivat kooli kutsekoolide andmebaasist.

  Üldhariduskoolis tasuks tähelepanu pöörata eelkõige loodusainetele, nagu geograafia, keemia ja füüsika.

 • Töövõimalused

  Mäetööline leiab tööd põhiliselt kaevandusettevõtetes. Neist suurimad Eestis on Eesti Energia, Viru Keemia Grupi ja Kiviõli keemiatööstuse põlevkivikaevandused. Samuti võib mäetööline leida tööd ehitusettevõttes ja nende karjäärides.

  Mäetöölisel on võimalik tõusta karjääriredelil töökogemuse abil. Kõrgema taseme kutsestandardid võimaldavad tööd suurema vastutusega ametikohtadel. Edukas mäetööline võib läbida ka mäetehniku kursuse. Samuti on võimalik õppida mäendust (geotehnoloogiat) kõrgkoolis ja saada mäeinseneriks.

  Mäetööliste tööjõuvajadus on stabiilne, sest neid on Eesti kaevandustes alati tarvis. Piisava töökogemusega leiab tööd ka välismaal.

 • Sissetulek, soodustused

  Mäetööline saab üldiselt kindlat põhipalka, mille suurus oleneb töö- ja ametikohast ning staažist.

  Mäetöölise puhkus on aastas 42 päeva, staažikamal töötajal kuni 49 päeva. Samuti saab mäetööline ohtliku ameti tõttu soodustingimustel pensionile. Allmaakaevanduses töötanud mäetööline saab pensionile kümme, karjääritöid teinud mäetööline viis aastat enne riiklikku pensioniiga.

 • Lisateave

  Mäetööliste kutse annab Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit. Liit ühendab ka mäetööstuse tööandjaid.

  Mäetehniku kutse annab Eesti Mäeselts.

  Ainsana pakub Eestis mäendusalast kõrgharidust Tallina Tehnikaülikooli mäeinstituut.

  Tervist kahjustavate tootmisalade nimekiri märgib, et mäetööliste töö on tervist kahjustav.

  Soodustingimustel vanaduspensioni seadus reguleerib mäetööliste pensioniiga.

  Kirjeldust on 2012. aastal uuendatud koostöös Eesti Mäeseltsiga.

 • Lähedased ametid

  Teetööline. Teetöölised ehitavad, remondivad ja hooldavad teid. Tähtis on hea tervis ja suutlikkus viibida aasta ringi välistingimustes. Teetööliseks saab õppida teedeehituse erialal kutseõppeasutustes.

  Loe täpsemalt »

  Katlamasinist. Katlamasinist on tehniline oskustööline, kes juhib, jälgib ja hooldab katelt. Katlamasinisti töö on vajalik sooja ja elektri tootmiseks. Katlamasinisti on alati tarvis, sest katlamaju ja soojuselektrijaamu läheb Eestis vaja ka tulevi...

  Loe täpsemalt »