• Olulised momendid

  • Mäeinsener on kõrgharidusega maapõue asjatundja, kes korraldab ja juhib erinevaid mäetöid – näiteks kavandab uusi kaevandusi, karjääre ning allmaaehitisi.
  • Mäeinseneri töö on väga vastutusrikas, sest ta peab tagama ohutuse keerulistel töödel. Näiteks juhib ta lõhketöid ja veealust kaevandamist.
 • Töö iseloom

  Mäeinsener on mäetööde tippasjatundja. Tema juhib kõikvõimalikke mäetöid, näiteks kaevandamist ja allmaaehitust.

  Mäeinseneri ülesandeks on uute mäetööde kavandamine ning käimasolevate tööde jälgimine ja juhendamine. Üldisemalt teeb mäeinsener järgmist:

  • viib läbi uuringuid ja mõõtmistöid;
  • juhib ning korraldab lõhke-, kaevandus- ja allmaaehitustöid;
  • projekteerib kõiki mäetöid ja tegeleb dokumentidega;
  • hindab ja jälgib mäetööde mõju keskkonnale;
  • osaleb teadus- ja arendustöös.

  Mäeinseneri ülesanne on uurida maavarade leiukohti. Ta peab hindama, kust ja kuidas on kõige kasulikum maavarasid kaevandada. Samuti tegeleb insener mõõtmistöödega. Näiteks mõõdistab ta rajatava karjääri piirid ning ehitatava tunneli suuna.

  Mäeinsener on lisaks mäetööde juht. Ta valib igaks tööks sobiva viisi ning tehnika. Samuti vastutab mäeinsener ohutuse eest kaevandustes ning allmaaehitustöödel. Tema ülesanne on näiteks tagada, et allmaakaevanduses oleks piisavalt õhku ning et sinna ei tungiks liigselt vett. Mäeinsener korraldab ka vajalikke lõhketöid.

  Lisaks peab mäeinsener kavandama mäetöid. Ta koostab kaevanduste ning allmaaehituste projekte, arvestades seadusi ja nõudeid. Samuti peab ta jälgima nõuete täitmist kogu kaevandus- või ehitustöö vältel.

  Samuti tuleb mäeinseneril tegeleda mäetööde tagajärgedega. Ta jälgib ning hindab näiteks kaevandamise mõju looduskeskkonnale. Lisaks peab mäeinsener korrastama kaevandamisega rikutud maa.

  Kogenum mäeinsener võib koguni osaleda geoloogia teadustöös või arendada välja uut mäetööde tehnoloogiat. Samuti võib ta osaleda mäetööstuse planeerimisel riigi tasandil, näiteks aitab arvet pidada Eesti maavarade üle.

  Mäeinsener tegeleb seega kõigega, mis puudutab maapõue või maavarasid. Kuna tegevusvaldkond ja selleks vajalike teadmiste hulk on väga mitmekesine, keskendub mäeinsener tavaliselt mõnele kitsamale tegevusele. Näiteks võib mäeinsener tegeleda vaid mõõtmistöödega, keskenduda teadustööle või mõne kindla maavara kaevandamisele.

  Mäeinseneri töö sobib sulle, kui huvitud kivimitest või lõhketöödest, sulle meeldib tehnika, sul on hea ruumitaju ning loogiline mõtlemine.

 • Töökeskkond

  Mäeinsener töötab oma tööruumides ja külastab kaevandusi ning ehitusobjekte. Samuti peab ta viibima allmaatingimustes, kus on tavapärasest niiskem keskkond.

  Mäeinseneri töö eeldab nii vaimset kui ka füüsilist pingutust. Ta peab palju ringi liikuma ning tutvuma näiteks allmaarajatistega. Teiselt poolt võib suur vastutus ning mahukate projektide koostamine tekitada vaimset pinget.

  Oma töös võib mäeinsener viibida mürarohkes keskkonnas ning puutuda kokku heitgaaside ja lõhkeainega. Ohutuse tagamiseks peab ta tundma ohutusnõudeid ning kasutama kaitsevahendeid, näiteks kindaid või maski. Ehitusobjektidel ning kaevandustes peab mäeinsener alati kandma kiivrit.

  Tavaline töövahend on mäeinseneril arvuti, mõõteseadmed ning sidevahendid. Harvemal juhul peab ta kasutama tavapäraseid joonestusvahendeid.

  Ametlik tööaeg on mäeinseneril 40 tundi nädalas. Välisobjekte külastades peab ta valmis olema ka pikemateks lähetusteks.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Mäeinseneri töös on vaja järgmist:

  • tunda põhjalikult mäetööstust ja kivimeid;
  • osata mõõdistada ning võtta kivimi-, vee- ja õhuproove;
  • osata juhtida kaevandus- ja lõhketöid;
  • osata hinnata keskkonnakahju ja tööohutust;
  • olla hea suhtleja ja osata end kehtestada;
  • osata kasutada arvutit ja erialatarkvara;
  • tunda võõrkeeli.

  Mäeinsener peab tundma mäetööstust puudutavaid seadusi, määrusi ning keskkonnanõudeid. Samuti peab ta oskama täita dokumente ja koostada projekte.

  Olenevalt töökohast võib mäeinseneril vaja minna muidki teadmisi. Tavaliselt omandab ta lisaoskused ettevõttes töötades.

  Mäeinseneri tööd toetavad järgmised isikuomadused:

  • täpsus ja vastutustundlikkus;
  • hea pingetaluvus;
  • iseseisvus ja kiire otsustusvõime;
  • hea ruumitaju ja loogiline mõtlemine.

  Lõhketööde juhendamiseks peab mäeinseneril olema pädevustunnistus ning hea tervis. Lõhketööde juhendamiseks vajalikud tingimused on kirjas lõhkematerjaliseaduses.

  Mäeinsenerina töötamiseks on vaja kutsetunnistust. Tutvu mäeinseneri kutsestandarditega.

 • Haridus ja väljaõpe

  Mäeinsenerina töötamiseks on vaja geotehnoloogilist kõrgharidust. Inseneriks saamiseks tuleks omandada vähemalt magistrikraad. Bakalaureusekraadiga on võimalik inseneriks saada pärast mitmeaastast tööpraktikat ja täienduskoolitust.

  Edukaks tööks Eestis peaks mäeinsener oma hariduse samuti omandama Eestis, sest vaid siis tunneb ta piisavalt põhjalikult Eesti maapõue.

  Tutvu õppimisvõimalustega kõrgkoolide õppekavade andmebaasis.

  Üldhariduskoolis tasub mäeinseneri tööst huvitunul tähelepanu pöörata geograafiale, füüsikale, keemiale, matemaatikale ja bioloogiale. Kasuks tulevad ka joonestamine ning keelte õppimine.

  Mäeinseneridele korraldab täienduskoolitusi Tallinna Tehnikaülikooli mäeinstituut. Täienduskoolitusel tutvustatakse uusi töövõtteid, nõudeid ja ka erialatarkvara.

 • Töövõimalused

  Mäeinsener leiab tööd kaevandus- ja ehitusettevõtetes. Geotehnoloogilise haridusega insenerita ei saaks tegutseda ükski kaevandamisega tegelev ettevõte. Samuti on mäeinseneri vaja igas suuremas ehitus- ja projekteerimisfirmas.

  Lisaks võib mäeinsener tööd leida geoloogilisi uuringuid tegevates asutustes, näiteks geoloogia- või mäeinstituudis. Geoloogilisi mõõtmisi ja uuringuid teevad ka eraettevõtetest inseneribürood.

  Suuremad inseneribürood ja uuringukeskused asuvad Tallinnas. Suurimad allmaakaevandused paiknevad Kirde-Eestis. Liiva- ja kruusakarjääre asub mitmel pool Eestis.

  Samuti võib mäeinsener tööd saada riigiasutuses või omavalitsuse keskkonnatalituses. Sel juhul töötab ta maakonna keskuses.

  Üldiselt on mäeinseneride tööväljavaated head. Inseneri haridusega ja hea tehnilise taibuga töötajaid on alati tarvis. Samuti jagub Eestis lähitulevikus piisavalt maavarasid, mida kaevandama peab.

 • Sissetulek, soodustused

  Mäeinsener saab oma töö eest üldjuhul põhipalka. Lisatasu võib ta saada teadus- või uurimisprojektides osalemise eest.

  Olenevalt töökohast võib mäeinsener saada tööstaaži eest pikema puhkuse või hüvitatakse talle transpordikulud. Allmaatingimustes töötav mäeinsener võib saada pensionile soodustingimustel enne riiklikku pensioniiga.

 • Lisateave

  Mäeinseneri kutse annab Eesti Mäeselts.

  Ainsana pakub Eestis mäendusalast kõrgharidust Tallinna Tehnikaülikooli mäeinstituut.

  Mäenduse ja geoloogia teadusklubi vahendab infot Eesti mäenduses toimuva kohta.

  Tervist kahjustavate tootmisalade nimekiri märgib, et ka osa mäeinseneride töö võib olla tervist kahjustav.

  Soodustingimustel vanaduspensioni seadus reguleerib pensionile saamist.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. aastal koostöös Eesti Mäeseltsiga.

 • Lähedased ametid

  Bioloog. Bioloog on elu ja elusorganisme uuriv teadlane, keda huvitab elusolendite ehitus, talitlus, suhted ning päritolu. Bioloog võib uurida elu nii molekulide kui ka suurte maaalade või merede tasandil. Bioloogi töö on aluseks toi...

  Loe täpsemalt »

  Füüsik. Füüsik uurib looduse seaduspärasusi ja püüab mõista, kuidas maailm toimib. Saadud teadmisi kasutab füüsik uute tehnoloogiate väljatöötamiseks. Tänu füüsikale on olemas laserid, nanotehnoloogia ja...

  Loe täpsemalt »